Share via


Produktion - Rapportera som färdigt (klassformulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Produktionskontroll > Periodisk > Produktionsorder > Rapportera som färdig.

Använd detta formulär för att rapportera alla eller en del av en produktion som färdig. Objekt som är rapporterade som färdiga finns tillgängliga i lagret och operationer resurserna kan schemaläggas för andra uppgifter.

När en produktion rapporteras som färdig, visas information om antalet artiklar som har producerats, antal enheter som har fel och orsakar fel.

Du kan ändra status för en produktion till Rapportera som färdig med hjälp av det här formuläret. Du kan även anmäla en order som färdig med hjälp av den Rapportera som färdig produktionsjournal. Använda journalen för att uppdatera flera produktioner på samma gång genom att kontrollera och bokför dem samtidigt.

Om inte en produktion har genom uppdatering av produktionscykeln utförs en uppdatering. Den här uppdateringen innehåller följande:

 • Uppskattning

 • Tidsplanering

 • Frisläpp

 • Start

När uppdateringen är slutförd och produktion kan uppdateras till statusen Rapportera som färdig. Mer information finns i Set up report as finished (form).

Uppgift där det här formuläret används

Rapportera tillverkningsorder som färdiga

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa600184.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

Skapa och visa en lista över produktionsorder för att uppdatera till status Rapportera som färdig.

Allmänt

Ange hur valda tillverkningsorder rapporteras som färdiga.

Information

Visa information om statistik för produktionskvantiteter för.

Batch

Ställa in batch-jobbet uppdaterar en tillverkningsorder till status Rapportera som färdig.

Aa600184.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Välj

Öppna den Förfrågan formulär där du kan filtrera och sortera orderposter Produktion rapportera som färdig.

Standardvärden

Öppna den Ställ in rapportering som färdigt form, där du kan ange standardvärden som används när du rapporterar produktioner som färdiga.

Lager

Öppna följande formulär där du kan kontrollera lagerstatus för:

 • Transaktioner

 • Parti

 • Behållning

 • Registrering

 • Dimensionsvisning

Aa600184.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Produktion

Ange numret på produktionsordern rapportera som färdig. Du kan ange en befintlig produktion inte är kostnadsredovisats. Du kan också klicka på Välj att filtrera ett produktionsordernummer.

Om du öppnar formuläret från den Alla produktionsorder sidan med listan över det här fältet visas numret på den produktionsorder som du valt.

Namn

Ange ett beskrivande namn för produktion.

Site

Platsen som är tilldelad till produktion.

Godkänd kvantitet

Ange antalet bra artiklar att rapportera som färdig för den aktuella tillverkningsordern. Antalet defekta artiklar anges separat.

Antal fel

Ange antalet defekta artiklar att rapportera som färdig för den aktuella tillverkningsordern.

Felorsak

Om du har angett felaktiga artiklar i den Antal fel fält kan du ange orsaken till felen.

Slutjobb

Markera den här kryssrutan om du vill ange att det här jobbet är ett slutjobb och att ingen ytterligare rapportering som färdigt förväntas för produktion. När den här kryssrutan är markerad, överflödiga lagertransaktioner som har beställts eller Beställd är borttagna. Statusen för tillverkningsordern ändras till Rapporterat som färdigt, och kan inte beräkna kostnad, schema, släpp eller start av tillverkningsordern.

Om du avmarkerar den här kryssrutan kan du fortfarande köra dessa uppdateringar för tillverkningsordern.

Artikelnummer

Identifierare för objektet.

Datum rapporterat som färdigt

Ange det datum när du vill rapportera som färdig produktion. Det här datumet används som bokföringsdatum för flödestransaktioner och lagertransaktioner.

Från oper.nr

Välj startnummer åtgärden att rapportera som färdig. Om du lämnar fältet tomt och bara ange ett värde i den Till oper.nr fält, eventuella tidigare operationer ingår också.

Till oper.nr

Välj det sista operationsnumret som ska rapporteras som färdigt. Om du lämnar fältet tomt och bara ange ett värde i den Från oper.nr fält, eventuella efterföljande operationer ingår också.

Rapportera tillverkning som färdig

Markera den här kryssrutan om du vill rapportera tillverkningsorder som färdiga. Du kan ange ett värde i den Från oper.nr och Till oper.nr fält. Som standard, om båda fälten är tomma, är den här kryssrutan markerad.

Flödeskort

Välj flödeskortjournalen.

Automatisk flödesförbrukning

Ange hur flödets tidsförbrukning ska bearbetas. Tidsförbrukning bokförs när du bokför i redovisningen. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Flödesgruppberoende– Flödesförbrukning anges den vägen inställningarna för operationer på flödet. Om både automatisk förbrukning av ställtid och bearbetningstid och automatisk rapportering som färdig kvantitet markerat för den kopplade flödesgruppen, anges förbrukningen automatiskt.

 • Alltid– Förbrukningen anges automatiskt, oavsett inställningarna.

 • Aldrig– Flödesförbrukning anges när en produktion är antingen rapporteras som färdiga eller inspelade manuellt via flödeskortjournalen eller jobbkortsjournal.

Slutmarkera flöde

Markera den här kryssrutan om du vill skapa en Flödeskortjournal som inkluderar de operationer som är markerat som slutförda.

Anteckning

Flödeskortjournalen skapas oavsett inställningen för automatisk flödesförbrukning.

Plocklista

Välj journalen som ska användas för att registrera förbrukning från listan. Du kan välja vilken som helst av de befintliga journalerna. Mer information om journaler finns i Produktion Journalnamn (formulär). Vilken kvantitet som plockas beror på inställningen i fältet Automatisk strukturlisteförbrukning.

Automatisk strukturlisteförbrukning

Välj hur automatisk förbrukning registreras. När automatisk förbrukning aktiveras bokförs plocklistan för det förbrukade materialet. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Avräkningsprincip– Automatisk förbrukning registreras automatiskt enligt inställningen i den Avräkningsprincip på strukturlistan raden i strukturlistan.

 • Alltid– Automatisk förbrukning registreras alltid.

 • Aldrig– Automatisk förbrukning är inte registrerad.

Anteckning

Den här inställningen åsidosätter inställningen för samma fält i den Produktionskontrollparametrar formuläret.

Slutmarkera plocklista

Markera den här kryssrutan om du vill skapa en plocklistejournal som innehåller rader som har markerats i slutet. När raderna är märkta på slutet, förväntas inga ytterligare materialförbrukning bokföras för tillverkningsordern.

Rapportera som färdig

Välj den journal som ska användas för att rapportera artiklar som färdiga. Den färdiga artikeln som läggs till i lagret bokförs via journalen. Du kan välja vilken som helst av de befintliga journalerna. Mer information om journaler finns i Produktion Journalnamn (formulär).

Godta fel

Avmarkera den här kryssrutan om du vill kontrollera uppdatera data och visa varningar om eventuella inkonsekvenser. Om det finns inkonsekvenser, visas en fellogg uppdatering till status och Rapportera som färdig avbryts. Konsekvens verifieras i följande data:

 • Den kvantitet som är rapporterade som färdiga måste vara mindre än den kvantitet som startades på produktionsordern.

 • Enskilda operationer i produktionsflödet måste ha rapporterats som färdiga.

 • Alla uppskattade förbrukningen av råmaterial som levereras.

 • Kvantiteten som har rapporterats som färdig för produktionen måste vara lika med kvantiteten som har rapporterats som färdig för den senaste operationen i flödet.

Anteckning

Felloggen visas endast för den första uppdateringen till status Rapportera som färdig.

Markera den här kryssrutan om du inte vill att uppgifter som skall kontrolleras och felloggen visas.

Visa journalinfo

Markera den här kryssrutan om du vill visa ett meddelande om resultatet av journaluppdateringen.

Sent urval

Markera den här kryssrutan om du vill bearbeta nya produktionsorder om du ställer in batchbearbetning återkomma oändligt.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Se även

Om att rapportera tillverkningsorder som färdiga

Om du vill återföra produktionsorderstatus

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).