learn.microsoft.com – Uslovi korišćenja

Prihvatanje uslova

Sledeći Uslovi korišćenja („TOU“) primenjuju se na vašu upotrebu veb sajta usluge Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), usluge Microsoft Learn Profile i svih povezanih usluga. Korporacija Microsoft zadržava pravo da ažurira uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju Uslova korišćenja možete da pregledate ako kliknete na hipertekstualnu vezu „Uslovi korišćenja“ na dnu naše veb stranice.

Opis usluge

Putem veb sajta usluge Microsoft Learn, usluge Microsoft Learn i povezanih usluga, Microsoft vam pruža pristup raznim resursima, uključujući interaktivna uputstva za obuku, dokumentaciju, video zapise, alatke za programere, oblasti za preuzimanje, forume za komunikaciju i informacije o proizvodu (pod zajedničkim nazivom „Usluge“). Ove Usluge, uključujući sve updateove, poboljšanja, nove funkcije i/ili dodavanje novih veb proizvoda, podležu ovim Uslovima korišćenja.

Ograničenje na ličnu i nekomercijalnu upotrebu

Osim ako nije drugačije navedeno, ove Usluge namenjene su ličnom i nekomercijalnom korišćenju. Ne smete da menjate, kopirate, distribuirate, prenosite, prikazujete, izvršavate, reprodukujete, objavljuje, licencirate, prodajete ili izvodite radove iz ma koje informacije, softvera, proizvoda ili usluga dobijenih iz ovih Usluga (osim za svoje vlastito, lično, nekomercijalno korišćenje) bez prethodne pismene saglasnosti korporacije Microsoft. Radi sopstvene bezbednosti, ne objavljujte osetljive informacije, kao što su lozinke, datumi rođenja, JMBG brojevi, brojevi pasoša, podaci o kreditnoj kartici ili finansijske informacije.

Privatnost i zaštita ličnih informacija

Vaša privatnost nam je važna. Pročitajte Microsoft izjavu o privatnosti („Izjava o privatnosti“) zato što su u njoj opisani tipovi podataka koje prikupljamo od vas i sa vaših uređaja, kao i način na koji koristimo te podatke i pravne osnove koje imamo za obradu tih podataka. U Izjavi o privatnosti je opisano i kako Microsoft koristi Poslate sadržaje (kako je definisano u ovom dokumentu), komentare, ocene ili recenzije Usluga, komunikaciju, datoteke, fotografije, dokumente, zvuk, digitalne radove, strimove uživo, video zapise i svaki drugi sadržaj koji otpremite, skladištite, emitujete ili delite putem Usluga (pod zajedničkim nazivom „Vaš sadržaj“). Kada je obrada zasnovana na saglasnosti y meri dozvoljenoj zakonom, pristankom na ove Uslove, pristajete na to da Microsoft prikuplja, koristi i otkriva vaš Sadržaj i Podatke na način opisan u Izjavi o privatnosti. U nekim slučajevima, obezbedićemo zasebno obaveštenje i od vas zatražiti pristanak kako je navedeno u Izjavi o privatnosti.

Javne korisničke informacije i sadržaj: drugi mogu da vide korisničke informacije koje navodite (uključujući korisničko ime, ime za prikaz, sliku avatara, biografiju, radno mesto i organizaciju, aktivnosti na veb sajtu Microsoft Learn, kao i korisnička dostignuća). Potrebno je samo da navedete korisničko ime i ime za prikaz da biste koristili Microsoft Learn Profile. Sva druga polja su opcionalna. Korisničko ime i ime za prikaz uvek možete da ažurirate. Microsoft može da prikupi i javno prikazuje datum kada ste registrovali Microsoft Learn Profile i vašu povezanost sa korporacijom Microsoft.

Svi sadržaji koje objavite javno mogu da vide i drugi. Možda ćete moći da izbrišete određene tipove Sadržaja kada ih objavite, ali ne možete da izbrišete sve tipove sadržaja kada ih javno objavite.

Obaveštenje koje se odnosi na softver dostupan na ovom veb sajtu

Sav softver koji se stavlja na raspolaganje za preuzimanje iz ovih Usluga („Softver“) zaštićen je autorskim pravima korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača. Korišćenje Softvera regulisano je odredbama ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, ukoliko postoji, koji je priložen uz ovaj Softver ili obuhvaćen njim („Ugovor o licenciranju“). Krajnji korisnik neće moći da instalira Softver uz koji je priložen ili koji obuhvata Ugovor o licenciranju sve dok se ne saglasi sa odredbama tog Ugovora o licenciranju. Licencu za skripte ili kodove trećih lica za koje postoji veza ili referenca na ovoj veb lokaciji, dodeljuju treća lica koja su vlasnici tog koda, a ne Microsoft.

Ovaj Softver stavlja se na raspolaganje za preuzimanje isključivo radi korišćenja od strane krajnjih korisnika u skladu sa ovim Ugovorom o licenciranju. Svaka reprodukcija ili redistribucija ovog Softvera koja nije u skladu sa ovim Ugovorom o licenciranju izričito je zabranjena zakonom i može biti oštro kaženjena prema građanskom ili kriminalnom pravu. Prestupnici će biti gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

NE OGRANIČAVAJUĆI GORENAVEDENO, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA MA KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO SU ZABRANJENI OSIM UKOLIKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA NISU IZRIČITO DOZVOLJENI UGOVOROM O LICENCIRANJU PRILOŽENIM UZ TAJ SOFTVER.

GARANCIJA ZA OVAJ SOFTVER, UKOLIKO UOPŠTE POSTOJI, PRUŽA SE SAMO PREMA ODREDBAMA OVOG UGOVORA O LICENCIRANJU. OSIM GARANCIJE U UGOVORU O LICENCIRANJU, KORPORACIJA MICROSOFT SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA KOJI SE TIČU OVOG SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, BILO IZRIČITE, PODRAZUMEVANE ILI STATUTARNE, PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU, VLASNIŠTVO ILI NEKRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE. ZBOG VAS, MICROSOFT MOŽE DA STAVI PROIZVODE, ALATKE I USLUŽNE PROGRAME NA RASPOLAGANJE ZA KORIŠĆENJE I/ILI PREUZIMANJE KAO DEO OVIH USLUGA ILI U SKLOPU SVOG SOFTVERA. MICROSOFT NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU TAČNOSTI REZULTATA ILI IZLAZNIH PODATAKA DOBIJENIH KORIŠĆENJEM MA KOJIH TAKVIH ALATKI I USLUŽNIH PROGRAMA. POŠTUJTE TUĐA PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM KADA KORISTITE ALATKE I USLUŽNE PROGRAME STAVLJENE NA RASPOLAGANJE U OVIM USLUGAMA ILI U MICROSOFT SOFTVERSKIM PROIZVODIMA.

OBJAŠNJENJE ZA OGRANIČENA PRAVA. Sav Softver koji se preuzima iz ovih Usluga za ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njenih agencija i/ili institucija („Državne institucije SAD“) pruža se sa Ograničenim pravima. Korišćenje, kopiranje ili otkrivanje informacija od strane Vlade SAD podleže ograničenjima navedenim u podstavu (c)(1)(ii) „Prava na tehničke podatke“ i klauzuli „Računarski softver“ DFARS 252.227-7013 ili u podstavovima (c)(1) i (2) dokumenta „Komercijalni računarski softver – Ograničena prava“ 48 CFR 52.227-19, šta god je primenjivo. Proizvođač je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Obaveštenje koje se odnosi dokumente dostupne na ovom veb sajtu

Određena dokumentacija može da podleže izričitim uslovima licenciranja odvojeno od ovde sadržanih uslova. U slučaju neusaglašenosti uslova, ti izričiti uslovi licenciranja biće merodavni. Dozvola za korišćenje Dokumenata (kao što su bele knjige, saopštenja za štampu, listovi sa podacima i najčešća pitanja) iz Usluga daje se pod uslovom da se (1) dolenavedeno obaveštenje o autorskim pravima navede u svim kopijama, kao i da se navedu i obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli, (2) takvi Dokumenti iz Usluga koriste samo za informativnu i nekomercijalnu ili ličnu upotrebu i da se ne kopiraju ili postavljaju na bilo koji mrežni računar niti emituju na bilo kom mediju i (3) ne vrše nikakve modifikacije bilo kojih Dokumenata. Akreditovane obrazovne institucije, kao što su osnovne i srednje škole, privatni ili državni univerziteti i državni centri za više obrazovanje, mogu da preuzmu i reprodukuju Dokumente radi distribucije u učionici. Za distribuciju izvan nastave potrebna je izričita pismena dozvola. Korišćenje u ma koje druge svrhe izričito je zabranjeno zakonom i može da bude oštro kažnjeno prema građanskom i krivičnom pravu. Prestupnici će biti gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

Gorenavedeni Dokumenti ne obuhvataju dizajn ili raspored veb sajta Microsoft.com niti bilo kojeg drugog sajta koji je u vlasništvu korporacije Microsoft, kojim ona upravlja, koji licencira ili kontroliše. Elementi Microsoft veb sajtova zaštićeni su zakonima o karakterističnom izgledu, žigu, nepravičnoj konkurenciji i drugim zakonima i ne smeju se kopirati niti imitirati u celini ili delimično. Nijedan logotip, grafički sadržaj, zvuk ili slika sa bilo kojeg Microsoft veb sajta ne sme se kopirati niti ponovo prenositi bez izričite dozvole korporacije Microsoft.

Odricanje odgovornosti i ograničenje odgovornosti za Usluge

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE GARANICE O PRIKLADNOSTI USLUGA ILI PRIKLADNOSTI INFORMACIJA KOJE SE NALAZE U DOKUMENTIMA I POVEZANIM GRAFIČKIM PRIKAZIMA OBJAVLJENIM U SKLOPU USLUGA U BILO KOJU SVRHU. SVE USLUGE, DOKUMENTI I SRODNI GRAFIČKI SADRŽAJ PRUŽAJU SE „KAKVI JESU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI OVIM PUTEM ODRIČU SE SVIH GARANCIJA I USLOVA U POGLEDU USLUGA, INFORMACIJA I POVEZANIH GRAFIKČKIH PRIKAZA, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE UTRŽIVOSTI, BILO DA SU IZRIČITI, PODRAZUMEVANI ILI ZAKONSKI, KAO I POGODNOSTI ZA ODREĐENE SVRHE, PRAVNOG OSNOVA I NEKRŠENJA. NI U KOM SLUČAJU MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA MOGUĆNOSTI UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO DA DO TOGA DOĐE USLED DEJSTVA UGOVORA, NEMARA ILI DRUGE ŠTETNE RADNJE, PRI ČEMU TO PROISTIČE IZ USLUGA ILI JE ZA NJIH VEZANO, UKLJUČUJUĆI UPOTREBU ILI UČINAK INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU USLUGA.

DOKUMENTACIJA I POVEZANA GRAFIKA OBJAVLJENE U USLUGAMA MOGU DA SADRŽE TEHNIČKE ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. PROMENE SE POVREMENO UNOSE U OVE INFORMACIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI MOGU U SVAKOM TRENUTKU DA IZVRŠE POBOLJŠANJA I/ILI DA UNESU PROMENE U OVDE OPISANE PROIZVODE I/ILI PROGRAME.

NI U KOM SLUČAJU MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA MOGUĆNOSTI UPOTREBE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO DA DO TOGA DOĐE USLED DEJSTVA UGOVORA, NEMARA ILI DRUGE ŠTETNE RADNJE, PRI ČEMU TO PROISTIČE IZ ILI JE VEZANO ZA UPOTREBU ILI UČINAK USLUGA, SOFTVERA, DOKUMENATA, PRUŽANJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRUŽANJA USLUGA ILI INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU USLUGA.

Microsoft Learn Profile nalog, lozinka i bezbednost

Da biste pristupili nekim Uslugama, možda će vam biti potreban Microsoft nalog, Azure Active Directory nalog ili Microsoft Learn Profile nalog.

Microsoft nalog. Microsoft nalog vam omogućava da se prijavljujete u proizvode, na veb sajtove i usluge koje pruža Microsoft i neki Microsoft partneri. Možete da kreirate Microsoft nalog tako što ćete se upisati na mreži. Microsoft nalozi podležu Microsoft ugovoru o pružanju usluga.

Azure Active Directory nalog. Možda imate nalog kod korporacije Microsoft preko organizacije kojoj pripadate. Obratite se administratoru organizacije da biste dobili informacije o ovom nalogu.

Microsoft Learn Profile nalog. Microsoft Learn Profile nalog vam omogućava da se prijavite na veb sajt usluge Microsoft Learn i koristite povezane usluge, uključujući besplatan pristup resursima za obuku, deblokiranje dostignuća, ocenjivanje, komentarisanje, objavljivanje sadržaja i korišćenje drugih interaktivnih usluga. Microsoft Learn Profile nalog možete da kreirate tako što ćete kreirati korisničko ime u usluzi Microsoft Learn Profile kada se prijavite pomoću Microsoft naloga ili Azure Active Directory naloga.

Pristajete na to da ne koristite nikakve lažne, netačne ili obmanjujuće informacije prilikom upisivanja za Microsoft Learn Profile nalog. Sami ste u potpunosti odgovorni za čuvanje svoje lozinke i naloga u tajnosti. Pored toga, sami ste u potpunosti odgovorni za apsolutno sve aktivnosti koje se vrše na vašem nalogu. Saglasni ste da ćete odmah obavestiti Microsoft o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili o svakoj drugoj povredi bezbednosti. Microsoft neće biti odgovoran ni za kakav gubitak nastao ovlašćenim ili neovlašćenim korišćenjem vašeg naloga od strane trećih lica. Međutim, vi možete da budete odgovorni za gubitke koje su Microsoft ili neka druga strana pretrpeli zbog korišćenja vašeg naloga ili lozinke od strane trećih lica. Ne smete ni u kom trenutku da koristite tuđi nalog bez dozvole njegovog vlasnika.

Ako kreirate Microsoft Learn Profile nalog u ime nekog pravnog lica, kao što je vaše preduzeće ili poslodavac, izjavljujete da po zakonu imate ovlašćenje da obavežete to lice ovim Uslovima. Ne možete da prenesete akreditive Microsoft Learn Profile naloga drugom korisniku ili pravnom licu. Da biste zaštitili nalog, ni sa kim ne delite detalje o nalogu. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru vašeg Microsoft Learn Profile naloga.

Microsoft Learn Profile nalog možete da zatvorite tako što ćete pristupiti postavkama Microsoft Learn Profile naloga.

Bez protivzakonite ili zabranjene upotrebe

Uslov za korišćenje Usluga je da ih nećete koristiti u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim odredbama, uslovima i obaveštenjima. Ne smete da koristite Usluge na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili ugrozi ma koji Microsoft server ili mreže povezane sa ma kojim Microsoft serverom ili koji bi mogao da ometa treća lica da koriste i uživaju prednosti ma koje Usluge. Ne smete da se služite hakovanjem, pronalaženjem lozinki niti ma kojim drugim sredstvima da biste ostvarili neovlašćeni pristup bilo kojim Uslugama, tuđim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa bilo kojim Microsoft serverom ili Uslugama. Ne smete ni na koji način da preuzimate ili pokušavate da preuzmete materijale ili informacije koje nisu namenski stavljene na raspolaganje putem ovih Usluga.

Smernice

Da bi se osigurala digitalna bezbednost načina na koji korisnici vrše interakciju jedni sa drugima u pogledu njihovog sadržaja i ponašanja, Usluge poseduju pravila o tome kakvi tipovi sadržaja i ponašanja nisu dozvoljeni. Zabranjeni sadržaj će se ukloniti. Vaš nalog može da se obustavi ili izbriše iz Usluga ako objavite štetan sadržaj.

Maltretiranje i uznemiravanje

Ne dozvoljavamo sadržaj ili postupanje kojim se uvredljivo ponašanje usmerava ka određenoj osobi ili grupi. To obuhvata sve radnje kojima se:

 • uznemiravaju i zastrašuju druge osobe ili im se preti.
 • ljudi povređuju vređanjem ili omalovažavanjem.
 • nastavljaju kontakt ili interakcija koji nisu poželjni, naročito kada kontakt dovodi do toga da druge osobe osećaju strah od ugrožavanja.

Seksualno iskorišćavanje i zlostavljanje dece (engl. Child sexual exploitation and abuse – CSEA)

Ne dozvoljavamo iskorišćavanje i povređivanje dece ili pretnju da će se ona povrediti u Uslugama. CSEA predstavlja bilo koji sadržaj ili aktivnost koji povređuju decu ili kojima se preti da će se ona povrediti putem iskorišćavanja, trgovine ljudima, iznude ili ugrožavanja. To obuhvata deljenje vizuelnih medija koji sadrže seksualni sadržaj koji uključuje ili seksualizuje dete. CSEA obuhvata i zlonamerno pristupanje deci, tj. neprikladnu interakciju s decom putem stupanja u kontakt, privatnih poruka ili razgovora s detetom radi traženja ili nuđenja seksa ili seksualnog sadržaja, deljenja seksualno sugestivnog sadržaja i planiranja seksualnih susreta s detetom. Detetom se smatra svaka osoba mlađa od 18 godina ili ona koja prema važećem zakonu nije dostigla uzrast punoletne osobe.

Automatski ćemo izbrisati Microsoft Learn nalog svakog korisnika koji objavljuje CSEA.

Udruživanje radi povređivanja

Usluge nikada ne bi trebalo da se koriste za povređivanje osoba, uključujući udruživanje sa drugima kako bi se izazvale fizičke povrede. Nisu dozvoljeni udruživanje niti pravljenje određenih planova sa drugim osobama sa zajedničkim ciljem fizičke povrede neke osobe.

Eksplicitno nasilje i krvavi prizori

Nasilni sadržaj u realnom svetu korisnicima može da bude uznemirujuć, uvredljiv ili čak traumatičan.

Ne dozvoljavamo vizuelni sadržaj koji veliča nasilje u realnom svetu ili krvave prizore sa ljudima.

To može da obuhvata slike ili video zapise koji prikazuju:

 • stvarne ozbiljne fizičke povrede ili smrt jedne osobe ili grupe ljudi.
 • teško porodično nasilje nad stvarnom osobom ili ljudima.
 • ozbiljne posledice ili fizičke povrede, kao što su unutrašnji organi ili tkiva, spaljeni ostaci osobe, odsečeni udovi ili odsečene glave.

Govor mržnje i diskriminacija

Ne dozvoljavamo zlonameran sadržaj kojim se napada, vređa ili omalovažava neka osoba na osnovu zaštićenog svojstva, kao što su rasa, etnička pripadnost, pol, polni identitet, seksualna orijentacija, religija, nacionalno poreklo, uzrast, status invalidnosti ili društveni status.

Govor mržnje obuhvata:

 • širenje štetnih stereotipa o ljudima na osnovu zaštićenog svojstva.
 • izjave koje dehumanizuju ljude, kao što je poređenje nekoga sa životinjom ili drugim bićima osim ljudi na osnovu zaštićenog svojstva.
 • podsticanje ili podržavanje nasilja nad nekom osobom na osnovu zaštićenog svojstva.
 • pozivanje na segregaciju, isključenje ili zastrašivanje ljudi na osnovu zaštićenog svojstva.
 • simbole, logotipe ili druge slike koje su prepoznate kao izražavanje mržnje ili rasne superiornosti.

Intimne slike bez pristanka i intimna iznuda

Ne dozvoljavamo deljenje intimnih slika seksualnog sadržaja neke osobe bez njene dozvole – što se naziva i intimne slike bez pristanka ili NCII (engl. non-consensual intimate imagery). Ne dozvoljavamo da se NCII distribuira u našim uslugama, niti dozvoljavamo bilo kakav sadržaj koji veliča, podržava ili zahteva NCII.

Uopšteno govoreći, ako video ili slika imaju sledeće odlike, tretiramo ih kao NCII:

 • snimljeni su privatno, a ne u profesionalnom okruženju.
 • prikazuju seksualnu aktivnost, golotinju ili seksualizovani deo tela. 
 • osoba prikazana na slikama nije pristala na snimanje ili deljenje slika.

Pored toga, Microsoft ne dozvoljava nikakve pretnje u cilju navođenja na deljenje ili objavljivanje NCII sadržaja – što se naziva i intimna iznuda. To obuhvata traženje ili iznudu novca, slika ili drugih vrednosti pod pretnjom od neke osobe u zamenu za to da se NCII ne objavi javno. 

Seksualno podvođenje

Ne dozvoljavamo ljudima da koriste proizvode i usluge kako bi tražili ili nudili seks, seksualne usluge ili seksualni sadržaj u zamenu za novac ili nešto drugo od vrednosti.

Samoubistvo i samopovređivanje

Radimo na uklanjanju svakog sadržaja o samoubistvu i samopovređivanju koji bi mogao biti opasan. Takođe znamo da ljudi mogu da koriste naše usluge kako bi razgovarali o mentalnom zdravlju, delili priče ili se pridruživali grupama drugih osoba koje imaju iskustva sa samoubistvom ili samopovređivanjem.

To (između ostalog) obuhvata sledeće:

 • podršku opštim načinima na koje ljudi mogu okončati svoj život, na primer, pištoljem, vešanjem ili predoziranjem.
 • podsticanje nekoga da oduzme sebi život.
 • prikazivanje slika stvarnog samoubistva ili pokušaja samoubistva.
 • veličanje osoba koje su umrle tako što su sebi oduzele život.

Sadržaj sa samopovređivanjem pokazuje, veliča ili podstiče fizičko povređivanje samog sebe, uključujući posekotine, opekotine ili zarezivanje kože. To obuhvata i sadržaj koji podstiče ili upućuje na poremećaje u ishrani ili sistematsko prejedanje ili izgladnjavanje.

Terorizam i nasilni ekstremizam

Ne dozvoljavamo sadržaj koji veliča ili podržava teroriste ili nasilne ekstremiste, pomaže im da vrše regrutovanje ili podstiče odnosno omogućava njihove aktivnosti. Za identifikaciju terorista ili terorističkih grupa koristimo objedinjenu listu Saveta Ujedinjenih nacija. U nasilne ekstremiste ubrajaju se osobe koje prihvataju ideologiju nasilja ili nasilnu mržnju prema nekoj drugoj grupi osoba.

Izbrisaćemo Microsoft Learn nalog svakog korisnika koji objavljuje sadržaj o terorizmu i nasilnom ekstremizmu.

Trgovina ljudima

Ne dozvoljavamo nikakav sadržaj koji se bavi trgovinom ljudima. Trgovina ljudima je kada neko iskorišćava drugu osobu radi sticanja lične dobiti tako što joj oduzima ljudska prava.

Trgovina ljudima obično uključuje tri elementa:

 • ponavljajući činovi seljenja, premeštanja, kupovine ili otmice osoba.
 • upotreba sile, laži, prevara ili prinude za obavljanje tih aktivnosti ili pretnja da će se one upotrebiti.
 • aktivnosti se obavljaju radi sticanja novca, statusa ili neke druge dobiti.

Trgovina ljudima uključuje prisiljavanje ljudi da rade, stupaju u brak, upuštaju se u seksualne aktivnosti ili se podvrgnu medicinskim tretmanima ili operacijama bez njihovog pristanka i nije ograničena na bilo koji uzrast ili poreklo.

Nasilne pretnje, podsticanje i veličanje nasilja

Ne dozvoljavamo sadržaj koji podstiče nasilje nad drugim ljudima putem nasilnih pretnji ili podsticanja.

Pretnje nasiljem predstavljaju reči koje iskazuju konkretnu nameru da se nekome nanesu ozbiljne fizičke povrede.

Podsticanje predstavlja materijal koji ohrabruje ili podstiče ozbiljne fizičke povrede osobe ili grupe odnosno onaj koji verovatno može da dovede do njih.

Ne dozvoljavamo ni veličanje nasilja putem sadržaja koji hvali ili podržava stvarne činove nasilja koji izazivaju ozbiljne fizičke povrede ljudima ili grupama, uključujući nasilje koje se dogodilo u prošlosti.

Sadržaj za odrasle i seksualni sadržaj

Ne dozvoljavamo korišćenje Usluga za generisanje ili deljenje neprikladnog sadržaja ili materijala (koji uključuju, na primer, golotinju, bestijalnost, pornografiju, uvredljiv jezik, eksplicitno nasilje, samopovređivanje ili kriminalne aktivnosti).

Psovanje i vulgarnost

Ne dozvoljavamo psovke ili bilo kakvo drugačije omalovažavajuće izražavanje.

Neželjeni sadržaj

Ne dozvoljavamo neželjeni sadržaj ili bilo kakve objave koji se bave phishing-om ili generisanjem odnosno distribucijom malvera.

Neželjeni sadržaj je neželjena ili netražena masovna e-pošta, objave, zahtevi za stupanje u kontakt, SMS (tekstualne poruke), trenutne poruke ili slična elektronska komunikacija.

Phishing je slanje e-pošte ili druge elektronske komunikacije kako bi se primaoci na prevaru ili nezakonito naveli da otkriju lične ili osetljive informacije koje se potom koriste za dobijanje pristupa njihovim nalozima ili zapisima, krađu dokumenata ili drugih osetljivih informacija, obavljanje plaćanja i/ili sticanje finansijske koristi.

Zlonamerni softver obuhvata sve aktivnosti osmišljene da izazovu tehničku štetu, kao što su dostavljanje zlonamernih izvršnih datoteka, organizovanje napada uskraćivanjem resursa (DoS napad) ili upravljanje komandnim i kontrolnim serverima.

Kleveta, lažno predstavljanje, lažne informacije

Ne dozvoljavamo nikakve aktivnosti koje su prevarantske, lažne ili obmanjujuće (npr. traženje novca pod lažnim izgovorom, lažno predstavljanje u ime druge osobe, kleveta, manipulisanje Uslugama radi povećanja broja reprodukcija ili uticaja na rangiranje, ocene ili komentare).

Korišćenje Usluga

Usluge mogu da obuhvataju usluge e-pošte, usluge za razmenu poruka, oblasti za ćaskanje, diskusione grupe, forume, zajednice, lične veb stranice, kalendare, foto-albume, prostore za datoteke i/ili druge funkcije za poruke ili komunikaciju osmišljene da vam omoguće komunikaciju sa drugima. Saglasni ste da koristite Usluge samo za objavljivanje, slanje i prijem poruka i materijala koji su prikladni i, ako je primenljivo, povezani sa određenom Uslugom. Na primer, to znači da se, imeđu ostalog, slažete da prilikom korišćenja Usluga nećete da:

 • Koristiti Usluge u vezi sa anketama, takmičenjima, piramidalnim šemama, lančanim pismima, neželjenom e-poštom, slanjem bezvredne pošte ili bilo kakvim dupliranim ili neželjenim porukama (komercijalnim ili drugačijim).
 • Otpremate ili na neki drugi način stavljate na raspolaganje datoteke koje sadrže slike, fotografije, softver ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnoj svojini, uključujući, na primer, između ostalog, zakone o autorskim pravima ili žigu (ili prava na privatnost ili publicitet) osim u slučaju da posedujete ili kontrolišete prava na to ili da ste dobili svaku neophodnu saglasnost da to uradite.
 • Koristiti ma koji materijal ili informacije, uključujući slike ili fotografije, koji se stavljaju putem Usluga na raspolaganje na način koji krši autorska prava, žig, patent, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava ma koje strane.
 • Otpremate datoteke koje sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, cancelbot programe, oštećene datoteke ili bilo koji drugi sličan softver ili programe koji mogu da ometaju rad računara ili oštete imovinu druge osobe.
 • Oglašavate ili nudite prodaju ili kupovinu bilo kakve robe ili usluga u bilo koje poslovne svrhe, osim u slučaju da Usluge konkretno dozvoljavaju takve poruke.
 • Preuzimate bilo kakvu datoteku koju je objavio drugi korisnik Usluge kojeg poznajete ili za kojeg bi se razumno očekivalo da ga poznajete koja ne može zakonito da se reprodukuje, prikazuje, izvodi i/ili distribuira na takav način.
 • Falsifikujete ili izbrišete bilo kakve informacije o upravljanju autorskim pravima, kao što su atribucije autoru, pravna ili druga odgovarajuća obaveštenja ili oznake porekla ili izvora softvera ili drugog materijala koji se nalazi u datoteci koja je otpremljena.
 • Ograničite ili zabranite drugim korisnicima korišćenje i uživanje u Uslugama.
 • Kršite bilo kakva pravila ponašanja ili druge smernice koje mogu važiti za bilo koju konkretnu Uslugu.
 • Sakupljate ili na neki drugi način prikupljate informacije o drugima, uključujući adrese e-pošte.
 • Kršiti primenjivo pravo ili propise.
 • Kreirati lažan identitet radi obmanjivanja drugih.
 • Koristiti, preuzimati ili na drugi način kopirati, ili pružati (sa ili bez nadoknade) nekom fizičkom ili pravnom licu ma koji direktorijum sa korisnicima Usluga ili drugim korisničkim informacijama ili informacijama o korišćenju, u celini ili delom.

Microsoft nema obavezu da nadgleda Usluge. Međutim, Microsoft zadržava pravo da pregleda materijale objavljene u Uslugama i da ukloni bilo koji materijal po sopstvenom nahođenju. Microsoft zadržava pravo da ukine vaš pristup bilo kojoj ili svim Uslugama u bilo kom trenutku, bez obaveštenja, iz bilo kog razloga.

Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije informacije koje smatra potrebnim ako se to zahteva primenjivim pravom, propisima, pravnim postupkom ili zvaničnim putem ili da izmeni, odbije da objavi ili ukloni ma koje informacije ili materijale, u celini ili delom, po sopstvenom nahođenju.

Uvek budite oprezni kada navodite bilo kakve informacije o sebi ili svojoj deci koje vas mogu lično identifikovati u bilo kojoj Usluzi. Microsoft ne kontroliše niti preporučuje sadržaj, poruke ili informacije koje se nalaze u Uslugama i zbog toga se Microsoft posebno odriče svake odgovornosti u pogledu Usluga i bilo kojih radnji koje su posledica vašeg učestvovanja u Uslugama. Menadžeri i hostovi nisu ovlašćeni zastupnici korporacije Microsoft pa njihovi stavovi ne odražavaju nužno stavove korporacije Microsoft.

Materijali koji se otpremaju u Usluge moraju biti u skladu sa objavljenim ograničenjima o korišćenju, reprodukciji i/ili širenju. Odgovorni ste za to da se pridržavate takvih ograničenja ako preuzmete materijale.

Video zapisi i elektronske knjige su možda samo na engleskom. Ako kliknete na veze, možda ćete biti preusmereni na veb sajt u SAD čiji je sadržaj samo na engleskom jeziku.

Materijali poslati korporaciji Microsoft ili objavljeni u Uslugama

Microsoft ne polaže pravo vlasništva na materijale koje mu pružate (uključujući povratne informacije i predloge) ili koje objavljujete, otpremate, unosite ili šaljete u ma koje Usluge ili sa njima povezane usluge, a na uvid šire javnosti ili članova neke javne ili privatne zajednice (svaka zasebno „Poslata stavka“, a zajedničkim imenom „Poslate stavke“). Međutim, objavljivanjem, otpremanjem, unošenjem, davanjem ili slanjem („Objavljivanjem“) Poslatog sadržaja dajete korporaciji Microsoft, podružnicama i neophodnim sticaocima podlicence dozvolu da koriste vaš Poslati sadržaj u vezi sa radom njihovog poslovanja preko interneta (uključujući, između ostalog, sve Microsoft usluge), uključujući, između ostalog, licencna prava da: kopiraju, distribuiraju, prenose, javno prikazuju, javno predstavljaju, uređuju, prevode i menjaju format vašeg Poslatog sadržaja; objavljuju vaše ime zajedno sa vašim Poslatim sadržajem i pravo da podlicenciraju ta prava bilo kojem dobavljaču Usluga.

Neće vam biti isplaćena nikakva naknada za korišćenje vaše Poslate stavke, onako kako je ovde navedeno. Microsoft nije u obavezi da objavljuje ili koristi ma koju Poslatu stavku koju pružite i može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, da je ukloni.

Objavljivanjem neke Poslate stavke garantujete i izjavljujete da su sva prava na tu Poslatu stavku u vašem vlasništvu ili na drugi način pod vašom kontrolom, kao što je opisano u ovim Uslovima korišćenja, uključujući, bez ograničenja, sva prava koja su vam potrebna da biste pružali, objavljivali, otpremali, unosili ili slali Poslate stavke.

Pored gorenavedene garancije i izjave, objavljivanjem Poslate stavke koja sadrži slike i fotografije ili koja je inače, u celini ili delom, grafička („Slike“), garantujete i izjavljujete da ste (a) vlasnik autorskih prava nad tim Slikama ili da vam je vlasnik autorskih prava nad tim Slikama dao dozvolu da koristite te Slike ili ma koji sadržaj i/ili slike sadržane u tim Slikama u skladu sa načinom i svrhom korišćenja i onako kako je inače dozvoljeno ovim Uslovima korišćenja i Uslugama, (b) da imate potrebna prava na davanje licenci i podlicenci opisana u ovim Uslovima korišćenja i (c) da su se sve osobe prikazane na tim Slikama, ukoliko ih ima, saglasile sa korišćenjem Slika na način naveden u ovim Uslovima korišćenja, uključujući, primera radi, a ne radi ograničenja, distribuciju, javno prikazivanje i reprodukciju tih Slika. Objavljivanjem Slika, dajete (a) svim članovima vaše privatne zajednice (za svaku od tih Slika dostupnu članovima te privatne zajednice) i/ili (b) javnosti (za svaku od tih Slika dostupnu bilo gde u Uslugama osim u privatnoj zajednici) dozvolu da koriste vaše Slike u vezi sa korišćenjem bilo koje Usluge (uključujući, na primer, između ostalog, štampanje i pravljenje predmeta za poklon koji uključuju te Slike), na način dozvoljen ovim Uslovima korišćenja, i uključujući, između ostalog, neekskluzivnu licencu da širom sveta i bez naknade: kopiraju, distribuiraju, prenose, javno prikazuju, javno predstavljaju, uređuju, prevode i menjaju format vaših Slika bez vašeg imena na tim Slikama i pravo da podlicenciraju ta prava bilo kom dobavljaču Usluga. Licence za Slike date u prethodnim rečenicama ukidaju se u trenutku kada u potpunosti uklonite te Slike iz Usluga pod uslovom da to ukidanje ne utiče na licence u vezi sa Slikama date pre nego što ste ih u potpunosti uklonili. Neće vam biti isplaćena nikakva naknada za korišćenje vaših Slika.

Obaveštenja i postupak u slučaju kršenja autorskih prava

Saglasno Dokumentu 17, Zakonik Sjedinjenih Država, Odeljak 512(c)(2), obaveštenja o tužbi zbog kršenja autorskih prava treba poslati imenovanom predstavniku dobavljača usluge. ODGOVOR ĆE DOBITI SAMO UPITI RELEVANTNI ZA SLEDEĆI POSTUPAK. Pogledajte odeljak Obaveštenja i postupak u slučaju kršenja autorskih prava.

Veze ka sajtovima trećih strana

VEZE U OVOJ USLUZI MOGU DA VAM OMOGUĆE DA NAPUSTITE SAJT KORPORACIJE MICROSOFT. POVEZANI SAJTOVI NISU POD KONTROLOM KORPORACIJE MICROSOFT, PA ONA NIJE ODGOVORNA ZA SADRŽAJ TIH POVEZANIH SAJTOVA NITI ZA VEZE KOJE SE NALAZE NA NEKOM POVEZANOM SAJTU, KAO NI ZA PROMENE ILI AŽURIRANJA TIH SAJTOVA. MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA PRENOS PREKO VEBA NITI ZA MA KOJI DRUGI OBLIK PRENOSA KOJI DOLAZI SA NEKE POVEZANE LOKACIJE. MICROSOFT NAVODI OVE VEZE SAMO RADI VAŠEG LAKŠEG KORIŠĆENJA I NJIHOVO UKLJUČENJE NE PODRAZUMEVA DA MICROSOFT PRIHVATA ODREĐENU LOKACIJU.

Smernice za prosleđivanje neželjenih ideja, zadržavanje prava i povratne informacije

MICROSOFT ILI MA KOJI OD NJEGOVIH ZAPOSLENIH NE PRIHVATAJU NITI RAZMATRAJU SAMOINICIJATIVNE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE REKLAMNE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NOVE NAZIVE PROIZVODA. NEMOJTE DA ŠALJETE SVOJA ORIGINALNA UMETNIČKA DELA, UZORKE, DEMONSTRACIJE ILI DRUGA DELA. JEDINI CILJ OVE SMERNICE JE DA SE IZBEGNU MOGUĆI NESPORAZUMI ILI SPOROVI U SLUČAJU DA MICROSOFTOVI PROIZVODI ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE BUDU SLIČNI IDEJAMA KOJE STE POSLALI KORPORACIJI MICROSOFT. IZ TOG RAZLOGA, NIJE POŽELJNO DA KORPORACIJI MICROSOFT ILI NJENIM ZAPOSLENIMA SAMOINICIJATIVNO ŠALJETE SVOJE IDEJE. AKO NAM IPAK POŠALJETE SVOJE IDEJE I MATERIJALE, UPRKOS NAŠEM ZAHTEVU DA TO NE ČINITE, ZNAJTE DA MICROSOFT NE GARANTUJE DA ĆE SE SA NJIMA POSTUPATI U POVERLJIVOSTI ILI KAO DA SU ZAŠTIĆENE VLASNIČKIM PRAVIMA.

Osim kao što je izričito navedeno u okviru ovih Uslova korišćenja, Microsoft vam ne dodeljuje licencu niti druga prava bilo koje vrste na bilo kakve patente, stručno znanje, autorska prava, poslovne tajne, žigove ili drugu intelektualnu svojinu u vlasništvu ili pod kontrolom korporacije Microsoft ili bilo kog povezanog entiteta, uključujući, između ostalog, bilo koji naziv, karakteristični izgled, logotip ili slično. Ukoliko korporaciji Microsoft date bilo koju ideju, sugestiju, predlog ili povratne informacije, uključujući između ostalog ideje za Usluge, nove proizvode, tehnologije, promocije, nazive proizvoda, povratne informacije o proizvodu i poboljšanja proizvoda („Povratne informacije“), dajete korporaciji Microsoft bez troškova, naknade ili druge obaveze prema vama pravo da stvara, pravo što je stvorila, pravo da kreira izvedena dela, koristi, deli i komercijalizuje vaše Povratne informacije na bilo koji način i u bilo koje svrhe. Nećete davati povratne informacije koje podležu licenci koja obavezuje Microsoft da licencira svoj softver, tehnologije ili dokumentaciju trećim licima, zato što Microsoft u njih uključuje vaše povratne informacije.