Dela via


Frånvarohistorik (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Personal > Förfrågningar > Frånvaro > Frånvarohistorik.

Använd det här formuläret om du vill visa information om frånvarojournaler och registrerad frånvarotransaktioner som angetts för frånvarojournaler.

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa582545.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

På den Översikt fliken i det övre fönstret, visa en lista över frånvarojournaler.

På den Översikt fliken i det nedre fönstret, visa en lista över frånvarotransaktioner för frånvarojournalen som valts i den övre rutan.

Allmänt

Visa information om det valda frånvarotillfället.

På den Allmänt flik i det övre fönstret, visa information om frånvarojournaler.

På den Allmänt flik i det nedre fönstret, visa information om frånvarotransaktioner för frånvarojournalen som valts i den övre rutan.

Fält

§

Beskrivning

Frånvaroregistrering

Identifieringskod för frånvaroposten.

Arbetare

Arbetstagare som frånvarojournalen skapades för.

Startdatum

Det första datumet i journalen frånvaroperioden.

Slutdatum

Sista datum för journal frånvaroperioden.

Status

Status för frånvarojournalen.

Överfört av

Arbetstagare som överförs frånvarojournalen för godkännande.

Överföringsdatum

Det datum då frånvarojournalen överfördes för godkännande.

Godkänt av

Personen som godkände frånvarojournalen.

Godkännandedatum

Det datum då frånvarojournalen godkändes.

Avvisat av

Arbetsprocesser som avvisade frånvarojournalen.

Avvisningsdatum

Det datum då frånvarojournalen avvisades.

Datum

Datum för den markerade frånvarotransaktionen.

Frånvarokod

Frånvarokoden för frånvarotransaktionen. Frånvarokoden innebär oftast orsaken till frånvaron.

Beskrivning

Beskrivning av frånvarotransaktionen. Detta är den beskrivning som arbetstagaren har angett när de skapade frånvaroregistreringen.

Timmar

Antalet arbetstimmar som arbetstagaren varit frånvarande för markerade frånvarotransaktion.

Se även

About absence administration in Human Resources

Om Frånvaroadministration

Överför frånvarojournaler för godkännanden

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).