Åtkomstkontroll för Hive-metaarkivtabell (äldre)

Varje Azure Databricks-arbetsyta distribueras med ett inbyggt Hive-metaarkiv som en hanterad tjänst. En instans av metaarkivet distribueras till varje kluster och får säker åtkomst till metadata från en central lagringsplats per arbetsyta.

Som standard tillåter ett kluster alla användare att komma åt alla data som hanteras av arbetsytans inbyggda Hive-metaarkiv, såvida inte tabellåtkomstkontroll är aktiverad för klustret. Med tabellåtkomstkontroll kan du programmatiskt bevilja och återkalla åtkomst till objekt i din arbetsytas Hive-metaarkiv från Python och SQL. När åtkomstkontrollen för tabeller är aktiverad kan användarna ange behörigheter för dataobjekt som används med det klustret.

Observera

Åtkomstkontroll för Hive-metaarkivtabeller är en äldre datastyrningsmodell. Databricks rekommenderar att du uppgraderar tabellerna som hanteras av Hive-metaarkivet till Unity Catalog-metaarkivet. Unity Catalog förenklar säkerheten och styrningen av dina data genom att tillhandahålla en central plats för att administrera och granska dataåtkomst över flera arbetsytor i ditt konto.

Krav

Det här avsnittet beskriver: