Udostępnij za pośrednictwem


NodeHealthState v82

Reprezentuje stan kondycji węzła, który zawiera identyfikator węzła i jego zagregowany stan kondycji.

Właściwości

Nazwa Typ Wymagane
AggregatedHealthState ciąg (wyliczenie) Nie
Name ciąg Nie
Id Identyfikator węzła Nie

AggregatedHealthState

Typ: ciąg (wyliczenie)
Wymagane: Nie

Stan kondycji jednostki usługi Service Fabric, takiej jak klaster, węzeł, aplikacja, usługa, partycja, replika itp.

Możliwe wartości:

  • Invalid — wskazuje nieprawidłowy stan kondycji. Wszystkie wyliczenia usługi Service Fabric mają nieprawidłowy typ. Wartość jest równa zero.
  • Ok - Wskazuje, że stan kondycji jest w porządku. Wartość to 1.
  • Warning — Wskazuje, że stan kondycji jest na poziomie ostrzeżenia. Wartość to 2.
  • Error — wskazuje, że stan kondycji jest na poziomie błędu. Należy zbadać stan kondycji błędu, ponieważ może to mieć wpływ na poprawne funkcje klastra. Wartość to 3.
  • Unknown — wskazuje nieznany stan kondycji. Wartość to 65535.

Name

Typ: ciąg
Wymagane: Nie

Nazwa węzła usługi Service Fabric.


Id

Typ: NodeId
Wymagane: Nie

Wewnętrzny identyfikator używany przez usługę Service Fabric do unikatowego identyfikowania węzła. Identyfikator węzła jest deterministycznie generowany na podstawie nazwy węzła.