Typ av programvaruresurs

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.

MetoderMetod Returtyp Beskrivning
Lista programvara Programvarusamling Visa en lista över organisationens programvaruinventering
Hämta programvara efter ID Programvara Hämta en specifik programvara med sitt programvaru-ID
Lista distribution av programvaruversion Distributionssamling Lista programvaruversionsdistribution efter programvaru-ID
Lista maskiner efter programvara MachineRef-samling Hämta en lista över enheter som är associerade med programvaru-ID:t
Lista sårbarhet efter programvara Sårbarhetssamling Hämta en lista över säkerhetsrisker som är associerade med programvaru-ID:t
Hämta saknade KB:er KB-samling Hämta en lista över saknade KB:er som är associerade med programvaru-ID:t

EgenskaperEgenskap Typ Beskrivning
Id Sträng Programvaru-ID
Namn Sträng Programvarunamn
Leverantör Sträng Programvaruutfärdarnamn
Svagheter Lång Antal identifierade säkerhetsrisker
publicExploit Boolesk Det finns en offentlig sårbarhet för vissa av säkerhetsriskerna
activeAlert Boolesk Aktiv avisering är associerad med den här programvaran
exposedMachines Lång Antal exponerade enheter
impactScore Dubbel Exponeringspoängens inverkan på den här programvaran