Kolor kursora wpisu w systemie iOS

Download Sample Pobieranie przykładu

Ten specyficzny dla platformy systemu iOS ustawia kolor kursora Entry na określony kolor. Jest on używany w języku XAML przez ustawienie właściwości możliwej Entry.CursorColor do powiązania z elementem Color:

<ContentPage ...
       xmlns:ios="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core">
  <StackLayout>
    <Entry ... ios:Entry.CursorColor="LimeGreen" />
  </StackLayout>
</ContentPage>

Alternatywnie można go używać z poziomu języka C# przy użyciu płynnego interfejsu API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;
...

var entry = new Xamarin.Forms.Entry();
entry.On<iOS>().SetCursorColor(Color.LimeGreen);

Metoda Entry.On<iOS> określa, że ta platforma będzie działać tylko w systemie iOS. Metoda Entry.SetCursorColor w Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific przestrzeni nazw ustawia kolor kursora na określony Color. Ponadto Entry.GetCursorColor można użyć metody w celu pobrania bieżącego koloru kursora.

Wynikiem jest to, że kolor kursora w obiekcie Entry można ustawić na określony Color:

Entry Cursor Color