App Service Plans - Restart Web Apps

Opis ponownego uruchamiania wszystkich aplikacji w planie App Service.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/serverfarms/{name}/restartSites?api-version=2022-03-01
POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/serverfarms/{name}/restartSites?softRestart={softRestart}&api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Nazwa planu usługi App Service.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów, do której należy zasób.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg w formacie GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-0000-0000000000000).

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API

softRestart
query
 • boolean

Określ true , aby wykonać miękkie ponowne uruchomienie, stosuje ustawienia konfiguracji i w razie potrzeby ponownie uruchamia aplikacje. Wartość domyślna to false, która zawsze ponownie uruchamia i ponownie aprowizacji aplikacji

Odpowiedzi

Name Type Description
204 No Content

Brak zawartości

Other Status Codes

App Service odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Definicje

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details
Error

Model błędu.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Szczegółowe błędy.

innererror
 • string

Więcej informacji na temat debugowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.