about_Windows_PowerShell_ISE

Kort beskrivning

Beskriver funktionerna och systemkraven i Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).

Lång beskrivning

Windows PowerShell ISE är ett grafiskt värdprogram för Windows PowerShell. I Windows PowerShell ISE kan du köra kommandon och skriva, testa och felsöka skript i ett enda Windows-baserat grafiskt användargränssnitt. Dess funktioner inkluderar Intellisense, redigering med flera rader, slutförande av flikar, automatisk sparande, syntaxfärgning, selektiv körning, sammanhangskänslig hjälp, Visa kommando (skriv kommandon i ett fönster) och stöd för teckenuppsättningar med dubbla byte och höger-till-vänster-språk.

Windows PowerShell ISE är ett utmärkt verktyg för nybörjare. Fönstret Visa kommando och fliken Ny fjärr-PowerShell vägleder dig genom aktiviteter så att du kan lyckas vid det första försöket. Kodfragment och felindikatorer hjälper dig att lära dig Windows PowerShell språk när du arbetar.

Avancerade användare kan dra nytta av avancerade felsökningsfunktioner, tillägg och Windows PowerShell ISE-objektmodell.

Nyheter i Windows PowerShell ISE i Windows PowerShell 4.0

Windows PowerShell ISE introducerar två nya funktioner i Windows PowerShell 4.0.

  • Windows PowerShell ISE stöder nu både felsökning av Windows PowerShell arbetsflöde och felsökning av fjärrskript. Mer information finns i about_Debuggers.

  • IntelliSense-stöd har lagts till för Windows PowerShell Desired State Configuration-leverantörer och konfigurationer.

Starta Windows PowerShell ISE

Windows PowerShell ISE är installerat, aktiverat och redo att användas i alla versioner av Windows som stöds.

  • I Windows 8.1 skriver Windows 8, Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 på startskärmen PowerShell_ISE och klickar sedan på PowerShell_ISE eller Windows PowerShell ISE.

  • I Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2012 i Serverhanteraren klickar du på Windows PowerShell ISE på verktygsmenyn.

  • I tidigare versioner av Windows klickar du på Start, Alla program, Tillbehör, Windows PowerShell och klickar sedan på Windows PowerShell ISE.

  • I en Windows PowerShell-konsol, Cmd.exe eller rutan Kör eller Sök i Windows skriver du "PowerShell_ise.exe". Du kan också använda kommandoradsparametrarna, inklusive NoProfile-växeln. Mer information finns iPowerShell_ISE.exe Konsolhjälp.

Köra interaktiva kommandon

Du kan köra valfritt Windows PowerShell uttryck eller kommando i Windows PowerShell ISE. Du kan använda cmdletar, providers, snapin-moduler och moduler på samma sätt som du använder dem i Windows PowerShell-konsolen.

Du kan skriva eller klistra in interaktiva kommandon i konsolfönstret. Om du vill köra kommandona kan du använda knappar, menyalternativ och kortkommandon.

Du kan använda redigeringsfunktionen med flera rader för att skriva eller klistra in flera rader kod i konsolfönstret samtidigt. När du trycker på UP ARROW-tangenten för att återkalla föregående kommando återkallas alla rader i kommandot. När du skriver kommandon trycker du på SKIFT+RETUR för att få en ny tom rad att visas under den aktuella raden.

Visa utdata

Resultatet av kommandon och skript visas i konsolfönstret. Du kan flytta eller kopiera resultaten från konsolfönstret med hjälp av kortkommandon eller knappen Kopiera i verktygsfältet, och du kan klistra in resultatet i fönstret Skript eller Konsolfönster eller andra program. Om du vill rensa konsolfönstret klickar du på knappen "Rensa utdatafönster" eller skriver något av följande kommandon:

Clear-Host
cls

Skriva skript och funktioner

I fönstret Skript kan du öppna, skriva, redigera och köra skript. I fönstret Skript kan du redigera skript med hjälp av knappar och kortkommandon. Du kan också kopiera, klippa ut och klistra in text mellan fönstret Skript och konsolfönstret.

Du kan använda funktionen selektiv körning för att köra hela eller delar av ett skript. Om du vill köra en del av ett skript markerar du den text som du vill köra och klickar sedan på knappen Kör val eller trycker på F8. Som standard kör F8 den aktuella raden.

Avancerade redigeringsfunktioner omfattar klammerparentesmatchning, expand-collapse, radnummer, felindikatorer, blockredigering och indrag, omfattande kopiering och skiftlägeskonvertering.

Få hjälp

Windows PowerShell ISE innehåller hjälpavsnitt som beskriver dess användning. Dessutom är alla installerade hjälpfiler tillgängliga från skript- och kommandofönster.

Windows PowerShell ISE har också stöd för sammanhangsberoende hjälp. Om du vill få hjälp om en viss cmdlet, provider eller nyckelord placerar du markören i objektets namn och trycker på F1. Om du vill söka i hjälpavsnitten trycker du på F1 och skriver söktermen.

Om du vill uppdatera hjälpavsnitten på datorn använder du hjälpalternativet Uppdatera Windows PowerShell på hjälpmenyn. Det här objektet uppdaterar hjälpen för modulerna i den aktuella sessionen i den aktuella användargränssnittskulturen. Det motsvarar att köra cmdleten Update-Help utan parametrar. Om du vill uppdatera hjälpen för de cmdletar som medföljer Windows PowerShell börjar du Windows PowerShell ISE med alternativet Kör som administratör.

Du kan också använda cmdletarna Get-Help, Save-Help och Update-Help i Windows PowerShell ISE, precis som du använder den i Windows PowerShell-konsolen. Men i Windows PowerShell ISE visar hjälpfunktionen hela hjälpavsnittet, inte en sida i taget.

Felsöka skript

Du kan använda Windows PowerShell ISE-felsökningsprogrammet för att felsöka ett Windows PowerShell skript eller funktion. När du felsöker ett skript kan du använda menyalternativ och genvägsnycklar för att utföra många av de uppgifter som du skulle utföra i Windows PowerShell-konsolen. Om du till exempel vill ange en radbrytningspunkt i ett skript högerklickar du på kodraden och klickar sedan på Växla brytpunkt.

När du går igenom ett skript under felsökningen visar felsökningsmarkeringen exakt vilken del av kommandot som körs och öppnar automatiskt filer som innehåller funktioner och skript.

Som standard anger menyalternativet Växla brytpunkt en brytpunkt på en hel rad i ett skript, men du kan ange en brytpunkt för en variabel eller ett kommandonamn. Du kan också ange en brytpunkt för ett kommando efter rad- och kolumnnummer, vilket gör det enklare att felsöka långa pipelinekommandon.

Ofta kan du felsöka syntaxfel i ett skript genom att öppna skriptfilen i Windows PowerShell ISE. Felindikatorerna identifierar syntaxfel och beskriver funktioner så att du kan minimera delar av skriptet för att fokusera på felsökningspunkter.

Du kan också använda cmdletarna Windows PowerShell felsökningsprogram i kommandofönstret precis som du skulle använda dem i konsolen.

Kör fjärrkommandon

Den nya funktionen Remote PowerShell Tab gör det enkelt att upprätta en beständig användarhanterad Windows PowerShell session ("PSSession") till den lokala datorn eller en fjärrdator. Kommandot öppnar ett popup-fönster som uppmanar dig att ange ett datornamn och för användarkontot som har behörighet att köra kommandon på fjärrdatorn.

Anpassa vyn

Du kan använda Windows PowerShell ISE-funktioner för att flytta och ändra storlek på konsolfönstret och skriptfönstret. Du kan visa och dölja båda fönsterrutorna, och du kan ändra textstorleken i alla fönster.

Du kan också använda fönstret Alternativ för att anpassa utseendet och driften av Windows PowerShell ISE. Dessutom har Windows PowerShell ISE en anpassad värdvariabel, $psISE, som du kan använda för att anpassa Windows PowerShell ISE, inklusive att lägga till menyer och menyalternativ.

Windows PowerShell ISE-profil

Windows PowerShell ISE har en egen Windows PowerShell profil, Microsoft.PowerShellISE_profile.ps1. I den här profilen kan du lagra funktioner, alias, variabler och kommandon som du använder i Windows PowerShell ISE.

Objekt i Windows PowerShell AllHosts-profiler (CurrentUser\AllHosts och AllUsers\AllHosts) är också tillgängliga i Windows PowerShell ISE, precis som i alla Windows PowerShell värdprogram. Objekten i Windows PowerShell-konsolprofilerna är dock inte tillgängliga i Windows PowerShell ISE.

Instruktioner för att flytta och konfigurera om dina profiler finns i Windows PowerShell ISE-hjälpen och i about_Profiles.

Kommentarer

Windows PowerShell ISE är en valfri Windows-funktion som är aktiverad som standard på klient- och serverversioner av Windows. Om du vill aktivera och inaktivera Windows PowerShell ISE i klientversioner av Windows använder du Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i Kontrollpanelen. Om du vill aktivera och inaktivera Windows PowerShell ISE i serverversioner av Windows använder du guiden Lägg till roller och funktioner i Serverhanteraren.

Eftersom Windows PowerShell ISE kräver ett användargränssnitt fungerar det inte på Server Core-installationer av Windows Server. Men om du lägger till funktionen Windows PowerShell ISE konverteras installationen automatiskt till Server med ett GUI.

Windows PowerShell ISE bygger på Windows Presentation Foundation (WPF). Om de grafiska elementen i Windows PowerShell ISE inte återges korrekt i systemet kan du lösa problemet genom att lägga till eller justera grafikåtergivningsinställningarna för "Inaktivera WPF-maskinvaruacceleration" i systemet. Mer information finns i Registerinställningar för grafikrendering.

Se även