Dela via


Egenskapen LitigationHoldEnabled skiljer sig åt mellan lokala och Exchange Online

Symptom

Du befinner dig i en Microsoft Exchange-hybriddistributionsmiljö. När du har registrerat en lokal postlåda för att Exchange Online, och du aktiverar Bevarande av juridiska skäl, ser du att LitigationHoldEnabled värdet för en postlåda inte matchar mellan molnet och lokala platser.

Du kan till exempel köra följande kommandon för att kontrollera statusen för bevarande av juridiska skäl i Exchange Online och Exchange Server.

Exempel 1: Bevarande av juridiska skäl är aktiverat för användare A:s postlåda i Exchange Online.

Get-Mailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: Sant

Exempel 2: Bevarandet av rättstvister är inaktiverat för fjärrpostlådan för användare A.

Get-RemoteMailbox UserA | FL *LitigationHoldEnabled*

LitigationHoldEnabled: Falskt

Orsak

Detta är avsiktligt. När postlådan flyttas från Exchange Server till Exchange Online msExchUserHoldPolicies skrivs inte attributet tillbaka från molnet till lokalt under synkroniseringen. Detta är sant om inte värdet för msExchUserHoldPolicies attributet i källan inte är Null.

Mer information

Mer information om attribut som skrivs från lokal plats till Microsoft 365 och från Microsoft Entra ID till lokalt finns i Microsoft Entra Connect Sync: Attribut synkroniserade till Microsoft Entra ID.