about_Wildcards

Kort beskrivning

Beskriver hur du använder jokertecken i PowerShell.

Lång beskrivning

Jokertecken representerar ett eller flera tecken. Du kan använda dem för att skapa ordmönster i kommandon. Jokerteckenuttryck används med operatorn -like eller med någon parameter som accepterar jokertecken.

Om du till exempel vill matcha alla filer i C:\Techdocs katalogen med ett .ppt filnamnstillägg skriver du:

Get-ChildItem C:\Techdocs\*.ppt

I det här fallet representerar jokertecknet asterisk (*) alla tecken som visas före filnamnstillägget .ppt .

Jokerteckenuttryck är enklare än reguljära uttryck. Mer information finns i about_Regular_Expressions.

PowerShell stöder följande jokertecken:

 • * – Matcha noll eller fler tecken
  • a* matchar aA, agoch Apple
  • a* matchar inte banana
 • ? - Matcha ett tecken i den positionen
  • ?n matchar an, inoch on
  • ?n matchar inte ran
 • [ ] – Matcha ett intervall med tecken
  • [a-l]ook matchar book, cookoch look
  • [a-l]ook matchar inte took
 • [ ] – Matcha specifika tecken
  • [bc]ook matchningar book och cook
  • [bc]ook matchar inte hook
 • `* - Matcha ett tecken som en literal (inte ett jokertecken)
  • 12`*4 Matcher 12*4
  • 12`*4 matchar inte 1234

Du kan inkludera flera jokertecken i samma ordmönster. Om du till exempel vill hitta textfiler med namn som börjar med bokstäverna a till och med l skriver du:

Get-ChildItem C:\Techdocs\[a-l]*.txt

Det kan finnas fall där du vill matcha literaltecknet i stället för att behandla det som ett jokertecken. I dessa fall kan du använda backtick-tecknet (`) för att undvika jokertecknet så att det jämförs med literalteckenvärdet. Matchar till exempel '*hello`?*' strängar som innehåller "hello?".

Många cmdletar accepterar jokertecken i parametervärden. I hjälpavsnittet för varje cmdlet beskrivs vilka parametrar som accepterar jokertecken. För parametrar som accepterar jokertecken är deras användning skiftlägeskänslig.

Du kan använda jokertecken i kommandon och skriptblock, till exempel för att skapa ett ordmönster som representerar egenskapsvärden. Följande kommando hämtar till exempel tjänster där egenskapsvärdet ServiceType innehåller Interaktiv.

Get-Service | Where-Object {$_.ServiceType -Like "*Interactive*"}

I följande exempel innehåller -instruktionen If ett villkor som använder jokertecken för att hitta egenskapsvärden. Om återställningspunktens Beskrivning innehåller PowerShell lägger kommandot till värdet för återställningspunktens CreationTime-egenskap i en loggfil.

$p = Get-ComputerRestorePoint
foreach ($point in $p) {
 if ($point.description -like "*PowerShell*") {
  Add-Content -Path C:\TechDocs\RestoreLog.txt "$($point.CreationTime)"
 }
}

Se även