Data Collection Endpoints - Delete

Usuwa punkt końcowy zbierania danych.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Insights/dataCollectionEndpoints/{dataCollectionEndpointName}?api-version=2021-09-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
dataCollectionEndpointName
path True
  • string

Nazwa punktu końcowego zbierania danych. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

resourceGroupName
path True
  • string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

subscriptionId
path True
  • string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API do użycia na potrzeby tej operacji.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Punkt końcowy zbierania danych został pomyślnie usunięty

204 No Content

Punkt końcowy zbierania danych nie istnieje

Other Status Codes

Błąd

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Delete data collection endpoint

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/703362b3-f278-4e4b-9179-c76eaf41ffc2/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Insights/dataCollectionEndpoints/myCollectionEndpoint?api-version=2021-09-01-preview

Sample Response

Definicje

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

ErrorResponseCommonV2

Odpowiedź na błąd

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Name Type Description
info
  • object

Dodatkowe informacje.

type
  • string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

Name Type Description
additionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie.

code
  • string

Kod błędu.

details

Szczegóły błędu.

message
  • string

Komunikat o błędzie.

target
  • string

Element docelowy błędu.

ErrorResponseCommonV2

Odpowiedź na błąd

Name Type Description
error

Obiekt error.