Tworzenie architektury migracji, ciągłości działania i odzyskiwania po awarii na platformie Azure

Średni
Solution Architect
Azure
Azure Virtual Machines
Azure Backup
Azure Site Recovery
Azure App Service
Azure SQL Database
Azure Migrate

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację zasobów na platformę Azure, jak zapewnić odzyskiwanie lokacji dla aplikacji na platformie Azure i lokalnie oraz jak udostępniać aplikacje mimo przerw w świadczeniu usługi i zmian w obciążeniu.

Wymagania wstępne

  • Znajomość maszyn wirtualnych
  • Znajomość pojęć związanych z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem
  • Znajomość pojęć związanych z wysoką dostępnością i skalowaniem automatycznym

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Zminimalizuj czas i zasoby wymagane do przeprowadzenia migracji środowiska lokalnego na platformę Azure. Oceń bieżące systemy za pomocą usługi Azure Migrate i przeprowadź ich migrację przy użyciu usług Azure Migrate i Azure Database Migration Service.

Dowiedz się, jak zapewnić odzyskiwanie po awarii dla infrastruktury lokalnej przy użyciu usługi Azure Site Recovery do zarządzania replikacją i organizowania jej. Użyj Site Recovery do przejścia w tryb failover i powrotu po awarii maszyn wirtualnych VMware, maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V i serwerów fizycznych.

Pomóż chronić aplikacje i dane przed awariami za pomocą dobrze zaprojektowanego rozwiązania do odzyskiwania lokacji.

Zapewnij odzyskiwanie po awarii dla infrastruktury platformy Azure, dostosowując replikację, tryb failover i powrót po awarii maszyn wirtualnych platformy Azure za pomocą usługi Azure Site Recovery.

Usługa Azure Backup pomaga chronić dane serwerów lokalnych, maszyn wirtualnych, zwirtualizowanych obciążeń, takich jak oprogramowanie SQL Server czy SAP HANA działające na maszynach wirtualnych platformy Azure, udziałów plików platformy Azure itd.

Chroń dane w bazie danych Azure SQL Database i odzyskaj je po utracie lub uszkodzeniu za pomocą kopii zapasowej i przywracania.

Umożliwianie aplikacji automatycznego dostosowywania się do zmian obciążenia przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów przy użyciu Virtual Machine Scale Sets.

Reaguj na okresy dużej aktywności, przyrostowo dodając zasoby, a następnie usuwając te zasoby, kiedy aktywność spada, aby obniżyć koszty.

Reaguj na okresy zwiększonej aktywności, przyrostowo zwiększając ilość dostępnych zasobów, a następnie zmniejszając ilość tych zasobów, gdy aktywność spada, aby zmniejszyć koszty.

Utwórz aplikację obejmującą wiele lokalizacji geograficznych w celu zapewnienia wysokiej dostępności i odporności.