Resources - Move Resources

Przenosi zasoby z jednej grupy zasobów do innej grupy zasobów.
Zasoby do przeniesienia muszą znajdować się w tej samej źródłowej grupie zasobów w używanej subskrypcji źródłowej. Docelowa grupa zasobów może znajdować się w innej subskrypcji. Podczas przenoszenia zasobów zarówno grupa źródłowa, jak i grupa docelowa są blokowane na czas trwania operacji. Operacje zapisu i usuwania są blokowane w grupach do czasu zakończenia przenoszenia.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{sourceResourceGroupName}/moveResources?api-version=2021-04-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
sourceResourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów z subskrypcji źródłowej zawierającej zasoby do przeniesienia.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+$

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji platformy Microsoft Azure.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia na potrzeby tej operacji.

Treść żądania

Name Type Description
resources
 • string[]

Identyfikatory zasobów.

targetResourceGroup
 • string

Docelowa grupa zasobów.

Odpowiedzi

Name Type Description
202 Accepted

Zaakceptowano

204 No Content

Brak zawartości

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Definicje

CloudError

Odpowiedź na błąd żądania zarządzania zasobami.

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

ResourcesMoveInfo

Parametry przenoszenia zasobów.

CloudError

Odpowiedź na błąd żądania zarządzania zasobami.

Name Type Description
error

Odpowiedź na błąd
Typowa odpowiedź na błędy dla wszystkich interfejsów API usługi Azure Resource Manager zwraca szczegóły błędu dla operacji, które zakończyły się niepowodzeniem. (Jest to również zgodne z formatem odpowiedzi na błąd OData).

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Name Type Description
info
 • object

Dodatkowe informacje.

type
 • string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

Name Type Description
additionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie.

code
 • string

Kod błędu.

details

Szczegóły błędu.

message
 • string

Komunikat o błędzie.

target
 • string

Element docelowy błędu.

ResourcesMoveInfo

Parametry przenoszenia zasobów.

Name Type Description
resources
 • string[]

Identyfikatory zasobów.

targetResourceGroup
 • string

Docelowa grupa zasobów.