learn.microsoft.com – Podmienky používania

Schválenie podmienok

Nasledujúce podmienky používania sa vzťahujú na vaše používanie webovej lokality Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), služby Tech Profile a akýchkoľvek súvisiacich služieb. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo podmienky používania kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšia verzia podmienok používania je k dispozícii po kliknutí na prepojenie „Podmienky používania“, ktoré sa nachádza v dolnej časti našich webových stránok.

Popis služby

Spoločnosť Microsoft vám poskytuje prostredníctvom webovej lokality Microsoft Learn, služby Tech Profile a súvisiacich služieb prístup k rôznym zdrojom vrátane interaktívnych školiacich kurzov, dokumentácie, videí, vývojárskych nástrojov, sekcií na sťahovanie súborov, komunikačných fór a informácií o produktoch (ďalej súhrnne označované ako „služby“). Na služby vrátane aktualizácií, vylepšení, nových funkcií a/alebo na pridanie nových webových vlastností sa vzťahujú podmienky používania.

Obmedzenie osobného a nekomerčného používania

Pokiaľ nie je stanovené inak, služby sa poskytujú iba na súkromné a nekomerčné použitie. Tieto služby (okrem vášho vlastného, osobného, nekomerčného použitia) nesmiete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, verejne prezentovať, predvádzať, reprodukovať, vydávať, licencovať, vytvárať z nich odvodené diela, prenášať ani predávať žiadne informácie, softvér, produkty či služby získané prostredníctvom nich bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft.

Súkromie a ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Prečítajte si vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie o ochrane osobných údajov“), pretože obsahuje informácie o typoch údajov, ktoré zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení, o spôsobe, akým tieto údaje používame, a o právnych základoch, ktorými sa musíme pri spracúvaní týchto údajov riadiť. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tiež opisuje, ako spoločnosť Microsoft používa príspevky (definované v tomto dokumente), komentáre, hodnotenia alebo recenzie služieb, komunikácie, súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živé prenosy, videá a akýkoľvek iný obsah, ktorý odovzdáte, uložíte, vysielate alebo zdieľate prostredníctvom služieb (ďalej len „váš obsah“). Ak je spracovanie založené na súhlase a v rozsahu povolenom platnými zákonmi, potom platí, že odsúhlasením týchto podmienok vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vášho obsahu a vašich údajov spoločnosťou Microsoft v súlade s opisom vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. V niektorých prípadoch poskytneme samostatné oznámenie a požiadame o váš súhlas v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Informácie a obsah pre verejnosť: Používateľské údaje, ktoré poskytnete (vrátane svojho mena používateľa, zobrazovaného mena, obrázku avatara, životopisu, názvu pracovnej pozície a organizácie a vašich používateľských výsledkov), si môžu prezerať ostatní používatelia. Na účely používania služby Tech Profile musíte zadať iba meno používateľa a zobrazované meno. Všetky ostatné polia sú voliteľné. Svoje meno používateľa a zobrazované meno môžete kedykoľvek aktualizovať. Spoločnosť Microsoft môže tiež zhromažďovať a verejne zobrazovať dátum, kedy ste sa zaregistrovali na stránke Tech Profile, a vašu afiláciu k spoločnosti Microsoft.

Všetok obsah, ktorý uverejníte môžu zobraziť aj ostatní. Možno budete môcť odstrániť určité typy obsahu, ale nie všetky typy obsahu môžu byť odstránené aj po ich uverejnení.

Oznámenie týkajúce sa softvéru dostupného na tejto webovej lokalite

Na každý softvér dostupný na prevzatie prostredníctvom služieb (ďalej len „softvér“) vlastní autorské práva spoločnosť Microsoft a/alebo jej dodávatelia. Používanie tohto softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ak existuje), ktorá sa dodáva spolu so softvérom alebo tvorí jeho súčasť (ďalej len „licenčná zmluva“). Koncový používateľ nebude môcť bez predchádzajúceho súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy nainštalovať žiadny softvér, ku ktorému sa dodáva licenčná zmluva alebo ktorý ju obsahuje. Licenciu na kód alebo skripty tretích strán, ktoré prostredníctvom prepojenia odkazujú na túto webovú lokalitu alebo na ktoré sa odkazuje z nej, vám poskytujú tretie strany vlastniace takýto kód, nie spoločnosť Microsoft.

Podľa ustanovení licenčnej zmluvy je softvér k dispozícii na stiahnutie výlučne na účely používania koncovými používateľmi. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru, ktorá nie je v súlade s licenčnou zmluvou, je výslovne zákonom zakázaná a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia budú súdne stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE TOHTO SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ MIESTO S CIEĽOM ĎALŠIEHO REPRODUKOVANIA ALEBO REDISTRIBUOVANIA OKREM SITUÁCIE, KEĎ JE TAKÉTO REPRODUKOVANIE ALEBO REDISTRIBUOVANIE VÝSLOVNE POVOLENÉ LICENČNOU ZMLUVOU DODÁVANOU S TAKÝMTO SOFTVÉROM.

V PRÍPADE, ŽE SA NA SOFTVÉR POSKYTUJE ZÁRUKA, POSKYTUJE SA VÝHRADNE V SÚLADE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. OKREM ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNEJ ZMLUVE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT TÝMTO ODOPIERA VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TOHTO SOFTVÉRU VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH, ALEBO VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MÔŽE AKO SÚČASŤ SLUŽIEB ALEBO V RÁMCI SVOJICH SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV SPRÍSTUPNIŤ PRODUKTY, NÁSTROJE A POMÔCKY NA POUŽÍVANIE A/ALEBO STIAHNUTIE. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV ODVODENÝCH Z POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK TAKÝCHTO NÁSTROJOV A POMÔCOK. POUŽÍVATELIA SÚ POVINNÍ REŠPEKTOVAŤ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO INÝCH OSÔB PRI POUŽÍVANÍ NÁSTROJOV A POMÔCOK, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB ALEBO SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV SPOLOČNOSTI MICROSOFT.

VYSVETLENIE POJMU OBMEDZENÝCH PRÁV. Na akýkoľvek softvér stiahnutý v rámci služieb pre Spojené štáty americké, ich úrady a/alebo orgány alebo v ich mene (ďalej len „vláda USA“) sa poskytujú obmedzené práva. Na používanie, duplikovanie alebo zverejnenie vládou USA sa podľa daného prípadu vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení článku 1 písm. c) bodu ii) doložky Rights in Technical Data and Computer Software v dodatkoch DFARS 252.227-7013 alebo článku 1 písm. c) a článku 2 doložky Commercial Computer Software - Restricted Rights v dodatkoch 48 CFR 52.227-19. Výrobcom je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Oznámenie týkajúce sa dokumentov dostupných na tejto webovej lokalite

Niektorá dokumentácia môže podliehať explicitným licenčným podmienkam poskytovaným samostatne od podmienok uvedených v tomto dokumente. V rozsahu, v akom dochádza k rozporu medzi takýmito podmienkami, sa prednostne uplatňujú príslušné explicitné licenčné podmienky. Povolenie na používanie dokumentov (napríklad technických dokumentov, tlačových správ, údajovej dokumentácie a najčastejších otázok) v rámci služieb sa udeľuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky: 1) všetky kópie budú obsahovať oznámenie o autorských právach uvedené nižšie, ako aj oznámenie o autorských právach a oznámenie o tomto povolení, 2) uvedené dokumenty v rámci služieb sa budú používať len na informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a nebudú sa kopírovať, uverejňovať v žiadnom počítači v sieti ani vysielať v žiadnych médiách, 3) žiadny z dokumentov sa nebude nijako upravovať. Akreditované vzdelávacie inštitúcie, ako napríklad základné a stredné školy, univerzity, súkromné alebo štátne vysoké školy, môžu prevziať a reprodukovať dokumenty s cieľom distribúcie v triede počas vyučovania. Na distribúciu mimo triedy je potrebný výslovný písomný súhlas. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia budú súdne stíhaní v maximálnom možnom rozsahu.

Vyššie uvedené dokumenty nezahŕňajú návrhy ani vzhľad webovej lokality Microsoft.com ani žiadnej inej lokality, ktorú vlastní, prevádzkuje alebo riadi spoločnosť Microsoft, alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie spoločnosti Microsoft. Prvky webových lokalít spoločnosti Microsoft sú chránené zákonmi na ochranu obchodných znakov, ochranných známok, zákonmi na ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou a ďalšími zákonmi a nesmú sa vcelku ani po častiach kopírovať ani napodobňovať. Z akejkoľvek webovej lokality spoločnosti Microsoft je zakázané kopírovať alebo opakovane prenášať logá, grafické prvky, zvuky alebo obrazové materiály bez výslovného povolenia spoločnosti Microsoft.

Odopretie záruk a obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI SLUŽIEB ČI INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ OBSIAHNUTÉ V DOKUMENTOCH A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOCH PUBLIKOVANÝCH AKO SÚČASŤ SLUŽIEB NA ĽUBOVOĽNÝ ÚČEL. VŠETKY TAKÉTO SLUŽBY, DOKUMENTY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODOPIERAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO SLUŽBAMI, INFORMÁCIAMI A SÚVISIACIMI GRAFICKÝMI PRVKAMI VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH, ALEBO ZÁKONNÝCH, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ZÁKONNÝCH NÁROKOV A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU V DÔSLEDKU KONANIA V RÁMCI ZMLUVY, NEDBALOSTI ALEBO INÉHO PORUŠENIA ZÁKONA, KTORÉ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB, VRÁTANE POUŽÍVANIA ALEBO PREZENTOVANIA INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽIEB.

DOKUMENTY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY PUBLIKOVANÉ V RÁMCI SLUŽIEB MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SA PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZLEPŠIŤ A/ALEBO UPRAVIŤ PRODUKTY A/ALEBO PROGRAMY OPISOVANÉ V TOMTO DOKUMENTE.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU V DÔSLEDKU KONANIA V RÁMCI ZMLUVY, NEDBALOSTI ALEBO INÉHO PORUŠENIA ZÁKONA, KTORÉ VYPLÝVA Z POUŽÍVANIA ALEBO ZVEREJŇOVANIA SLUŽIEB, SOFTVÉRU A DOKUMENTOV A POSKYTOVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POSKYTOVANIA SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI.

Konto služby Tech Profile, jeho heslo a zabezpečenie

Na prístup k niektorým službám budete pravdepodobne potrebovať konto spoločnosti Microsoft, konto Azure Active Directory alebo konto Tech Profile.

Konto Microsoft. Vaše Konto Microsoft vám umožní prihlasovať sa do produktov, služieb a na webové lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a niektorými jej partnermi. Konto Microsoft si môžete vytvoriť online registráciou. Kontá Microsoft podliehajú zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Konto služby Azure Active Directory. V spoločnosti Microsoft môžete mať konto aj prostredníctvom organizácie, ku ktorej patríte. Informácie o tomto účte vám poskytne správca vašej organizácie.

Konto služby Tech Profile. Konto služby Tech Profile vám umožňuje prihlásiť sa na webovú lokalitu Microsoft Learn a používať súvisiace služby vrátane bezplatného prístupu k vzdelávacím zdrojom, odblokovania úspechov, hodnotenia, komentovania, uverejňovania obsahu a používania ďalších interaktívnych služieb. Konto služby Tech Profile si môžete vytvoriť vytvorením mena používateľa v službe Tech Profile po prihlásení sa pomocou konta Microsoft alebo konta služby Azure Active Directory.

Súhlasíte s tým, že pri registrácii konta služby Tech Profile nepoužijete žiadne nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce informácie. Za utajenie svojho hesla a konta zodpovedajú výhradne samotní používatelia. Okrem toho nesiete celú zodpovednosť za všetky aktivity v rámci svojho konta. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené použitie vášho konta alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadnu stratu, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku použitia vášho hesla alebo konta inou osobou, či už s vaším vedomím, alebo bez neho. Zodpovednosť za straty vzniknuté spoločnosti Microsoft alebo inej strane z dôvodu použitia vášho používateľského konta alebo hesla inou osobou však nesiete vy. Bez povolenia vlastníka konta je zakázané používať konto inej osoby.

Ak vytvárate konto Tech Profile v mene iného subjektu, napríklad svojej firmy alebo zamestnávateľa, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok. Svoje konto Tech Profile nesmiete previesť na iného používateľa ani na iný subjekt. Údaje svojho konta uchovávajte v tajnosti, aby bolo chránené. Nesiete zodpovednosť za všetky aktivity vykonávané v rámci vášho konta Tech Profile.

Svoje konto služby Tech Profile môžete zrušiť v nastaveniach konta služby Tech Profile.

Zákaz používania na nezákonné alebo zakázané účely

Podmienkou používania služieb je, že sa nebudú používať na žiadne nezákonné alebo iné účely, ktoré sú zakázané v týchto ustanoveniach, podmienkach a upozorneniach. Tieto služby sa nesmú používať žiadnym spôsobom, ktorým by sa mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo akékoľvek siete pripojené ku ktorémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft, alebo ktorým by sa mohlo narúšať používanie alebo využívanie služieb inými osobami. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k žiadnym službám, iným kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k serverom alebo službám spoločnosti Microsoft prostredníctvom hekerského postupu, neoprávneného získavania hesiel alebo inými spôsobmi. Nesmiete získavať ani sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať o získanie akýchkoľvek materiálov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne dostupné v rámci služieb.

Používanie služieb

Tieto služby môžu obsahovať e-mailové služby, služby BBS, konverzačné sekcie, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre, fotoalbumy, kabinety súborov a/alebo iné nástroje na odosielanie správ a komunikačné prostriedky na komunikáciu s ostatnými. Súhlasíte s tým, že tieto služby budete používať výhradne na uverejňovanie, odosielanie a prijímanie vhodných správ a materiálov, ktoré, podľa okolností, súvisia s konkrétnou službou. Okrem iného súhlasíte s tým, že pri používaní Služieb nebudete:

 • používať tieto služby v súvislosti s vykonávaním prieskumov, so súťažami, pyramídovými hrami, reťazovými listami, nevyžiadanou poštou a jej odosielaním ani žiadnymi duplicitnými či nevyžiadanými správami (komerčnými alebo inými),
 • ohovárať, zneužívať, obťažovať, sledovať, ohrozovať ani inak porušovať zákonné práva (napríklad právo na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch) ostatných,
 • publikovať, uverejňovať, odovzdávať, distribuovať ani rozširovať akékoľvek nevhodné, zneucťujúce, hanlivé, obscénne, nemravné alebo nezákonné témy, názvy, materiály alebo informácie,
 • odovzdávať ani inak sprístupňovať súbory, ktoré obsahujú obrázky, fotografie, softvér alebo iné materiály chránené zákonmi na ochranu práv duševného vlastníctva vrátane, okrem iného, autorských zákonov alebo zákonov na ochranu ochranných známok (alebo práva na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), pokiaľ nevlastníte alebo nemáte pod svojou kontrolou príslušné práva alebo ste nezískali všetky potrebné súhlasy na daný účel,
 • používať akékoľvek materiály alebo informácie vrátane obrázkov alebo fotografií, ktoré sú sprístupnené v rámci týchto služieb takým spôsobom, ktorým sa porušujú akékoľvek práva na ochranu autorských práv, ochranných známok, patentov, obchodného tajomstva alebo iné vlastnícke práva ľubovoľnej strany,
 • odovzdávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, rušiace roboty (cancelboty), poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný softvér alebo programy, ktoré môžu poškodiť činnosť počítača alebo vlastníctvo inej osoby,
 • inzerovať alebo ponúkať na predaj alebo kúpu akýkoľvek tovar alebo akékoľvek služby na obchodné účely, pokiaľ tieto služby výslovne nepovoľujú takéto správy,
 • sťahovať akékoľvek súbory uverejnené iným používateľom tejto služby, o ktorých viete, alebo sa dá primerane predpokladať, že sa podľa zákona nesmú reprodukovať, zobrazovať, verejne používať a/alebo distribuovať takýmto spôsobom,
 • falšovať ani odstraňovať akékoľvek informácie slúžiace na spravovanie autorských práv, ako sú napríklad označenia autora, právne alebo iné príslušné oznámenia alebo označenia vlastníka či značky pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iné materiály obsiahnuté v odovzdávanom súbore,
 • obmedzovať ostatných používateľov pri používaní Služieb alebo im v tom zabraňovať,
 • porušovať akékoľvek pravidlá správania alebo iné predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na akúkoľvek konkrétnu Službu.
 • získavať alebo inak zhromažďovať informácie o ostatných vrátane e-mailových adries,
 • porušovať akékoľvek platné zákony alebo nariadenia,
 • vytvárať falošnú identitu na účely zavádzania ostatných,
 • používať, preberať alebo inak kopírovať alebo poskytovať (zdarma alebo za poplatok) osobe alebo organizácii akýkoľvek adresár používateľov služieb alebo iné informácie o ostatných používateľoch alebo použitiach alebo ich akúkoľvek časť.

Spoločnosť Microsoft nie je povinná tieto služby monitorovať. Spoločnosť Microsoft si však vyhradzuje právo na kontrolu materiálov uverejňovaných prostredníctvom týchto služieb a na ich odstránenie na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prístup používateľa k akýmkoľvek alebo všetkým službám bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktoré považuje za potrebné na dodržanie platných zákonov, nariadení, právnych postupov alebo vládnych požiadaviek, alebo upraviť, odmietnuť uverejniť či odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, či už vcelku, alebo ich časť, a to na základe výhradného uváženia spoločnosti Microsoft.

Pri odovzdávaní informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu používateľa alebo jeho detí v rámci týchto služieb je potrebné vždy zachovávať opatrnosť. Spoločnosť Microsoft nekontroluje a neschvaľuje obsah, správy ani informácie v rámci týchto služieb, a preto spoločnosť Microsoft osobitne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s týmito službami a akýmikoľvek činnosťami vyplývajúcimi z účasti používateľov na týchto službách. Manažéri a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft a ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.

Na materiály odovzdané do Služieb sa môžu vzťahovať zverejnené obmedzenia týkajúce sa používania, reprodukcie a/alebo rozširovania. Ak používatelia prevezmú akékoľvek materiály, stávajú sa zodpovednými za dodržiavanie týchto obmedzení.

Videá a elektronické knihy môžu byť k dispozícii iba v angličtine. Ak kliknete na prepojenia, môžete byť presmerovaní na webovú lokalitu v USA, ktorej obsah je takisto iba v angličtine.

Materiály poskytnuté spoločnosti Microsoft alebo zverejnené v Službách

Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nároky na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnú používatelia (vrátane odozvy a návrhov), alebo ktoré uverejnia, odovzdajú, zadajú alebo odošlú do týchto služieb alebo s nimi súvisiacich služieb na účely kontroly verejnosťou alebo členmi akejkoľvek verejnej alebo súkromnej komunity (ďalej jednotlivo a súhrnne len „odoslané údaje“). Uverejnením, odovzdaním, zadaním, poskytnutím alebo odoslaním (ďalej len „uverejnenie“) svojich odoslaných údajov udeľujete spoločnosti Microsoft, jej pridruženým spoločnostiam a príslušným subdodávateľom licencií povolenie používať vaše odoslané údaje v súvislosti s jej internetovým podnikaním (okrem iného vrátane všetkých služieb spoločnosti Microsoft) okrem iného vrátane licenčných práv na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejnú prezentáciu, reprodukovanie, úpravu, prekladanie a zmenu formátu vašich odoslaných údajov, na zverejnenie vášho mena v spojení s vašimi odoslanými údajmi a právo na sublicencovanie takýchto práv akýmkoľvek dodávateľom služieb.

V súvislosti s používaním vašich odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia, ako je to uvedené v tomto dokumente. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek odoslané údaje poskytnuté používateľom a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť.

Uverejnením odoslaných údajov zaručujete a potvrdzujete, že vlastníte alebo inak máte pod kontrolou všetky práva na svoje odoslané údaje podľa opisu v týchto podmienkach používania, okrem iného vrátane všetkých práv, ktoré potrebujete na poskytovanie, uverejňovanie, odovzdávanie, zadávanie alebo odosielanie odoslaných údajov.

Okrem záruky a vyhlásenia uvedeného vyššie zaručujete a potvrdzujete, že uverejnením odoslaných údajov, ktoré obsahujú obrázky, fotografie, obrazové materiály alebo iné údaje, ktoré sú celé alebo čiastočne grafickými materiálmi (ďalej len „obrázky“), a) máte autorské práva na takéto obrázky alebo že osoba vlastniaca autorské práva na dané obrázky vám udelila povolenie na ich používanie a okrem nich aj na akýkoľvek obsah a/alebo obrázky obsiahnuté v takýchto obrázkoch na účely vášho použitia a v súlade s týmito podmienkami používania, b) máte práva potrebné na udeľovanie licencií a sublicencií opisovaných v týchto podmienkach používania a c) každá osoba vyobrazená na takýchto obrázkoch, ak taká je, vyjadrila súhlas s použitím týchto obrázkov, ako je to stanovené v týchto podmienkach používania, napríklad a okrem iného vrátane distribúcie, verejného zobrazovania a reprodukovania takýchto obrázkov. Uverejnením obrázkov udeľujete a) všetkým členom vašej súkromnej komunity (na každý takýto obrázok, ktorý je k dispozícii členom takejto súkromnej komunity) a/alebo b) verejnosti (na každý takýto obrázok k dispozícii kdekoľvek v rámci týchto služieb mimo súkromnej komunity) povolenie na používanie vašich obrázkov v súvislosti s použitím akýchkoľvek služieb povoleným na základe týchto podmienok používania (napríklad okrem iného vrátane tlačenia a výroby darčekových predmetov, ktoré dané obrázky obsahujú) okrem iného vrátane nevýhradnej, celosvetovej licencie bez licenčného poplatku na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejnú prezentáciu, reprodukciu, úpravu, preklad a zmenu formátu vašich obrázkov bez uvedenia vášho mena na takýchto obrázkoch a právo na udeľovanie sublicencií na tieto práva akýmkoľvek dodávateľom týchto služieb. Licencie udelené na tieto obrázky v odseku vyššie prestanú platiť po úplnom odstránení takýchto obrázkov zo služieb za predpokladu, že takéto ukončenie platnosti nebude mať vplyv na žiadne licencie udelené v súvislosti s týmito obrázkami pred ich úplným odstránením. V súvislosti s používaním vašich obrázkov sa nebude platiť žiadna kompenzácia.

Oznámenia a postupy pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv

Podľa zákona č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512 odsek 2 písm. c), je potrebné oznámenia o porušení autorských práv odoslať určenému zástupcovi poskytovateľa služieb. NA OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S NASLEDUJÚCIMI POSTUPMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT REAGOVAŤ. Pozrite si oznámenie a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia autorských práv.

Prepojenia na lokality tretích strán

PREPOJENIA V RÁMCI TEJTO SLUŽBY VÁS MÔŽU PRESMEROVAŤ MIMO LOKALITY SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PREPOJENÉ LOKALITY NIE SÚ SPRAVOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA ICH OBSAH, PREPOJENIA NA TAKÝCHTO LOKALITÁCH A ANI ZA ZMENY ČI AKTUALIZÁCIE TAKÝCHTO LOKALÍT. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZODPOVEDÁ ZA WEBOVÉ VYSIELANIE ANI INÚ FORMU PRENOSU Z AKEJKOĽVEK PREPOJENEJ LOKALITY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT POSKYTUJE POUŽÍVATEĽOM TIETO PREPOJENIA IBA AKO POMOC, NEZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT TIETO LOKALITY AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM PODPORUJE.

Zásady predkladania nevyžiadaných nápadov, výhrada práv a spätná väzba

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ ZAMESTNANCI NEPRIJÍMAJÚ ANI NEZVAŽUJÚ NEVYŽIADANÉ NÁPADY VRÁTANE NÁPADOV NA NOVÉ REKLAMNÉ KAMPANE, NOVÉ PROPAGAČNÉ AKCIE, NOVÉ PRODUKTY ALEBO TECHNOLÓGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY ALEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTOV. NIE JE PRETO POTREBNÉ, ABY STE JEJ ODOSIELALI AKÉKOĽVEK ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ NÁVRHY, VZORKY, UKÁŽKY ALEBO INÉ PRÁCE. VÝHRADNÝM ÚČELOM TEJTO ZÁSADY JE ZABRÁNIŤ MOŽNÝM NEDOROZUMENIAM ALEBO SPOROM V PRÍPADOCH, KEĎ SA MÔŽU ZDAŤ TECHNOLÓGIE ALEBO MARKETINGOVÉ STRATÉGIE SPOLOČNOSTI MICROSOFT PODOBNÉ NÁPADOM ODOSLANÝM SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PRETO VÁS SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VYZÝVA, ABY STE JEJ ANI ZAMESTNANCOM SPOLOČNOSTI MICROSOFT NEPOSIELALI NEVYŽIADANÉ NÁPADY. AK ODOŠLETE SVOJE NÁPADY A MATERIÁLY AJ NAPRIEK TEJTO ŽIADOSTI O NEODOSIELANIE, MUSÍTE SI BYŤ VEDOMÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPREBERÁ ŽIADNE ZÁRUKY ZA TO, ŽE SA S VAŠIMI NÁPADMI A MATERIÁLMI BUDE ZAOBCHÁDZAŤ AKO S DÔVERNÝMI ALEBO PATENTOVANÝMI.

Ak nie je v týchto podmienkach používania výslovne uvedené inak, spoločnosť Microsoft vám neudeľuje licenciu ani žiadne iné práva žiadneho typu na základe patentov, know-how, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok či iného duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo má pod kontrolou spoločnosť Microsoft či akýkoľvek súvisiaci subjekt, okrem iného vrátane názvu, obchodných znakov, loga či ekvivalentov. Ak spoločnosti Microsoft poskytnete nejaký nápad, návrh, odporúčanie či spätnú väzbu, okrem iného vrátane nápadov na služby, nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu k produktu a vylepšenia produktu (ďalej len „spätná väzba“), udeľujete spoločnosti Microsoft bez povinnosti uhradiť vám poplatok alebo licenčné poplatky a bez ďalších záväzkov voči vám právo na základe vašej spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela, prípadne túto spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať žiadnu spätnú väzbu podliehajúcu licencii, v rámci ktorej by spoločnosť Microsoft musela poskytnúť tretím stranám licenciu na svoj softvér, svoje technológie alebo svoju dokumentáciu z toho dôvodu, že v nich zahŕňa vašu spätnú väzbu.