Hyper V Sites

Operations

Delete Site

Metoda usuwania witryny.

Get Site

Metoda pobierania lokacji.

Get Site Health Summary

Metoda pobierania podsumowania kondycji witryny.

Get Site Usage

Metoda pobierania użycia witryny.

Patch Site

Metoda stosowania poprawek istniejącej witryny.

Put Site

Metoda tworzenia lub aktualizowania witryny.

Refresh Site

Metoda odświeżania witryny.