Vysvetlenie roly správcu služby Power BI

Mierne pokročilí
Administrator
Microsoft Power Platform
Power BI

Spravovanie služby Power BI predstavuje správu nastavení, ktoré riadia fungovanie služby Power BI, v rámci celej organizácie. Používatelia s rolami správcu konfigurujú, monitorujú a poskytujú prostriedky organizácie. Tento modul poskytuje prehľad rol, úloh a nástrojov spravovania, ktorý vám pomôže začať.

Vzdelávacie ciele

V tomto module:

  • Popis kľúčových súčastí a možností služby Power BI
  • Rozlišovanie medzi rôznymi rolami správcu služby Power BI
  • Identifikujte typické úlohy, ktoré vykonali správcovia služby Power BI
  • Identifikácia typických nástrojov, ktoré používajú správcovia služby Power BI

Požiadavky

Základné znalosti o platforme Power BI a skúsenosti s Power BI Desktop.