Share via


Kör en uppskattning

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uppskattning är det första av uppdateringsjobben i produktionslivscykeln. Mer information om de olika stegen i livscykeln hittar du i Om produktionsprocessen.

  1. Klicka på Produktionskontroll > Periodisk > Produktionsorder > Uppskattning.

  2. Klicka på Välj.

  3. Använd frågefunktionen för att välja den tillverkningsorder du vill göra uppskattning för. Mer information om frågor vad gäller tillverkningsorder hittar du i Förfrågan (formulär).

  4. Klicka på OK.

  5. I formuläret Uppskattning klickar du på OK för att köra uppskattningen. När den är genomförd är statusen för produktionen Uppskattat.

Beroende på vilka val du gör, genomförs ett antal steg när du kör uppskattningen.

Följande information beskriver stegen i uppskattningsprocessen.

Nedbrytning av fiktiva rader

Om en strukturlisterad innehåller Radtyp Fiktiv bryts den ned när uppskattningen körs, och följande åtgärder vidtas:

  • Den fiktiva raden tas bort.

  • Strukturlisteraderna i den strukturlisteartikel som den fiktiva raden syftade på, infogas i strukturlistan och ersätter den raderade fiktiva raden.

  • Flödet till den strukturlisteartikel som den fiktiva raden syftade på, infogas i produktionsflödet.

Mer information finns i Om raden typer.

Beräkning av referenser

Om detta alternativ är markerat på fliken Allmänt beräknas alla produktionsreferenser som är kopplade till tillverkningsordern, inklusive alla delproduktioner. Fältet är alltid markerat på produktioner som ännu inte har uppskattats. Om du avmarkerar det, inkluderar uppskattningen endast det som slutförs i den interna produktionen.

Beräkning av artikelförbrukning och skapande av lagertransaktioner

Artikelförbrukningen beräknas per strukturlisterad. Förbrukningen beräknas som den kvantitet som angetts för strukturlisteraden gånger produktionskvantiteten, med hänsyn till eventuella konverteringsfaktorer från strukturlistenheter till lagerenheter.

Under den här processen skapas lagertransaktioner för komponentartiklar. Om det finns materialförbrukning (positiv kvantitet angiven) för en komponentartikel, kan du skapa en utleveranstransaktion med en Har beställts-status. Om det däremot finns artikelvinst (negativ kvantitet angiven) kan du skapa en inleveranstransaktion med en Beställt-status.

Skapande av inköp och delproduktioner

Om produktionsstrukturlistan innehåller strukturlisterader av Radtyp Leverantör, kan du skapa antingen ett inköp eller en leverantörsproduktion: Om artikeln har artikeltypen Strukturlista kan du skapa en leverantörsproduktion eller också kan du skapa en inköpsorder för artikeln.

Om det finns strukturlisterader av Radtyp Produktion i produktionsstrukturlistan kan du skapa en delproduktion för artikeln. Men artikeln måste dock vara av artikeltypen Strukturlista eftersom produktioner endast kan skapas för den typen av artikel.

Beräkning av flödesförbrukning

Flödesförbrukningen beräknas. Kvantitetsberoende tid (bearbetningstid) beräknas utifrån produktionskvantiteten. Detta är eftersom tiden beräknas enligt ”bearbetningstiden per kvantitet” för resursen och produktionskvantiteten. Kvantitetsoberoende tid (inställningstid) beräknas utifrån de tider som angetts för de enskilda resurserna, oberoende av produktionskvantiteten.

Reservation av artiklar

Reservationer av den uppskattade artikelförbrukningen för strukturlisteraderna görs. Huruvida reservationer är nödvändiga eller inte, beror på inställningarna i fältet Reservation för tillverkningsordern.

Kostnadsuppskattning för delproduktioner

Uppskattningar beräknas för delproduktioner. En kostnadsuppskattning för delproduktioner genomgår alla uppskattningssteg som beskrivs här.

Anteckning

Om det finns strukturlisterader av Radtyp Produktion i en delproduktion, skapas en ny delproduktion som är underordnad den första och som återigen följer alla steg som beskrivs här.

Prisberäkning

Det här steget inkluderar prisberäkningen för produktionen, dess delproduktioner och delproduktioner till de första delproduktionerna.

Se även

Om status för produktionsorder