Magazyn w chmurze

Początkujący
Średni
Deweloper
Uczeń
Azure

Zdobądź szeroką wiedzę na temat danych oraz sposobu ich przechowywania w chmurze.

Ta ścieżka szkoleniowa obejmuje następujące zagadnienia:

  • Omówienie dotyczące danych i sposobu ich przechowywania
  • Zapoznanie się z analizami przypadków dotyczącymi sposobu przechowywania danych w rozproszonych systemach plików
  • Działanie baz danych NoSQL oraz magazynu obiektów w chmurze (na podstawie analiz przypadków)

We współpracy z dr. Majdem Sakrem i uniwersytetem Carnegie Mellon University.

Wymagania wstępne

  • Zrozumienie idei przetwarzania w chmurze, w tym modeli usług w chmurze, i zapoznanie się z najpopularniejszymi dostawcami usług w chmurze
  • Znajomość technologii umożliwiających przetwarzanie w chmurze
  • Zrozumienie, jak dostawcy usług w chmurze płacą za korzystanie z chmury oraz pobierają za to opłaty
  • Wiedza o tym, czym są centra danych oraz dlaczego istnieją
  • Wiedza na temat sposobu konfiguracji, zasilania i aprowizacji centrów danych
  • Wiedza na temat sposobu aprowizacji i mierzenia zasobów chmury
  • Znajomość koncepcji wirtualizacji
  • Znajomość różnych typów wirtualizacji
  • Zrozumienie wirtualizacji procesora
  • Zrozumienie wirtualizacji pamięci
  • Zrozumienie wirtualizacji we/wy

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Poznaj informacje na temat danych oraz dowiedz się, jak są przechowywane, między innymi w lokalnych i rozproszonych systemach plików, bazach danych oraz magazynach obiektów.

Zobacz, jak działają rozproszone systemy plików, a następnie dowiedz się więcej o platformach Hadoop i Ceph.

Dowiedz się więcej o dwóch dodatkowych typach magazynów — bazach danych NoSQL i magazynie obiektów — i zapoznaj się z analizami przypadków z branży.

Ta ścieżka szkoleniowa i moduły są licencjonowane na zasadach licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike International License.