Graph Resources

Operations

Create Update Graph

Tworzenie lub aktualizowanie Graph usługi Azure Cosmos DB.

Delete Graph Resource

Usuwa istniejący zasób usługi Azure Cosmos DB Graph.

Get Graph

Pobiera zasób Graph w ramach istniejącego konta bazy danych usługi Azure Cosmos DB o podanej nazwie.

List Graphs

Wyświetla wykresy w ramach istniejącego konta bazy danych usługi Azure Cosmos DB.