Hitta en reservationsköpare från Azure-loggar

Den här artikeln hjälper dig att hitta en reservationsköpare med information från dina katalogloggar. Katalogloggarna från Azure Monitor visar e-post-ID:t för användare som har gjort reservationsköp.

Hitta köparen

  1. Logga in på Azure-portalen.
  2. Gå till MonitorActivity>LogActivity>.
    Screenshot showing navigation to Activity log - Activity.
  3. Välj Katalogaktivitet. Om du ser ett meddelande om att du behöver behörighet att visa loggar på katalognivå väljer du länken för att lära dig hur du får behörigheter.
    Screenshot showing Directory Activity without permission to view the log.
  4. När du har behörighet filtrerar du klientresursprovidern med Microsoft.Capacity. Du bör se alla reservationsrelaterade händelser för det valda tidsintervallet. Ändra tidsintervallet om det behövs.
    Screenshot showing the user that purchased the reservation. Om det behövs kan du behöva redigera kolumner för att välja Händelse initierad av. Användaren som gjorde reservationsköpet visas under Händelse initierad av.

Nästa steg