Share via


Det går inte att skapa ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics 365 med synkroniseringsfelet NoRecipientMatch

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4339830

Symptom

När du granskar e-postmeddelanden som har analyserats för automatisk befordran av Microsoft Dynamics 365 visas ett e-postmeddelande som inte kunde skapas i Microsoft Dynamics 365 med synkroniseringsfelet NoRecipientMatch eller felkoden -2147218683.

Orsak

När Microsoft Dynamics 365 utvärderar ett e-postmeddelande i postlådan utvärderas flera villkor för att avgöra om meddelandet ska skapas automatiskt som en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics 365. Om utvärderingen resulterar i ett NoRecipientMatch-fel anger detta något av följande villkor:

 1. Ingen av e-postadresserna på raderna Till eller Kopia i e-postmeddelandet är användare eller köer i Microsoft Dynamics 365.

  • Exempel A: Du fick e-postmeddelandet eftersom det skickades till en distributionsgrupp och du är medlem i den distributionsgruppen. Din e-postadress som lagras i Microsoft Dynamics 365 finns inte på raderna Till eller Kopia i e-postmeddelandet.
  • Exempel B: Du har flera e-postadresser (till exempel och John.David@contoso.com) för samma postlåda, John@contoso.com men e-postadresserna på raden Till eller Kopia i e-postmeddelandet matchar inte någon av de e-postadresser som lagras i din användarpost i Microsoft Dynamics 365.
 2. Det finns en användare eller kö på raden Till eller Kopia i e-postmeddelandet, men följande villkor finns:

  • E-postadressen som används av användaren eller kön finns på andra poster i Microsoft Dynamics 365. Exempel: En användare har e-postadressen John@contoso.com men den e-postadressen finns också i något av e-postadressfälten i en annan e-postaktiverad entitet, till exempel en användare, kö, kontakt, lead eller konto.

  • Din organisation är konfigurerad för att lämna e-postadressvärden som olösta om flera matchningar hittas.

   Kombinationen av de två villkor som nämns ovan skulle göra att e-postmeddelandet inte matchas till en användare eller köpost.

 3. E-postadressen för användaren eller kön finns i hemlig kopia av e-postmeddelandet.

  Exempel: Du fick e-postmeddelandet eftersom din e-postadress fanns på hemlig kopia i e-postmeddelandet. Såvida inte dina personliga alternativ i Microsoft Dynamics 365 är konfigurerade för att spåra alla e-postmeddelanden spåras inte e-postmeddelandet.

  Såvida inte e-postadressen på raden Till eller Kopia i e-postmeddelandet matchar e-postadressen som lagras i Microsoft Dynamics 365 eller dina personliga alternativ i Microsoft Dynamics 365 är konfigurerade för att spåra alla e-postmeddelanden, spåras inte e-postmeddelandet.

 4. Det finns inte någon rad i tabellen EmailSearchBase för postlådan Användare eller Kö som tog emot e-postmeddelandet.

  När du letar efter matchande användar- eller köposter frågar Microsoft Dynamics 365 en tabell med namnet EmailSearchBase. Den här tabellen bör automatiskt ha en rad för e-postadressen för varje e-postaktiverad post, inklusive Användare och köer. I sällsynta fall kanske den här tabellen saknar en rad, vilket kan leda till att Microsoft Dynamics 365 inte hittar någon matchande rad när de frågar efter den här tabellen för användare eller köer som finns i e-postmeddelandet.

  Du kan öppna en webbläsare och använda Webb-API för Microsoft Dynamics 365 för att kontrollera om det finns en rad för användaren eller köns e-postadress som tog emot e-postmeddelandet. Använd följande syntax:

  https://<Your Organization URL>/api/data/v9.1/emailsearches?$filter=emailaddress eq '<email address of user or queue>'

  Exempel: https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/emailsearches?$filter=emailaddress eq 'John@contoso.com'

  Om ingen post returneras indikerar detta att det inte finns någon rad för e-postadressen i tabellen EmailSearchBase.

Åtgärd

Granska egenskaperna för e-postmeddelandet och vilket alternativ som du har konfigurerat i dina personliga alternativ för e-postspårning.

 1. Så här verifierar du e-postadressen som lagras i Microsoft Dynamics 365:

  1. Gå till Inställningar och välj sedan Email Konfiguration.

  2. Välj Postlådor.

  3. Öppna postlådan och kontrollera att e-postadressen på raden Till eller Kopia i e-postmeddelandet matchar e-postadressen som finns i postlådans post.

   Obs!

   Om du har flera e-postadresser för postlådan kan du välja sökningen Angående och lägga till den andra e-postadressen i något av de andra e-postadressfälten i din användarpost.

 2. Om e-postadressen för användaren eller kön finns på flera poster (till exempel en annan användare, kö, lead, konto, kontakt och så vidare) tar du antingen bort e-postadressen från de andra posterna eller ändrar inställningen Ange till, cc, hemlig kopia som olösta värden om flera matchningar hittas i Inkommande e-postmeddelanden till Nej. Du hittar den här inställningen genom att gå till Inställningar, Email Konfiguration och sedan välja Email Konfigurationsinställningar. I avsnittet Ange Email formuläralternativ letar du upp inställningen med namnet Ange till, cc, hemlig kopia som olösta värden om flera matchningar hittas i Inkommande e-postmeddelanden.

 3. Så här visar eller ändrar du inställningen för e-postspårning:

  1. Få åtkomst till dina personliga alternativ i Microsoft Dynamics 365 genom att välja inställningar (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) och sedan välja Alternativ.

  2. Välj fliken Email.

  3. Under avsnittet Välj de e-postmeddelanden som ska spåras i Microsoft Dynamics 365 letar du upp inställningen Spåra.

  4. Justera alternativet efter behov för att styra vilka e-postmeddelanden som ska spåras i Microsoft Dynamics 365 automatiskt.

   Exempel: Om du vill att alla e-postmeddelanden som du får, oavsett avsändare, ska skapas automatiskt som en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics 365 väljer du alternativet Alla e-postmeddelanden.

  Mer information om e-postkorrelation finns i Email meddelandefiltrering och korrelation.

 4. Om inga poster hittas när du använder stegen i orsak 4 följer du dessa steg:

  1. Öppna användar- eller köposten i Microsoft Dynamics 365.
  2. Ändra e-postadressvärdet till något annat och välj Spara.
  3. Ändra sedan tillbaka e-postadressvärdet till rätt värde och välj Spara. Detta återskapar normalt den saknade raden.