Zdieľať cez


Konfigurácia oznámení

Služba Power BI Premium vám umožňuje konfigurovať e-mailové oznámenia pre vašu kapacitu. E-maily sa odosielajú ľuďom, ktorých zadáte v nastaveniach oznámení.

Ak chcete vypočítať, kedy sa majú odoslať e-maily, Power BI skontroluje kapacitu každých 15 minút. Počas kontroly sa skúmajú posledné 15 až 30 minút aktivity kapacity.

Poznámka

Ak chcete nakonfigurovať e-mailové oznámenia, musíte byť správcom kapacity.

Konfigurácia oznámení o kapacite

Ak chcete nakonfigurovať e-mailové oznámenia o kapacite, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V služba Power BI prejdite na Nastavenia> Nastavenia> Spravovanie portal.

  Screenshot showing the Power BI settings menu, with the settings option expanded and the admin portal selection highlighted.

 2. Na portáli Spravovanie vyberte položku Nastavenia kapacity.

 3. Vyberte kapacitu, pre ktorú chcete nakonfigurovať oznámenia.

 4. Rozbaľte časť Oznámenia.

  Screenshot showing the notifications section in the admin portal.

 5. V časti Odosielať oznámenia vtedy nakonfigurujte požadované oznámenia takto:

  • Používate ___% z dostupnej kapacity – po tom, ako kapacita dosiahne prahovú hodnotu, ktorú zadáte, sa odošle oznámenie.

  • Prekročili ste dostupnú kapacitu a môžu sa vyskytnúť spomalenia – po dosiahnutí limitu kapacity sa odošle oznámenie. Keď sa dosiahne limit, ak máte povolené automatické škálovanie , spustí sa automatické škálovanie. Ak automatické škálovanie nie je povolené, vo vašej kapacite sa použije obmedzenie.

  • Pridalo sa virtuálne jadro automatického škálovania – po spustení automatického škálovania sa odošle oznámenie pri každom pridaní virtuálneho jadra.

  • Dosiahli ste maximum pre automatické škálovanie – Keď sú všetky virtuálne jadrá automatického škálovania plne využité, odošle sa oznámenie. Obmedzenie sa použije na vašu kapacitu, ak je naďalej preťažené.

 6. V časti Odosielať oznámenia vyberte, komu chcete odosielať e-mailové oznámenia:

  • Správcovia kapacity – E-mailové oznámenia sa odosielajú všetkým správcom tejto kapacity.

  • Tieto kontakty – zadajte e-maily kontaktov, ktoré chcete dostať.

 7. Vyberte Použiť.

Dôležité informácie a obmedzenia

 • Časové pečiatky nie sú zahrnuté v e-mailoch s oznámeniami.

 • E-mailové oznámenia sa neuvádzajú v zozname podľa toho, koľko prahovej hodnoty došlo k prekročeniu.

 • Po odoslaní oznámenia sa odošlú tri hodiny, počas ktorých sa nebudú odosielať nové oznámenia, a to ani v prípade, ak vaša kapacita prekročí prahové hodnoty nastavené na spustenie týchto oznámení. Ak napríklad nakonfigurujete kapacitu tak, aby odosielala oznámenie po prekročení prahovej hodnoty používania 75 %, po splnení tejto prahovej hodnoty sa zobrazí oznámenie. Ak kapacita prekročí túto prahovú hodnotu na 60 % a potom znovu nad touto prahovou hodnotou počas nasledujúcej hodiny, nedostanete ďalšie oznámenie o prekročení 75 % známky. Ak máte zapnuté oznámenie o automatickom škálovaní a vaša kapacita počas týchto troch hodín prekročí prahovú hodnotu 100 %, zobrazí sa oznámenie o spustení automatického škálovanie.

 • Na výpočet využitia kapacity sa použije 30-sekundové okno. V aplikácii power BI Premium a metriky sa môže využitie kapacity z dôvodu menej podrobného výpočtu zobraziť inak. Z tohto dôvodu sa nemusí zobrazovať udalosť, na ktorú odkazuje vaše oznámenie v aplikácii. Krátky nárast aktivity kapacity, ktorá spúšťa oznámenie, sa napríklad v aplikácii power BI Premium a metrike vôbec nemusí zobrazovať.