Så här uppdaterar du Azure CLI

Du kan lita på att pakethanterare uppdaterar en lokal installation av Azure CLI i Windows-, macOS- och Linux-miljöer (se Update avsnittet i varje plattformsspecifik installationsinstruktion). CLI tillhandahåller även kommandon i verktyget för att uppgradera manuellt eller automatiskt.

Manuell uppdatering

CLI tillhandahåller ett kommando i verktyget för att uppdatera till den senaste versionen:

az upgrade

Anteckning

Kommandot az upgrade lades till i version 2.11.0 och fungerar inte med versioner före 2.11.0. Äldre versioner kan uppdateras genom att installera om enligt beskrivningen i Installera Azure CLI.

Det här kommandot uppdaterar också alla installerade tillägg som standard. az upgrade Fler alternativ finns på kommandoreferenssidan.

az upgrade stöds i Windows, macOS och vissa Linux-distributioner så länge installationen stöds. Den stöder endast uppgradering till den senaste versionen. Om du kör Azure CLI via Azure Cloud Shell använder du förmodligen redan den senaste Azure CLI-installationen. Om det inte beror på fall som ad hoc-version av en mindre felkorrigeringsversion måste du vänta på nästa version av Azure Cloud Shell som az upgrade inte stöds i Azure Cloud Shell.

När azure-cli är redan den senaste versionen kontrollerar och uppdaterar körningen az upgrade alla installerade tillägg.

Automatisk uppdatering

Som standard inaktiveras automatisk uppgradering för Azure CLI. Om du vill hålla jämna steg med den senaste versionen kan du aktivera automatisk uppgradering via konfiguration.

az config set auto-upgrade.enable=yes

Azure CLI kontrollerar nya versioner regelbundet och uppmanar dig att uppgradera när alla kommandon har körts när uppdateringen är tillgänglig.

Kommandotolken och utdatameddelandena under uppgraderingen kan avbryta kommandoresultatet om det har tilldelats till en variabel eller i ett automatiserat flöde. För att undvika avbrott kan du använda följande konfiguration för att tillåta att uppdateringen sker automatiskt utan bekräftelse och endast visa varningar och fel under uppgraderingen.

az config set auto-upgrade.prompt=no

Som standard uppdateras även alla installerade tillägg. Du kan inaktivera tilläggsuppdatering via konfiguration.

az config set auto-upgrade.all=no

Anteckning

Vänta tills az upgrade du har slutfört innan du fortsätter till nästa uppsättning kommandon, annars kan de nya versionerna av CLI (+tilläggen) ha icke-bakåtkompatibla ändringar.

Om du bestämmer dig för att inte använda funktionen för automatisk uppdatering längre för fall som att hålla kommandoskripten igång på ett stabilt sätt kan du inaktivera det via konfigurationen.

az config set auto-upgrade.enable=no