Azure Web PubSub

Azure Web PubSub to usługa, która umożliwia tworzenie aplikacji internetowych do obsługi komunikatów w czasie rzeczywistym przy użyciu obiektów WebSocket i wzorca publikowania-subskrybowania. Dowolna platforma obsługująca interfejsy API protokołu WebSocket może na przykład łatwo łączyć się z usługą. strony sieci Web, aplikacje mobilne, urządzenia brzegowe itd. Usługa zarządza połączeniami protokołu WebSocket i umożliwia maksymalnie 100 000 połączeń współbieżnych. Zapewnia zaawansowane interfejsy API umożliwiające zarządzanie tymi klientami i dostarczanie komunikatów w czasie rzeczywistym.

Płaszczyzna sterowania

Interfejsy API REST płaszczyzny sterowania umożliwiają zarządzanie usługą i jej podźródami.

Płaszczyzna danych

Interfejsy API REST płaszczyzny danych umożliwiają zarządzanie połączeniami Protokołu WebSocket połączonymi z usługą.

Grupa operacji Opis
Stan usługi Udostępnia operacje sprawdzania stanu usługi
Operacje centrum Zapewnia operacje zarządzania połączeniami i wysyłania do nich komunikatów.

Zobacz też