Entity - Delete Business Metadata

Usuń metadane biznesowe z jednostki.

DELETE {Endpoint}/catalog/api/atlas/v2/entity/guid/{guid}/businessmetadata

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Punkt końcowy wykazu konta usługi Purview. Przykład: https://{accountName}.purview.azure.com

guid
path True
  • string

Globalnie unikatowy identyfikator jednostki.

Odpowiedzi

Name Type Description
204 No Content

Powodzenie

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory Flow OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Entity_DeleteBusinessMetadata

Sample Request

DELETE {Endpoint}/catalog/api/atlas/v2/entity/guid/02c373fe-2823-4be3-97fa-55180a9faa06/businessmetadata

{
  "myBizMetadata1": {
    "bizAttr1": "myBizMetaData1.bizAttr1"
  }
}

Sample Response