Log

Operations

Delete

Usuwa dzienniki.

Get Properties

Pobierz właściwości dziennika.