Share via


osäker (C#-referens)

Nyckelordet unsafe anger en osäker kontext som krävs för alla åtgärder som rör pekare. Mer information finns i Osäker kod och pekare.

Du kan använda unsafe modifieraren i deklarationen av en typ eller en medlem. Hela textmängden för typen eller medlemmen anses därför vara en osäker kontext. Följande är till exempel en metod som deklarerats unsafe med modifieraren:

unsafe static void FastCopy(byte[] src, byte[] dst, int count)
{
  // Unsafe context: can use pointers here.
}

Omfånget för den osäkra kontexten sträcker sig från parameterlistan till slutet av metoden, så pekare kan också användas i parameterlistan:

unsafe static void FastCopy ( byte* ps, byte* pd, int count ) {...}

Du kan också använda ett osäkert block för att aktivera användning av en osäker kod i det här blocket. Till exempel:

unsafe
{
  // Unsafe context: can use pointers here.
}

Om du vill kompilera osäker kod måste du ange kompilatoralternativet AllowUnsafeBlocks . Osäker kod kan inte verifieras av den vanliga språkkörningen.

Exempel

// compile with: -unsafe
class UnsafeTest
{
  // Unsafe method: takes pointer to int.
  unsafe static void SquarePtrParam(int* p)
  {
    *p *= *p;
  }

  unsafe static void Main()
  {
    int i = 5;
    // Unsafe method: uses address-of operator (&).
    SquarePtrParam(&i);
    Console.WriteLine(i);
  }
}
// Output: 25

Språkspecifikation för C#

Mer information finns i Osäker kod i C#-språkspecifikationen. Språkspecifikationen är den slutgiltiga källan för C#-syntax och -användning.

Se även