Wprowadzenie do usługi Azure Web Application Firewall

Początkujący
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Solution Architect
Technology Manager
Azure Web Application Firewall

Opisz, jak usługa Azure Web Application Firewall chroni aplikacje internetowe platformy Azure przed typowymi atakami, w tym funkcjami, sposobem jej wdrażania i typowymi przypadkami użycia.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Wyjaśnij, jak działa usługa Azure Web Application Firewall w celu ochrony aplikacji internetowych platformy Azure przed znanymi zagrożeniami.
  • Oceń, czy usługa Azure Web Application Firewall jest właściwym rozwiązaniem do ochrony aplikacji internetowych platformy Azure przed złośliwymi programami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach.
  • Identyfikowanie i opisywanie przypadków użycia usługi Azure Web Application Firewall.

Wymagania wstępne

Aby w pełni skorzystać ze środowiska nauki w tym module, potrzebne są:

  • Znajomość platformy Azure na poziomie początkującym, w tym sieci wirtualnych platformy Azure, usługi aplikacja systemu Azure Service, usługi Azure Front Door i usługi aplikacja systemu Azure Gateway.
  • Znajomość sieci na poziomie początkującym, w tym adresów IP, parametrów żądania HTTP/HTTPS i metod żądań HTTP.
  • Znajomość przetwarzania w chmurze na poziomie początkującym, w tym dostępności i aplikacji internetowych.