Dela via


Flera momsregistreringsnummer

Den här artikeln innehåller information om funktionen för flera momsregistreringsnummer. Den här funktionen låter användare konfigurera momsregistreringsnummer för en juridisk person och dess kunder samt leverantörer i olika länder/regioner och sedan bokföra och kvitta moms i enlighet med registreringen i tillhörande land/region.

Här följer de viktigaste stegen för att konfigurera och använda denna funktion:

 • Tilldela registreringstypen för momsregistrering till registreringskategorin för momsregistreringsnummer.
 • Ange den juridiska personens, kundens och leverantörers momsregistreringsnummer på snabbfliken Registrerings-ID på sidan hantera adresser.
 • Ange den juridiska personens momsregistreringsnummer för skattemyndigheten, och ange kvittningsperioden. De momskoder som tilldelas till kvittningsperioden identifierar den juridiska personens momsregistrering.

Momsregistreringsnumren för transaktioner för kunder och leverantörer kan identifieras med funktionen för skatteberäkning. De identifierade momsregistreringsnumren är tillgängliga i momstransaktionerna.

I momskvittningsproceduren används lands-/regionkoden för registrerings-ID:t.

Förutsättningar

Innan du börjar måste skatteberäkningen konfigureras. Mer information finns i Skatteberäkning.

Aktivera funktionen

 1. I arbetsytan Funktionshantering aktiverar du funktionen Stöd för flera momsregistreringsnummer.
 2. Gå till Moms>Konfiguration>Momskonfiguration>Parametrar för skatteberäkning och aktivera alternativet Aktivera avancerad skatteberäkning.

Obs

I uppdatering 10.0.39 kan denna funktion inte längre aktiveras via funktionshanteringen. Den styrs nu av parametern Stöd för flera momsregistreringsnummer på sidan Parametrar för skatteberäkning.

Om du vill konfigurera momsregistreringsnummer för en juridisk person och dess kunder och leverantörer måste du använda ramverket för registrerings-ID för att skapa dessa registreringsnummer. Mer information finns i Registrera ID.

Konfigurera registreringstyper och -kategorier

 1. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringstyper och skapa en ny registreringstyp, till exempel Momsregistreringsnummer.

  Öppna dialogrutan för att ange information om registreringstypen.

 2. På snabbfliken Tillämpliga länder/regioner, användningar och valideringsregler skapar du en registreringstypsrad för varje land eller region där den juridiska personen, kunderna och leverantörerna har registreringar

  Registreringstypsrader på sidan Registreringstyper.

 3. Gå till Organisationsadministration>Global adressbok>Registreringstyper>Registreringskategorier och tilldela de registreringstyper som du just skapat i registreringskategorin Momsregistreringsnummer.

  Registreringstyper som tilldelats tilll registreringskategorier för momsregistreringsnummer på sidan för registreringskategorier.

 1. Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer.

 2. Välj Registrerings-ID:n och tilldela moms-ID-registreringar till alla adresser där den juridiska personen har momsregistreringar.

  Tilldela moms-ID-registrering till adresser på sidan Juridiska personer.

Obs

Om du vill identifiera momsregistreringsnummer för kunder och leverantörer automatiskt för momstransaktioner, försäljningsdokument och inköpsdokument, kan du antingen skapa numren i funktionen för momsrgistrering på flikarna Tillämplighet för momsregistreringsnummer för kund och Tillämplighet för momsregistreringsnummer för leverantör, eller aktivera parametern Uppdatera momsbefrielsenummer från kundaddress på fliken Multipla momsregistreringar på sidan Parametrar för skatteberäkning.

Skapa en nummersekvensgrupp om du vill generera separata nummerserier för dokument såsom följesedlar och fakturor. På sidan Hantera adresser > snabbfliken Registrerings-ID > fliken Allmänt tilldelar du nummersekvensgruppen till den juridiska personens momsregistreringsnummer.

Tilldela en nummerseriegrupp till ett moms-ID för en juridisk person på sidan Hantera adresser.

På sidan Nummersekvensgrupper > i avsnittet Referens konfigurerar du erforderliga nummersekvenskoder för de referenser som stöds.

Koden för nummersekvensgruppen anges sedan som standard i sidhuvudet på försäljningsordern eller inköpsordern efter att den juridiska personens momsregistrering har fastställts. Dokumenten numreras enligt de nummerserier som tilldelas till referenserna.

Nummersekvenskoder på sidan Nummersekvensgrupper.

Obs

Standardlogiken stöder bara försäljningsorder, inköpsorder och fritextfakturor.

Konfigurera skattemyndigheter

 1. Gå till Moms>Indirekt moms>Moms>skattemyndigheter och skapa sedan alla skattemyndigheter som den juridiska personen måste rapportera till.
 2. På snabbfliken Momsregistrering lägger du till tillämpbart momsregistreringsnummer.

Momsregistreringsnummer som har lagts till på sidan Skattemyndigheter.

Obs

Sökningen för fältet Momsregistreringsnummer på snabbfliken Momsregistrering innehåller bara registreringsnumren för den juridiska person som har en momsregistreringskategori. Listan med registrerings-ID:n finns tillgänglig för skattemyndighetens motsvarande land eller region.

"Gäller från" stöds inte för tilldelade registreringsnummer. Om registreringsnumret för den juridiska personen ändras eller förfaller måste du uppdatera momsregistreringen manuellt i konfigurationen för skattemyndigheten och momskvittningsperioden.

Konfigurera momskvittningsperiod

På sidan Momskvittningsperioder skapar du kvittningsperioder för moms. I fältet Momsregistreringsnummer bekräftar du att momsregistreringsnumret för motsvarande juridiska entitet har tilldelats.

Moms-ID som tilldelats på sidan Momskvittningsperioder.

Konfigurera registreringsnummer för kund- och leverantörsmoms i konfigurationen för momsfunktionen

 1. Öppna konfigurationen för skatteberäkning.

 2. På fliken Tillämplighet för momsregistreringsnummer för kund , under Tillämplighetsregler, kontrollerar du att registrerings-ID:n för kunder har angetts.

 3. På fliken Tillämplighet för momsregistreringsnummer för leverantör, under Tillämplighetsregler, kontrollerar du att registrerings-ID:n för leverantörer har angetts.

  Registrerings-ID:n för kunder och leverantörer på konfigurationssidan för momsfunktionen.

  Obs

  Detta steg är valfritt om inte kunden eller leverantören har flera momsregistreringsnummer och du vill att skatteberäkningsfunktionen ska bestämma ID:t. Som standardvärde för momsregistreringsnummret för kund/leverantör kommer funktionen för skatteberäkning att använda ett värde som anges i fältet Nummer för momsbefrielse i rubriken för försäljnings- och inköpsdokument. Detta ersätter standardvärdet med det värde som du definierat i tillämplighetsreglerna för registreringsnummer för kund-/leverantörsmoms.

  Vid momsberäkning och dokumentbokföring returnerar momsfunktionen kundens eller leverantörens momsregistreringsnummer till Dynamics 365 Finance och uppdaterar fältet Nummer för momsbefrielse på försäljnings- eller inköpsordern. Om motsvarande värde inte har konfigurerats på snabbfliken Registrerings-ID på sidan Hantera adresser för kund eller leverantör lämnas registrerings-ID:t tomt och du erhåller följande meddelande: "Kundens momsregistrering 'xxx' kunde inte hittas i kundkonfigurationen för registrerings-ID. Om du vill lägga till kundens momsregistrering i momstransaktioner och bokförda dokument säkerställer du att registreringen har definierats i konfigurationen av registrerings-ID:t."

Bearbetning av försäljningsorder och inköpsorder

På sidan Parametrar för skatteberäkning säkerställer du att alternativet Aktivera avancerad skatteberäkning har aktiverats, samt att Försäljning och Inköp har valts i fältet Affärsprocess.

Om momskoderna på rader som skapas för en försäljningsorder eller inköpsorder tilldelas till olika momskvittningsperioder och momsregistreringar, finns det flera registreringsnummer för ordern. För att kontrollera systembeteendet i det här scenariot har alternativet Kontrollera momsregistreringsnummer på dokumentrader lagts till på sidorna Parametrar för kundreskontra och Parametrar för leverantörsreskontra.

För närvarande stöds inte scenariot där momskoder tilldelas till olika registreringsnummer på en försäljningsorder eller inköpsorder. Under momsberäkning och dokumentbokföring får du ett felmeddelande och kan inte fortsätta processen. Information om artikel-ID, momskoder, kvittningsperioder och momsregistreringsnummer som identifieras för orderraderna finns i meddelandet.

Felmeddelande om olika momsregistreringsnummer på dokumentrader.

Tillfällig moms och bokförd moms

På sidan Tillfällig moms kan du förhandsgranska de identifierade momsregistreringsnumren för den juridiska personen, kunderna och leverantörerna. Följande nya fält har lagts till på sidan:

 • Momsregistreringsnummer – Den juridiska personens momsregistreringsnummer.
 • Momsregistreringsnummer för kund – Kundens momsregistreringsnummer. Detta fält är endast tillgängligt för försäljningsorder.
 • Momsregistreringsnummer för leverantör – Leverantörens momsregistreringsnummer. Detta fält är endast tillgängligt för inköpsorder.

På sidan Bokförd moms har följande nya fält lagts till: Du kan sortera och filtrera momstransaktioner efter dessa fält.

 • Momsregistreringsnummer – Den juridiska personens momsregistreringsnummer.
 • Registreringsnummer för motpart – Motpartens momsregistreringsnummer.

Uppateringar av kvittningsproceduren för moms

Den periodiska uppgiften Kvitta och bokför moms har uppdaterats till att använda lands-/regionkoden för den juridiska personens momsregistrering.

Obs

Om momsregistreringsnumret inte är inställt för en momsperiod visas följande felmeddelande: "Momsregistreringsnumret är inte konfigurerat för momskvittningsperioden xxx" och kvittningsprocessen stoppas.

När kvittningsprocessen har slutförts skrivs ingen momsbetalningsrapport ut. Istället får du följande meddelande: "Kvittning och bokföring av moms har slutförts. Verifikationen ”xxxx, m/d/yyyy” har bokförts.

Du kan fortfarande köra momsbetalningsrapporten genom att gå till Moms>Förfrågningar och rapporter>Momsförfrågningar>Momsbetalningar.

Obs

Även om funktionen inte har aktiverats på sidan Parametrar för skatteberäkning kommer ID:t för momsregistrering att kopieras från de ursprungliga momstransaktionerna till de motbokade momstransaktionerna.