Share via


Parametrar för produktion (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Produktionskontroll > Inställningar > Produktionskontrollparametrar.

Använd det här formuläret om du vill ställa in parametrar för den Produktion område. Parametrarna som definierar hur produktionsorder skapas uppskattade och schemalagda. Parametrarna kan också definiera metoder för återrapportering av förbrukning och kostnadsredovisning som används.

Det finns två varianter av detta formulär:

 1. Produktionsparametrar– Använder parametrar som är definierade för ett företag.

 2. Produktionsparametrar per site– Använder parametrar som definieras för en webbplats. Klicka på Produktionskontroll > Inställningar > Produktionskontrollparametrar per site.

Värdet som definieras i den Parameteranvändning fältet avgör om platsspecifika parametrar eller parametrar som är definierade för företaget används. När du anger den Parameteranvändning till platsen, använder programmet platsspecifika parametrar där de har definierats. Platsspecifika parametrar inte är definierade används de parametrar som är definierade för företaget.

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa498700.collapse_all(sv-se,AX.60).gifLänkar

Länk

Beskrivning

Översikt

I den Produktionsparametrar per site utgör endast, markera platsen där parametrarna som gäller.

Allmänt

Ställ in parametrarna för högre systemfunktioner. Här är några exempel.

 • Metoden för att beräkna uppskattningar

 • Koden Avkastningsmål som ska användas när försäljningspriset för produktionsordern definieras

 • Hantera reservationer

 • Vilken information som ska bokföras i redovisningen

Journaler

Definiera vilka inställningar som ska användas i var och en av de fyra journaltyperna som standard. En mer utförlig definition av typerna och deras användning hittar du på Journaltyp.

Standarduppdatering

Använd dessa parametrar när inget annat värde har angetts på en högre nivå, till exempel om inget journalnamn har angetts för automatisk plockning.

Automatisk uppdatering

Definiera inställningar för att styra automatiska uppdateringar av produktionsordern när den går igenom olika produktionsstadier. Produktionsordern har olika status beroende på stadiet. Dessa inställningar anger att en uppdatering ska köras när produktionen har passerat ett särskilt stadium och är redo för nästa. Till exempel uppdateras schemat automatiskt när en produktion har har fått en kostnadsuppskattning och har släppts.

AIF

Ange parametrar för att ta emot och skicka elektroniska dokument, t ex plocklistor och cirkulera kort via Application Integration Framework (AIF).

Status

Definiera kombinationer av status för produktionsorder och planeringsstatus för produktionsorder. Markera kryssrutorna i lämpliga rader och kolumner om du vill definiera kombinationer. Klicka på den Markera alla om du vill markera alla kryssrutor.

Lagerdimensioner

Använd dessa parametrar och markera vilka lagerdimensionselement som ska tas med i de listade journalerna och raderna. Markera lagerdimensionerna i fönstret Lagerdimensioner. Om du vill markera tabellen eller journalen som dimensionen visas för använder du kryssrutorna under Visa i översikt.

Lean manufacturing

Definiera parametrar som används när produktionen flödar och aktiviteter skapas i Lean manufacturing.

Måttenhet

Ange måttenheter som används som tidsenheter i produktionen flöde verksamhet i Lean manufacturing. Enheterna är följande:

 • Dagar

 • Timmar

 • Minuter

 • Sekunder

Nummerserier

Definiera inställningen för produktionsrelevanta sifferserier.

Aa498700.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

I den tredje kolumnen i följande tabell visas om en viss parameter bara kan ställas in på företagsnivå eller om den även kan ställas in på sitenivå. Parametrar kan bara definieras på nivån för juridisk enhet är inte tillgängliga om du vill ändra i den Produktionsparametrar per site form.

§

Beskrivning

Användning av företaget eller webbplatsen

Parameteranvändning

Styr vilken produktionsparametrar används för flera platser. Alternativen är följande:

Per företag – De inställningar som gäller hela företaget används alltid.

Per site – Parametrarna för den valda siten används. Om ingen siteparameter har definierats använder programmet den parameter som definierats för företaget.

Ej tillämpligt

Avkastningsmål

Den vinstinställning som används när försäljningspriset bestäms.

Företag

Reservation

Välj när auto-reservation ska utföras.

Företag

Redovisningsbokföring

Avgör hur produktionen ska bokföras i redovisningen.

Företag

Maximal jobbproduktionstid

Den maximala jobbproduktionstiden i dagar.

Företaget eller webbplatsen

Flödesnätverk

Markera kryssrutan för att aktivera manuell inställning av nästa operationsnummer i flöden.

Företag

Obligatoriskt datum

När du väljer det här fältet måste du ange en giltighetsperiod för ett flöde för att ange när det är giltigt. När startdatumet går ut är flödet inte längre giltigt.

Företag

Blockborttagning av godkännande

När du väljer det här fältet kan du inte ändra status för ett flöde när det har godkänts.

Företag

Blockredigering

När du väljer det här fältet kan du inte redigera ett flöde.

Företag

Bokför plocklista i redovisningsmodulen

Markera kryssrutan om du vill tillåta att plocklistor bokförs i redovisningsmodulen.

Företaget eller webbplatsen

Bokför rapport som klar i redovisningen

Markera kryssrutan om du vill tillåta att tillverkningsorder som rapporteras som färdiga bokförs i redovisningsmodulen.

Företaget eller webbplatsen

Bokför exkl. transaktionstyp

Markera kryssrutan för att utesluta transaktionstypen från redovisningstransaktioner när transaktionerna summeras och skapas vid Produktionsbokföring av.

Företaget eller webbplatsen

Planerad order

Markera kryssrutan om du vill inkludera kapacitet som är reserverad för planerade order vid tidsplanering av produktion.

Företaget eller webbplatsen

Projekt

Markera kryssrutan om du vill inkludera kapacitet som är reserverad för projekt under produktionsplanering.

Företaget eller webbplatsen

Prisberäkning

Markera detta fält om du vill beräkna det uppskattade kostnadspriset för en produktionsorder under uppskattningsstadiet. Du kan se resultaten i formuläret Prisberäkning. Det verkliga kostnadspriset för en produktionsorder beräknas när du bokför produktionsjournaler, oberoende av denna parameter.

Företaget eller webbplatsen

Radera kapacitetsreservationer

Markera kryssrutan om du vill ta bort kapacitetsreservationer när du rapporterar tillverkningsorder som färdiga.

Företaget eller webbplatsen

Använd uppskattad självkostnad

Markera kryssrutan om du vill använda den uppskattade självkostnaden för att avgöra det fysiska värdet när du rapporterar tillverkningsorder som färdiga.

Företaget eller webbplatsen

Plocklista

Det standardjournalnamn som används om ingenting annat anges för tillverkningsorderraden.

Företaget eller webbplatsen

Flödeskort

Det standardjournalnamn som används om ingenting annat anges för tillverkningsorderraden.

Företaget eller webbplatsen

Jobbkort

Det standardjournalnamn som används om ingenting annat anges för tillverkningsorderraden.

Företaget eller webbplatsen

Rapportera som färdig

Det standardjournalnamn som används om ingenting annat anges för tillverkningsorderraden.

Företaget eller webbplatsen

Obligatorisk kostnadskategori för kvantitet

Markera kryssrutan om du vill göra det möjligt att ange en kvantitetskategori i flödes- och jobbkortsjournaler.

Företaget eller webbplatsen

Obligatorisk kostnadskategori för timmar

Markera kryssrutan om du vill göra det möjligt att ange en timkategori i flödes- och jobbkortsjournaler.

Företaget eller webbplatsen

Automatisk strukturlisteförbrukning

Markera detta fält om du vill aktivera automatisk förbrukning när du uppdaterar en produktionsorder. Därefter bokförs plocklistan för det förbrukade materialet automatiskt. Följande alternativ finns:

 • Avräkningsprincip– Automatiskt registrera förbrukning enligt inställningen för den Avräkningsprincip på strukturlisteraden.

 • Alltid – Registrera alltid förbrukning automatiskt.

 • Aldrig – Registrera inte förbrukning automatiskt.

Anteckning

Denna inställning används när du uppdaterar en produktionsorder med inte får direkt tillgång till formulären Start eller Rapportera som färdig.

Företag

Automatiskt rapporterat som färdigt

Markera kryssrutan om du vill aktivera återrapportering för den sista operationen som automatiskt rapporterades som färdig.

Företag

Uppdatera kapacitetsplan

Markera kryssrutan om du vill aktivera automatisk uppdatering av kapacitetsplanen vid bokföring av journale.

Företaget eller webbplatsen

Plocka från negativt

Markera den här kryssrutan om du vill tillåta att lagerbehållningen bli negativt när artiklar plockas. Om du inte markerar den här kryssrutan uppstår plockning från lagret bara om objektet är fysiskt tillgänglig. Om objektet inte är tillgänglig skapas en fellogg.

Företag

Fysisk reducering

Markera den här kryssrutan om du vill minska materialförbrukning till den tillgängliga kvantiteten i lager när lagret inte räcker. Om du inte markerar den här kryssrutan är materialförbrukningen oförändrad. Om du inte markerar den Plocka från negativt i fältet en fellogg skapas när inventeringen inte är tillgänglig.

Företag

Kvant. planerad order för lager

Markera den här kryssrutan om du vill förhindra dubbletter lagertransaktioner. Den här situationen kan uppstå när flera rader av misstag har skapats för en produktionsorder.

Företag

Godta fel

Godkänn saknad feedback för resurs och artikelförbrukning.

Företag

Automatisk strukturlisteförbrukning

Markera kryssrutan om du vill att strukturlisteförbrukningen för den aktuella produktionen automatiskt ska plocklisteuppdateras.

Företag

Kassationsmetod

Välj metoden för att bokföra förbrukning av objekt och resurser som används för felrapporterad kvantitet.

Företaget eller webbplatsen

Begränsad kapacitet

Markera kryssrutan om du vill ta hänsyn till kapacitetsbegränsningar vid tidsplaneringen.

Företaget eller webbplatsen

Begränsat material

Markera kryssrutan för att ange användning av leveransplansmeddelanden med schemaläggning för att säkerställa att material som är tillgängliga.

Företaget eller webbplatsen

Begränsad egenskap

Markera kryssrutan om du vill ta hänsyn till egenskapskrav vid tidsplaneringen.

Företaget eller webbplatsen

Planeringsmetod

Välj metod att använda för automatisk planering.

Företaget eller webbplatsen

Automatisk strukturlisteförbrukning

Välj ett alternativ för att ställa in automatisk strukturlisteförbrukning när du uppdaterar en tillverkningsorder. Därefter bokförs en plocklistejournal för den mottagna kvantiteten på inköpsordern. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Avräkningsprincip– Automatiskt registrera förbrukning enligt inställningen för den Avräkningsprincip på strukturlisteraden.

 • Alltid – Registrera alltid förbrukning automatiskt.

 • Aldrig – Registrera inte förbrukning automatiskt.

Anteckning

Denna inställning används när du uppdaterar en produktionsorder med inte får direkt tillgång till formulären Start eller Rapportera som färdig.

Företaget eller webbplatsen

Automatisk strukturlisteförbrukning

Välj ett alternativ för att ställa in Automatisk strukturlisteförbrukning när produktionsorder uppdateras automatiskt till startfasen eller en rapport som avslutad fas. Därefter bokförs en plocklistejournal för det förbrukade materialet. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Avräkningsprincip– Automatiskt registrera förbrukning enligt inställningen för den Avräkningsprincip på strukturlisteraden.

 • Alltid – Registrera alltid förbrukning automatiskt.

 • Aldrig – Registrera inte förbrukning automatiskt.

Företaget eller webbplatsen

Automatisk flödesförbrukning

Välj ett alternativ för att ställa in automatisk flödesförbrukning när en tillverkningsorder automatiskt uppdateras till start-fasen. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Flödesgruppberoende – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras en ansluten operation genom att bokföra en flödeskortsjournal. Flödesgruppen från operationen avgör om inställnings- eller processtider förbrukas i journalen.

 • Alltid – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras en ansluten operation genom att en flödeskortsjournal bokförs. Inställnings- och processtider förbrukas alltid oberoende av de automatiska flödesförbrukningsinställningarna för flödesgruppen.

 • Aldrig – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras inte ansluten operation.

Företaget eller webbplatsen

Gruppera per leverantör

Markera kryssrutan om du vill gruppera inköp efter leverantör när inköp skapas automatiskt vid uppskattningen.

Företag

Gruppera per köpgrupp

Markera kryssrutan om du vill gruppera inköp efter en kombination av leverantör och köpgrupp när inköp skapas automatiskt vid uppskattningen.

Företag

Gruppera per inköpsavtal

Markera kryssrutan Gruppera inköp genom köpet när inköpsorder skapas automatiskt vid uppskattning.

Om du markerar kryssrutan, den Sök efter inköpsavtal kryssrutan markeras automatiskt.

Företag

Sök efter inköpsavtal

Markera kryssrutan om du vill aktivera automatisk sökning inköpsavtal vid uppskattning. Om avtalet gäller inköp kopieras relevant information som pris och rabatt för inköpsorderrader.

Företag

Automatisk flödesförbrukning

Välj metod för att registrera automatisk flödesförbrukning. Följande alternativ finns:

 • Flödesgruppberoende – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras en ansluten operation genom att bokföra en flödeskortsjournal. Flödesgruppen från operationen avgör om inställnings- eller förbrukas i journalen.

 • Alltid – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras en ansluten operation genom att bokföra en flödeskortsjournal. Inställnings- och processtider förbrukas alltid oberoende av de automatiska flödesförbrukningsinställningarna för flödesgruppen.

 • Aldrig – När en inköpsorder mottas fysiskt uppdateras inte ansluten operation.

Företaget eller webbplatsen

Visa info

Markera kryssrutan om du vill få information om bokföring av flödeskortjournaler när en inköpsorder tas emot fysiskt.

Företaget eller webbplatsen

Produktionsorder

Markera kryssrutan om du vill visa dimensionen i listan tillsammans med produktioner.

Ej tillämpligt

Produktionsrader

Markera kryssrutan om du vill visa dimensionen i listan tillsammans med produktionsrader.

Ej tillämpligt

Prod.plocklistejournal

Markera kryssrutan om du vill visa dimensionen i listan över produktionens plocklistejournal.

Ej tillämpligt

Produktionsjournal rapporterad som färdig

Markera kryssrutan om du vill visa dimensionen i listan över produktionens rapporterad-som-färdig-journal.

Ej tillämpligt

Produktionsinstruktion

Välj typ av dokument som används för produktion instruktionerna som visas på kanban kort.

Företag

Standardkvantitetsenhet

Välj en standardmåttenhet för mätning av kvantiteten när produktionen flödar och aktiviteter skapas. Det här fältet är valfritt.

Företag

Standardtidsenhet

Välj en standardmåttenhet för mätning när produktionen flöden och aktiviteter skapas. Det här fältet är valfritt.

Företag

Nummerseriekod

Välj de nummerseriekoder som ska användas när produktionstransaktioner skapas.

Företag

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).