Publish-AzWebApp

Distribuerar en Azure-webbapp från en ZIP-, JAR- eller WAR-fil med zipdeploy.

Syntax

Publish-AzWebApp
    -ArchivePath <String>
    [-Type <String>]
    [-Clean <Boolean>]
    [-Async <Boolean>]
    [-Restart <Boolean>]
    [-TargetPath <String>]
    [-IgnoreStack <Boolean>]
    [-Reset <Boolean>]
    [-Force]
    [-AsJob]
    [-Timeout <Double>]
    [-WebApp] <PSSite>
    [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]
Publish-AzWebApp
    -ArchivePath <String>
    [-Type <String>]
    [-Clean <Boolean>]
    [-Async <Boolean>]
    [-Restart <Boolean>]
    [-TargetPath <String>]
    [-IgnoreStack <Boolean>]
    [-Reset <Boolean>]
    [-Force]
    [-AsJob]
    [-Timeout <Double>]
    [-ResourceGroupName] <String>
    [-Name] <String>
    [[-Slot] <String>]
    [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
    [-WhatIf]
    [-Confirm]
    [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Publish-AzWebApp laddar upp innehåll till en befintlig Azure-webbapp. Innehållet ska paketeras i en ZIP-fil om du använder staplar som .NET, Python eller Node, eller en WAR- eller JAR-fil om du använder Java. Innehållet bör vara förbyggt och redo att köras utan några ytterligare byggsteg under distributionen. Den här cmdleten använder funktionerna Kudu zipdeploy och wardeploy för att distribuera innehåll. Mer information om hur zipdeploy och wardeploy fungerar finns i Kudu-wikin och hur du paketerar en webbapp korrekt för distribution. https://aka.ms/kuduzipdeploy och https://aka.ms/kuduwardeploy innehåller användbar information om zipdeploy och wardeploy.

Exempel

Exempel 1

Publish-AzWebApp -ResourceGroupName Default-Web-WestUS -Name MyApp -ArchivePath C:\project\app.zip

Laddar upp innehållet i app.zip till webbappen myapp som tillhör resursgruppen Default-Web-WestUS.

Exempel 2

Publish-AzWebApp -ResourceGroupName ContosoRG -Name ContosoApp -Slot Staging -ArchivePath C:\project\javaproject.war

Laddar upp innehållet i javaproject.war till mellanlagringsplatsen för webbappen ContosoApp som tillhör resursgruppen ContosoRG.

Exempel 3

$app = Get-AzWebApp -ResourceGroupName ContosoRG -Name ContosoApp
Publish-AzWebApp -WebApp $app -ArchivePath C:\project\app.zip -AsJob

Laddar upp innehållet i app.zip till webbappen med namnet ContosoApp som tillhör resursgruppen ContosoRG. Cmdleten körs i ett bakgrundsjobb.

Exempel 4

$app = Get-AzWebApp -ResourceGroupName ContosoRG -Name ContosoApp
$app | Publish-AzWebApp -ArchivePath C:\project\java_app.jar

Exempel 5

$app = Get-AzWebApp -ResourceGroupName ContosoRG -Name ContosoApp
Publish-AzWebApp -WebApp $app -ArchivePath C:\project\app.zip -Force

Laddar upp innehållet i java_app.jar till webbappen ContosoApp som tillhör resursgruppen ContosoRG. Om -Force inte anges efterfrågas bekräftelsen innan innehållet distribueras.

Exempel 6

$app = Get-AzWebApp -ResourceGroupName ContosoRG -Name ContosoApp
Publish-AzWebApp -WebApp $app -ArchivePath C:\project\app.zip -Timeout 300000 -Force

Laddar upp innehållet i java_app.jar till webbappen ContosoApp som tillhör resursgruppen ContosoRG. Användaren kan ange att tidsintervallet i millisekunder ska vänta innan tidsgränsen för begäran överskrids. Om -Force inte anges efterfrågas bekräftelsen innan innehållet distribueras.

Parametrar

-ArchivePath

Sökvägen till arkivfilen. ZIP, WAR och JAR stöds.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-AsJob

Kör cmdleten i bakgrunden

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Async

Artefakten distribueras asynkront. (Kommandot avslutas när artefakten har push-överförts till webbappen.)

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Clean

Rensar målkatalogen innan filen/filerna distribueras.

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Uppmanar dig att bekräfta innan du kör cmdleten.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

Autentiseringsuppgifterna, kontot, klientorganisationen och prenumerationen som används för kommunikation med Azure.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Force

Alternativet Ta bort kraftfullt

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-IgnoreStack

Inaktiverar alla språkspecifika standardinställningar

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Namnet på webbappen.

Type:String
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Reset

Återställa Java-webbappar till standardparkeringssidan

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ResourceGroupName

Namnet på resursgruppen.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Restart

Webbappen startas om efter distributionen. Ange falskt om du distribuerar flera artefakter och inte vill starta om platsen i de tidigare distributionerna.

Type:Boolean
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Slot

Namnet på webbappens fack.

Type:String
Position:2
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TargetPath

Absolut sökväg som artefakten ska distribueras till.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Timeout

Anger att tidsintervallet i millisekunder ska vänta innan tidsgränsen för begäran uppnås.

Type:Double
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Type

Används för att åsidosätta den typ av artefakt som distribueras.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WebApp

Webbappsobjektet

Type:PSSite
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Visar vad som skulle hända om cmdleten kördes. Cmdleten körs inte.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

String

PSSite

Utdata

PSSite