Dodawanie logiki decyzyjnej do kodu przy użyciu instrukcji "if", "else" i "else if" w języku C#

Początkujący
Developer
Higher Education Educator
K-12 Educator
Student
.NET
Visual Studio Code

Dowiedz się, jak rozgałęzić ścieżkę wykonywania kodu, oceniając wyrażenia logiczne.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Napisz kod, który ocenia warunki przy użyciu instrukcji if, else i else if.
  • Tworzenie wyrażeń logicznych w celu ocenienia warunku.
  • Łączenie wyrażeń logicznych przy użyciu operatorów logicznych.
  • Zagnieżdżanie bloków kodu wewnątrz innych bloków kodu.

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w deklarowaniu, inicjowaniu, ustawianiu i pobieraniu zmiennych przy użyciu typu danych int.
  • Doświadczenie w drukowaniu komunikatów do danych wyjściowych przy użyciu elementu Console.WriteLine().
  • Doświadczenie w interpolacji ciągów w celu łączenia zmiennych w ciągi literału.
  • Doświadczenie w pracy z klasą System.Random w celu wygenerowania liczb losowych.