learn.microsoft.com – Användningsvillkor

Godkännande av villkor

Följande användningsvillkor (“Användningsvillkoren”) avses för din användning av webbplatsen Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Tech Profile och alla tillhörande tjänster. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera användningsvillkoren utan att meddela dig. Den mest aktuella versionen av TOU hittar du genom att klicka på hypertextlänken ”Användningsvillkor” längst ned på våra webbsidor.

Tjänstebeskrivning

Genom webbplatsen Microsoft Learn, Tech Profile och tillhörande tjänster ger Microsoft dig åtkomst till ett flertal olika resurser, inklusive interaktiva självstudier, dokumentation, videor, utvecklingsverktyg, områden för nedladdning, kommunikationsforum och produktinformation (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbegenskaper, lyder under användningsvillkoren.

Endast privat, icke-kommersiell användning

Om inget annat anges får du endast använda Tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, köra, återskapa, publicera, licensiera, skapa bearbetningar av, överlåta eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från Tjänsterna (med undantag för din egen, personliga, icke-kommersiella användning) utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft.

Integritet och personuppgiftsskydd

Din integritet är viktig för oss. Läs noga igenom Microsofts sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”), eftersom den beskriver vilken typ av uppgifter vi samlar in från dig och dina enheter, hur vi använder dem och på vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna. Sekretesspolicyn beskriver också hur Microsoft använder Bidragen (enligt definitionen häri), kommentarer, betyg eller recensioner av Tjänsterna, kommunikationer, filer, foton, dokument, ljud, digitala verk, dataströmmar, videor och annat innehåll som du laddar upp, lagrar, sänder eller delar via Tjänsterna, (sammantaget, ”ditt Innehåll”). När behandling baseras på samtycke och i den utsträckning som medges enligt lag, samtycker du till att Microsoft samlar in, använder och avslöjar ditt Innehåll och dina uppgifter enligt beskrivningen i Sekretesspolicyn, genom att godkänna dessa Villkor. I vissa fall lämnar vi ett enskilt meddelande och begär ditt samtycke, enligt vad som anges i Sekretesspolicyn.

Information och innehåll för offentlig användare: Den användarinformation du anger (inklusive användarnamn, visningsnamn, avatarbild, biografi, din befattning och organisation och dina användarprestationer) kan ses av andra. Du behöver bara ange ett användarnamn och visningsnamn för att kunna använda Tech Profile. Alla andra fält är valfria. Du kan när som helst uppdatera ditt användarnamn och visningsnamn. Microsoft kan också samla in och offentligt visa det datum du registrerade dig hos Tech Profile och din anknytning till Microsoft.

Allt Innehåll som du publicerar offentligt kan också ses av andra. Du kanske kan radera vissa typer av Innehåll efter att det publicerats, men alla typer av Innehåll kan inte raderas när det har publicerats offentligt.

Meddelande om programvara på denna webbplats

All programvara som görs tillgänglig för nedladdning från Tjänsterna (”Programvaran”) är Microsofts och/eller dess leverantörers upphovsskyddade verk. Användningen av Programvaran styrs av villkoren i slutanvändarlicensavtalet som i förekommande fall medföljer eller ingår i Programvaran (”Licensavtal”). En slutanvändare kan inte installera någon Programvara som medföljer eller inkluderas i ett licensavtal om inte han/hon först godkänner villkoren i licensavtalet. Skript eller programvara från tredje part som det länkas till eller hänvisas från i denna webbplats är licensierad till dig av den tredje part som äger sådan kod, inte av Microsoft.

Programvaran tillhandahålls för nedladdning endast av slutanvändare i enlighet med Licensavtalet. All reproduktion eller vidare distribution av Programvaran som inte görs i enlighet med licensavtalet är strikt förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning.

UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN PÅ EN ANNAN SERVER ELLER ANNAN PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN, OM INTE SÅDAN REPRODUKTION ELLER VIDARE DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN ÄR TILLÅTEN I LICENSAVTALET SOM MEDFÖLJER SÅDAN PROGRAMVARA.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST ENLIGT VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM OM DET GARANTERAS I LICENSAVTALET AVSÄGER SIG MICROSOFT HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE PROGRAMVARA, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT, SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA ELLER SOM EN DEL I SINA PROGRAMVARUPRODUKTER, TILLHANDAHÅLLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING. MICROSOFT UTFÄRDAR INGA GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN I DE RESULTAT ELLER UTDATA SOM SKAPAS VID ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL. VAR GOD RESPEKTERA ANDRAS IMMATERIALRÄTT NÄR DU ANVÄNDER DE VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL SOM TILLHANDAHÅLLS I TJÄNSTERNA ELLER I MICROSOFTS PROGRAMVARUPRODUKTER.

BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. All Programvara som hämtas från Tjänsterna för eller på uppdrag av USA, dess myndigheter och/eller dess organ ("USA:s myndigheter”) tillhandahålls med begränsade rättigheter. Användning, kopiering eller avslöjande av USA:s regering är underställt begränsningar enligt underparagraf (c)(1)(ii) i stycket Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underparagraferna (c)(1) och (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights vid 48 CFR 52.227-19, beroende på vad som är tillämpligt. Tillverkare är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Meddelande om dokument på denna webbplats

Viss dokumentation kan omfattas av uttryckliga licensvillkor som är separata från de villkor som anges här. I den utsträckning som villkoren står i strid med varandra så gäller de uttryckliga licensvillkoren. Tillåtelse att använda Dokument (t.ex. ”white papers”, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från Tjänsterna är tillåtet, förutsatt att (1) nedanstående upphovsrättsmeddelande finns i alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och detta tillstånd finns, (2) användningen av sådana Dokument från Tjänsterna sker i informationssyfte och endast för icke-kommersiellt och personligt bruk (3) och att inga ändringar görs i Dokumenten. Auktoriserade utbildningsinstitutioner, till exempel grundskolor, universitet, privata/allmänna college och statliga college får ladda ner och reproducera Dokumenten för distribution i klassrummet. Distribution utanför klassrummet kräver särskilt skriftligt tillstånd. Användning i andra syften är uttryckligen förbjudet i lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning.

Dokumenten som anges ovan omfattar inte utformningen av eller layouten för webbplatsen Microsoft.com eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licenseras eller kontrolleras av Microsoft. Element på Microsofts webbplatser skyddas av lagar om trade dress, varumärken, orättvis konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras i sin helhet eller i delar. Ingen logotyp, grafik eller bild och inget ljud från någon av Microsofts webbplatser får kopieras eller överföras utan uttryckligt tillstånd från Microsoft.

Friskrivning och ansvarsbegränsning för Tjänsterna

MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ANGÅENDE LÄMPLIGHETEN AV TJÄNSTERNA ELLER LÄMPLIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM DOKUMENTEN INNEHÅLLER OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS SOM EN DEL AV TJÄNSTERNA, FÖR NÅGOT SOM HELST ÄNDAMÅL. ALLA SÅDANA TJÄNSTER, DOKUMENT OCH RELATERAD GRAFIK TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED TJÄNSTERNA, INKLUSIVE ANVÄNDBARHET ELLER PRESTANDA AV INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM TJÄNSTERNA.

DOKUMENTEN OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ TJÄNSTERNA KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR I PRODUKTEN (PRODUKTERNA) OCH/ELLER PROGRAMMET (PROGRAMMEN) SOM BESKRIVS HÄRI.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRANDE AV TJÄNSTERNA, PROGRAMVARA, DOKUMENT, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTERNA.

Tech Profile-konto, lösenord och säkerhet

Du kan behöva ett Microsoft-konto, Azure Active Directory-konto eller ett Tech Profile-konto för att komma åt vissa av Tjänsterna.

Microsoft-konto. Med ditt Microsoft-konto kan du logga in på produkter, webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och vissa av Microsofts partner. Du kan skapa ett Microsoft-konto genom att registrera dig online. Microsoft-konton omfattas av Avtalet för Microsoft-tjänster.

Azure Active Directory-konto. Du kan ha ett konto hos Microsoft via en organisation som du tillhör. Kontakta organisationens administratör om du vill ha information om det här kontot.

Tech Profile-konto. Med ditt Tech Profile-konto kan du logga in på webbplatsen Microsoft Learn och använda de tillhörande tjänsterna, inklusive få fri tillgång till utbildningsresurser, avblockera prestationer, betygsätta, kommentera, publicera innehåll och använda andra interaktiva tjänster. Du kan skapa ett Tech Profile-konto genom att skapa ett användarnamn i Tech Profile efter inloggning med ett Microsoft-konto eller Azure Active Directory-konto.

Du samtycker till att inte använda falsk, felaktig eller missvisande information när du registrerar dig för ett Tech Profile-konto. Du är helt ansvarig för att hålla ditt användarnamn och ditt lösenord hemliga. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto. Du godkänner att meddela Microsoft om eventuell obehörig användning av ditt konto eller annat brott mot säkerheten. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som Microsoft eller någon annan part ådrar sig till följd av att någon annan använder ditt konto eller lösenord. Du får aldrig använda någon annans konto utan kontoinnehavarens tillstånd.

Om du skapar ett Tech Profile-konto å en enhets vägnar, till exempel ditt företag eller din arbetsgivare, försäkrar du att du har juridiska befogenheter att binda enheten till dessa Villkor. Du får inte överlåta dina autentiseringsuppgifter för ditt Tech Profile-konto till någon annan användare eller enhet. Skydda ditt konto genom att hålla dina kontouppgifter hemliga. Du ansvarar för all aktivitet som sker med användning av ditt Tech Profile-konto.

Du kan stänga ditt Tech Profile-konto genom att gå till dina kontoinställningar för Tech Profile.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att använda Tjänsterna samtycker du till att inte använda Tjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor, förbehåll och meddelanden. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Tjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Tjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Tjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har tillhandahållits genom tjänsterna.

Användning av Tjänster

Tjänsterna kan innehålla e-posttjänster, anslagstavlor, chattområden, nyhetsgrupper, forum, användargrupper, personliga webbsidor, kalendrar, fotoalbum, arkivskåp och/eller andra funktioner för meddelanden eller kommunikation som är till för att kommunicera med andra. Du samtycker till att endast använda Tjänsterna för att skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och i tillämpliga fall relaterade till den specifika Tjänsten. Du samtycker till exempel, men inte endast, till att du vid användning av Tjänsterna inte ska:

 • Använda Tjänsterna i samband med enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spam eller några duplicerande eller oombedda meddelanden (kommersiella eller annat).
 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till integritet och publicitet).
 • Publicera, skicka, lägga upp, distribuera eller sprida olämpliga, kränkande, nedsättande, obscena, vulgära eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, foton, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättslagar, inklusive, som ett exempel och inte en begränsning, upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller rätt till sekretess och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått alla tillbörliga tillstånd att göra det.
 • Använda något material eller information, inklusive bilder eller fotografier, som görs tillgängliga via Tjänsterna på något sätt som innebär ett intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, företagshemlighet eller annan egendomsrätt för någon part.
 • Lägga upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, korrupta filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada en annan persons dator eller egendom.
 • Annonsera, erbjuda till försäljning eller köpa varor eller tjänster för något affärssyfte om inte Tjänsterna uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Ladda ned filer som har lagts upp av någon annan som använder en Tjänst och som du vet, eller rimligen borde veta, inte får reproduceras, visas, framföras och/eller distribueras på ett sådant sätt.
 • Förfalska eller radera information om förvaltning av upphovsrätt, till exempel uppgifter om författare, juridiska eller andra meddelanden, egendomsbeteckningar eller märkning om ursprung eller källa till programvaran eller annat material som ingår i den fil som har lagts upp.
 • Begränsa eller förbjuda andra användare från att använda och ta del av Tjänsterna.
 • Bryta mot regler för uppförande eller andra riktlinjer som är tillämpliga för en specifik Tjänst.
 • Samla in information om andra, inklusive e-postadresser.
 • Bryta mot tillämpliga lagar och andra föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Använda, ladda ner eller på annat sätt kopiera eller tillhandahålla (vare sig gratis eller mot en avgift) någon annan person eller enhet med en förteckning över användarna av Tjänsterna, eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Tjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att, enligt eget godtycke, granska material som skickas till Tjänsterna och att ta bort material. Microsoft förbehåller sig rätten att avbryta din åtkomst till enstaka eller samtliga Tjänster när som helst utan föregående meddelande och oavsett orsak.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avslöja information som Microsoft anser vara nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning, rättsligt förfarande eller myndighetsbegäran, eller att redigera, vägra skicka eller ta bort information eller material helt eller delvis efter Microsofts eget godtycke.

Var alltid försiktig när du uppger personligt identifierbar information om dig själv och dina barn på någon Tjänst. Microsoft varken kontrollerar eller stöder innehållet, meddelandena eller informationen i några Tjänster och därför friskriver sig Microsoft särskilt från ansvar vad gäller Tjänsterna och eventuella handlingar som är följden av din användning av Tjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som läggs upp på Tjänsterna kan vara underkastat tillkännagivna begränsningar vad gäller användning, reproduktion och/eller spridning. Du ansvarar för att följa sådana begränsningar om du hämtar materialet.

Eventuellt finns videor och e-böcker bara på engelska. Du kan bli omdirigerad till en amerikansk webbplats med innehåll på enbart engelska när du klickar på en länk.

Material som tillhandahållits Microsoft eller publicerats på Tjänsterna

Microsoft yrkar inte på ägarskap för det material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon tjänst eller dess relaterade tjänster till allmänhetens beskådning, eller till någon persons privata diskussionsgrupp (vart och ett kallat för "Bidrag", tillsammans "Bidragen"). Genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in (”lägga upp”) ditt Bidrag ger du dock Microsoft, dess koncernbolag och nödvändiga underleverantörer rätten att använda ditt Bidrag i samband med hanteringen av deras Internet-affärer (inklusive, utan begränsning, alla Microsoft-tjänster) inklusive, utan begränsning, licensrättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt Bidrag, att publicera ditt namn i samband med ditt Bidrag samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon leverantör av Tjänsterna.

Ingen kompensation ges för användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges häri. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.

Genom att lägga upp ett Bidrag garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i dessa användningsvillkor inklusive, utan begränsning, alla nödvändiga rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, anslå, ladda upp, lägga upp, mata in eller skicka in Bidragen.

Förutom den garanti och den framställning som angetts ovan, garanterar du att du genom att lägga upp ett Bidrag som innehåller bilder, foton, teckningar eller material som på annat sätt är helt eller delvis grafiskt (”Bilder”): (a) att du har upphovsrätt till sådana Bilder eller att upphovsrättsinnehavaren till sådana Bilder har gett dig tillstånd att använda sådana Bilder eller något innehåll och/eller några Bilder som finns i sådana Bilder i enlighet med det sätt du använder dem på och syftet med användningen och som på annat sätt tillåts i dessa användningsvillkor och Tjänsterna, (b) att du har de nödvändiga rättigheterna att utfärda licens och underlicens som beskrivs i dessa användningsvillkor och (c) att alla (eventuella) personer som avbildats på sådana Bilder har gett sitt tillstånd till användningen av Bilderna i enlighet med dessa användningsvillkor, inklusive som ett exempel, och inte en begränsning, offentlig visning och reproduktion av sådana Bilder. Genom att lägga upp Bilder ger du (a) alla medlemmar i din privata diskussionsgrupp (för alla sådana Bilder som är tillgängliga för medlemmarna i en sådan privat diskussionsgrupp), och/eller (b) allmänheten (för alla sådana Bilder som tillhandahålls någonstans på Tjänsterna, annat än i privata diskussionsgrupper) tillstånd att använda dina Bilder i samband med användningen, i enlighet med dessa användningsvillkor, av någon av Tjänsterna (inklusive som exempel, inte som begränsning, att skapa utskrifter och presenter som innehåller sådana Bilder) och inklusive, utan begränsningar, en icke-exklusiv, internationell, royaltyfri licens att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina bilder utan att ditt namn måste bifogas sådana Bilder, samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon leverantör av Tjänsterna. Den licens som utfärdats i föregående meningar för en Bild avslutas när du tar bort sådana Bilder helt från Tjänsterna, förutsatt att sådan avslutning inte påverkar några licenser som utfärdats i samband med sådana Bilder före den tidpunkt då du helt tar bort sådana Bilder. Ingen kompensation ges angående användningen av dina Bilder.

Meddelande och förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätt

Enligt titel 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska meddelanden om påstått upphovsrättsintrång skickas till Tjänsteleverantörens utsedda ombud. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE PROCEDUR FÅR INGET SVAR. Se Meddelande och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång.

Länkar till platser som tillhör tredje man

OM DU FÖLJER LÄNKARNA I DENNA TJÄNST KAN DET HÄNDA ATT DU LÄMNAR MICROSOFTS WEBBPLATS. DE LÄNKADE SIDORNA STÅR INTE UNDER MICROSOFTS KONTROLL OCH MICROSOFT ÄR INTE ANSVARIGT FÖR INNEHÅLLET PÅ SÅDANA LÄNKADE WEBBPLATSER ELLER NÅGRA LÄNKAR SOM FINNS PÅ EN LÄNKAD SIDA ELLER NÅGRA ÄNDRINGAR ELLER UPPDATERINGAR PÅ SÅDANA SIDOR. MICROSOFT ÄR INTE ANSVARIGT FÖR WEBBCASTING ELLER NÅGON ANNAN FORM AV ÖVERFÖRING SOM MOTTAS FRÅN NÅGON LÄNKAD SIDA. MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER DESSA LÄNKAR TILL DIG ENDAST FÖR ATT UNDERLÄTTA DIN ANVÄNDNING OCH DET INNEBÄR INTE ATT MICROSOFT GER SITT GODKÄNNANDE FÖR WEBBPLATSEN.

Policy om inskickande av ej begärda idéer, förbehåll av rättigheter och feedback

MICROSOFT OCH DESS ANSTÄLLDA ACCEPTERAR INTE OCH ÖVERVÄGER INTE EJ BEGÄRDA IDÉER, INKLUSIVE IDÉER OM NYA REKLAMKAMPANJER, NYA ERBJUDANDEN, NYA PRODUKTER ELLER NY TEKNIK, NYA PROCESSER, MATERIAL, MARKNADSFÖRINGSPLANER ELLER NYA PRODUKTNAMN. SKICKA INGET KREATIVT MATERIAL, PROVER, DEMOS ELLER ANNAT ARBETE I ORIGINAL. SYFTET MED DENNA POLICY ÄR ATT UNDVIKA EVENTUELLA MISSFÖRSTÅND ELLER DISPYTER NÄR MICROSOFTS PRODUKTER ELLER MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER KAN LIKNA IDÉER SOM HAR SKICKATS IN TILL MICROSOFT. SKICKA DÄRFÖR INTE IN EJ BEGÄRDA IDÉER TILL MICROSOFT ELLER TILL NÅGON PERSON PÅ MICROSOFT. OM DU TROTS VÅR BEGÄRAN ATT DU INTE SKA SKICKA IN DINA IDÉER OCH DITT MATERIAL TILL OSS ÄNDÅ GÖR DET, VAR GOD FÖRSTÅ ATT MICROSOFT INTE GARANTERAR ATT DINA IDÉER OCH DITT MATERIAL KOMMER ATT BEHANDLAS KONFIDENTIELLT ELLER SOM PRIVATÄGT.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa TOU, beviljas du inte någon licens av Microsoft eller några andra rättigheter enligt något patent, know-how, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken eller andra immateriella rättigheter som tillhör eller disponeras av Microsoft eller relaterad enhet, inklusive, men inte begränsat till, namn, trade dress, logotyp eller motsvarande. Om du ger Microsoft en idé, ett förslag eller feedback, inklusive, men inte begränsat till, idéer för Tjänsterna, nya produkter, teknik, kampanjer, produktnamn, produktfeedback och produktförbättringar (”Feedback”) ger du, utan kostnad, royalties eller annan förpliktelse gentemot dig, Microsoft rätt att göra, låta göra, skapa härledda verk av, använda, dela och kommersialisera din Feedback på valfritt sätt och oavsett syfte. Du ska inte ge återkoppling som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara, teknik eller dokumentation till tredje man på grund av att Microsoft innefattar din återkoppling i dessa.