Anslut ionsövervakarscheman

Anslut ion monitor lagrar de data som samlas in på en Log Analytics-arbetsyta. Det finns två typer av loggar eller data som matas in i Log Analytics från anslutningsövervakaren:

  • Testdata (NWConnectionMonitorTestResult fråga), som uppdateras baserat på övervakningsfrekvensen för en viss testgrupp.
  • Sökvägsdata (NWConnectionMonitorPathResult fråga), som uppdateras när det sker en betydande förändring i förlustprocent eller tur och retur-tid.

Under vissa tidsperioder kan testdata fortsätta att uppdateras medan sökvägsdata inte uppdateras ofta eftersom båda är oberoende.

I den här artikeln lär du dig mer om tillgängliga fält i anslutningsövervakaren testar data och sökvägsdatascheman.

Anslut ionsövervakarens testschema

I följande tabell visas fälten i anslutningsövervakaren som testar dataschemat och vad de betyder:

Fält beskrivning
TimeGenerated Tidsstämpeln (UTC) för när loggen genererades.
RecordId Post-ID för unik identifiering av testresultatposten.
Anslut ionMonitorResourceId Anslutningsövervakarens resurs-ID för testet.
TestGroupName Testgruppens namn som testet tillhör.
TestConfigurationName Testkonfigurationsnamnet som testet tillhör.
SourceType Typ av källdator som konfigurerats för testet.
SourceResourceId Källdatorns resurs-ID.
SourceAddress Adressen till den källa som konfigurerats för testet.
SourceSubnet Källans undernät.
Käll-IP Källans IP-adress.
SourceName Källans slutpunktsnamn.
SourceAgentId Källagentens ID.
DestinationPort Målporten som konfigurerats för testet.
DestinationType Typ av måldator som konfigurerats för testet.
DestinationResourceId Måldatorns resurs-ID.
DestinationAddress Adressen till målet som konfigurerats för testet.
DestinationSubnet Om tillämpligt, undernätet för målet.
Mål-IP Målets IP-adress.
DestinationName Målslutpunktens namn.
DestinationAgentId Målagentens ID.
Protokoll Testets protokoll.
ChecksTotal Det totala antalet kontroller som görs under testet.
ChecksFailed Det totala antalet kontroller misslyckades under testet.
TestResult Resultatet av testet.
TestResultCriterion Testets resultatkriterium.
ChecksFailedPercentThreshold Tröskelvärdet för kontroller misslyckades i procent som angetts för testet.
RoundTripTimeMsThreshold Tröskelvärdet för tur och retur (i millisekunder) har angetts för testet.
MinRoundTripTimeMs Minsta tur- och returtid (i millisekunder) för testet.
MaxRoundTripTimeMs Den maximala tur- och returtiden för testet.
AvgRoundTripTimeMs Genomsnittlig tur- och returtid för testet.
JitterMs Genomsnittlig avvikelse tur och retur-tid för testet.
AdditionalData Andra data för testet.

Anslut ionsövervakarens sökvägsschema

I följande tabell visas fälten i dataschemat för anslutningsövervakarens sökväg och vad de betyder:

Fält beskrivning
TimeGenerated Tidsstämpeln (UTC) för när loggen genererades.
RecordId Post-ID för unik identifiering av testresultatposten.
TopologiId Topologi-ID för sökvägsposten.
Anslut ionMonitorResourceId Anslutningsövervakarens resurs-ID för testet.
TestGroupName Testgruppens namn som testet tillhör.
TestConfigurationName Testkonfigurationsnamnet som testet tillhör.
SourceType Typ av källdator som konfigurerats för testet.
SourceResourceId Källdatorns resurs-ID.
SourceAddress Adressen till den källa som konfigurerats för testet.
SourceSubnet Källans undernät.
Käll-IP Källans IP-adress.
SourceName Källans slutpunktsnamn.
SourceAgentId Källagentens ID.
DestinationPort Målporten som konfigurerats för testet.
DestinationType Typ av måldator som konfigurerats för testet.
DestinationResourceId Måldatorns resurs-ID.
DestinationAddress Adressen till målet som konfigurerats för testet.
DestinationSubnet Om tillämpligt, undernätet för målet.
Mål-IP Målets IP-adress.
DestinationName Målslutpunktens namn.
DestinationAgentId Målagentens ID.
Protokoll Testets protokoll.
ChecksTotal Det totala antalet kontroller som görs under testet.
ChecksFailed Det totala antalet kontroller misslyckades under testet.
PathTestResult Resultatet av testet.
PathResultCriterion Testets resultatkriterium.
ChecksFailedPercentThreshold Tröskelvärdet för kontroller misslyckades i procent som angetts för testet.
RoundTripTimeMsThreshold Tröskelvärdet för tur och retur (i millisekunder) har angetts för testet.
MinRoundTripTimeMs Minsta tur- och returtid (i millisekunder) för testet.
MaxRoundTripTimeMs Den maximala tur- och returtiden för testet.
AvgRoundTripTimeMs Genomsnittlig tur- och returtid för testet.
JitterMs Genomsnittlig avvikelse tur och retur-tid för testet.
HopAddresses Hoppadresserna som identifierats för testet.
HopTypes Hopptyperna som identifierats för testet.
HopLinkTypes Hopplänktyperna som identifierats för testet.
HopResourceIds Hoppresurs-ID:t som identifierats för testet.
Problem De problem som identifierats för testet.
Hopp Hoppen som identifierats för testet.
AdditionalData Andra data för testet.