Installera klassiska Azure CLI

Viktigt

Det här avsnittet beskriver hur du installerar klassiska Azure CLI. Klassiska CLI är inaktuell och bör endast användas med den klassiska distributionsmodellen. Använd Azure CLI för alla andra distributioner.

Installera snabbt klassiska Azure CLI och använd en uppsättning gränssnittsbaserade kommandon med öppen källkod för att skapa och hantera resurser i Microsoft Azure. Du har flera alternativ som du kan välja mellan för att installera de här plattformsoberoende verktygen på datorn:

  • npm-paketet – kör npm (pakethanteraren för JavaScript) för att installera det klassiska Azure CLI-paketet på din Linux-distribution eller ditt OS. Kräver Node.js och NPM.
  • Installationsprogram – Ladda ned ett installationsprogram och installera enkelt på macOS eller Windows.
  • Docker-container – Börja använda klassiska CLI i en färdig Docker-container. Det krävs en Docker-värd.

Fler alternativ och bakgrundsinformation finns på projektets lagringsplats på GitHub.

När du har installerat klassiska Azure CLI kan du ansluta till azure login och köra azure-kommandon från ett kommandoradsgränssnitt (Bash, Terminal, Kommandotolken och så vidare) för att arbeta med Azure-resurser.

Alternativ 1: Installera ett npm-paket

Se till att du har laddat ned och installerat den senaste versionen av Node.js och npm om du vill installera klassiska CLI från ett npm-paket. Kör sedan npm install för att installera azure cli-paketet:

npm install -g azure-cli

I Linux-distributioner kan du behöva använda sudo för att köra npm-kommandot, enligt följande anvisningar:

sudo npm install -g azure-cli

Anteckning

Om du behöver installera eller uppdatera Node.js och npm på ditt operativsystem rekommenderar vi att du installerar Node.js LTS version 4.x eller senare. Om du använder en äldre version kan det leda till installationsfel.

Om du vill kan du även ladda ned en tar-fil från GitHub-versionerna. Sedan installerar du det nedladdade npm-paketet enligt följande anvisningar (på Linux-distributioner kan du behöva använda sudo):

npm install -g <path to downloaded tar file>

Alternativ 2: Använd ett installationsprogram

Om du använder en Mac- eller Windows-dator finns DMG- och MSI-installationsprogrammen bland GitHub-versionerna.

Tips

På Windows kan du även ladda ned Installationsprogram för webbplattform för att installera klassiska CLI. Med det här installationsprogrammet kan du installera ytterligare Azure SDK:er och kommandoradsverktyg.

Alternativ 3: Använd en Docker-container

Om du har konfigurerat datorn som en Docker-värd kan du köra klassiska Azure CLI i en Docker-container. Kör följande kommando (på Linux-distributioner kan du behöva använda sudo):

docker run -it mcr.microsoft.com/azure-cli:0.10.14

Köra klassiska Azure CLI-kommandon

När du har installerat klassiska CLI kör du azure-kommandot från ett kommandoradsgränssnitt (Bash, Terminal, Kommandotolken och så vidare). För att till exempel köra hjälpkommandot skriver du följande:

azure help

Anteckning

På vissa Linux-distributioner kan du få ett felmeddelande som liknar /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory. Det här felet beror på nya installationer av Node.js som installeras på /usr/bin/nodejs. Åtgärda det genom att skapa en symbolisk länk till /usr/bin/node genom att köra det här kommandot:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Om du vill se vilken version av klassiska Azure CLI som du har installerat skriver du följande:

azure --version

Anteckning

När du använder klassiska Azure CLI för första gången visas ett meddelande som frågar om du vill att Microsoft ska kunna samla in användningsinformation. Det är frivilligt att delta. Om du väljer att delta kan du avsluta när som helst genom att köra azure telemetry --disable. Du kan välja att delta när som helst genom att köra azure telemetry --enable.

Uppdatera klassiska CLI

Microsoft kan släppa uppdaterade versioner av klassiska Azure CLI. Installera om klassiska CLI med hjälp av installationsprogrammet för ditt operativsystem eller kör den senaste Docker-containern. Om du har de senaste versionerna av Node.js och npm installerade kan du uppdatera genom att skriva följande (i Linux-distributioner kan du behöva använda sudo).

npm update -g azure-cli

Aktivera tabbifyllning

Tabbifyllning för klassiska CLI-kommandon stöds för Mac och Linux.

Aktivera det i zsh genom att köra:

echo '. <(azure --completion)' >> .zshrc

Aktivera det i bash genom att köra:

azure --completion >> ~/azure.completion.sh
echo 'source ~/azure.completion.sh' >> ~/.bash_profile

Nästa steg