Remove-PSSession

Stänger en eller flera PowerShell-sessioner (PSSessioner).

Syntax

Remove-PSSession
   [-Id] <Int32[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   [-Session] <PSSession[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   -ContainerId <String[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   -VMId <Guid[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   -VMName <String[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   -InstanceId <Guid[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   -Name <String[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-PSSession
   [-ComputerName] <String[]>
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Remove-PSSession stänger PowerShell-sessioner (PSSessioner) i den aktuella sessionen. Den stoppar alla kommandon som körs i PSSessioner, avslutar PSSession och släpper de resurser som PSSession använde. Om PSSession är ansluten till en fjärrdator stänger den här cmdleten även anslutningen mellan de lokala datorerna och fjärrdatorerna.

Om du vill ta bort en PSSession anger du Namn, Datornamn, ID eller InstanceID för sessionen.

Om du har sparat PSSessionen i en variabel finns sessionsobjektet kvar i variabeln, men pssessionens tillstånd är Stängt.

Exempel

Exempel 1: Ta bort sessioner efter ID

Remove-PSSession -Id 1, 2

Det här kommandot tar bort PSSessioner som har ID:t 1 och 2.

Exempel 2: Ta bort alla sessioner i den aktuella sessionen

Get-PSSession | Remove-PSSession
Remove-PSSession -Session (Get-PSSession)
$s = Get-PSSession
Remove-PSSession -Session $s

Dessa kommandon tar bort alla PSSessioner i den aktuella sessionen. Även om de tre kommandoformaten ser olika ut har de samma effekt.

Exempel 3: Stäng sessioner efter namn

$r = Get-PSSession -ComputerName Serv*
$r | Remove-PSSession

Dessa kommandon stänger PSSessioner som är anslutna till datorer som har namn som börjar med Serv.

Exempel 4: Stäng sessioner som är anslutna till en port

Get-PSSession | where {$_.port -eq 90} | Remove-PSSession

Det här kommandot stänger PSSessioner som är anslutna till port 90. Du kan använda det här kommandoformatet för att identifiera PSSessioner med andra egenskaper än ComputerName, Name, InstanceID och ID.

Exempel 5: Stäng en session efter instans-ID

Get-PSSession | Format-Table ComputerName, InstanceID -AutoSize

ComputerName InstanceId
------------ ----------------
Server01   875d231b-2788-4f36-9f67-2e50d63bb82a
localhost  c065ffa0-02c4-406e-84a3-dacb0d677868
Server02   4699cdbc-61d5-4e0d-b916-84f82ebede1f
Server03   4e5a3245-4c63-43e4-88d0-a7798bfc2414
TX-TEST-01  fc4e9dfa-f246-452d-9fa3-1adbdd64ae85

Remove-PSSession -InstanceID fc4e9dfa-f246-452d-9fa3-1adbdd64ae85

Dessa kommandon visar hur du stänger en PSSession baserat på dess instans-ID eller RemoteRunspaceID.

Det första kommandot använder cmdleten Get-PSSession för att hämta PSSessioner i den aktuella sessionen. Den använder en pipelineoperator (|) för att skicka PSSessioner till cmdleten Format-Table , som formaterar egenskaperna ComputerName och InstanceID i en tabell. Parametern AutoSize komprimerar kolumnerna för visning.

Från den resulterande visningen kan du identifiera pssessionen som ska stängas och kopiera och klistra in InstanceID för pssessionen i det andra kommandot.

Det andra kommandot använder cmdleten Remove-PSSession för att ta bort PSSession med det angivna instans-ID:t.

Exempel 6: Skapa en funktion som tar bort alla sessioner i den aktuella sessionen

Function EndPSS { Get-PSSession | Remove-PSSession }

Den här funktionen stänger varje PSSession i den aktuella sessionen. När du har lagt till den här funktionen i PowerShell-profilen skriver du om du vill ta bort alla sessioner EndPSS.

Parametrar

-ComputerName

Anger en matris med namn på datorer. Den här cmdleten stänger de PSSessioner som är anslutna till de angivna datorerna. Jokertecken tillåts.

Ange NetBIOS-namnet, en IP-adress eller ett fullständigt domännamn för en eller flera fjärrdatorer. Om du vill ange den lokala datorn skriver du datornamnet, localhosteller en punkt (.).

Type:String[]
Aliases:Cn
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-Confirm

Uppmanar dig att bekräfta innan du kör cmdleten.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ContainerId

Anger en matris med ID:t för containrar. Den här cmdleten tar bort sessioner för var och en av de angivna containrarna. docker ps Använd kommandot för att hämta en lista över container-ID:t. Mer information finns i hjälpen för kommandot docker ps .

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Id

Anger en matris med ID:t för sessioner. Den här cmdleten stänger PSSessioner med angivna ID:t. Skriv ett eller flera ID:er, avgränsade med kommatecken, eller använd intervalloperatorn (..) för att ange ett intervall med ID:er.

Ett ID är ett heltal som unikt identifierar PSSessionen i den aktuella sessionen. Det är lättare att komma ihåg och skriva än InstanceId, men det är bara unikt i den aktuella sessionen. Om du vill hitta ID:t för en PSSession kör du cmdleten Get-PSSession utan parametrar.

Type:Int32[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-InstanceId

Anger en matris med instans-ID:t. Den här cmdleten stänger de PSSessioner som har angivna instans-ID:t.

Instans-ID:t är ett GUID som unikt identifierar en PSSession i den aktuella sessionen. Instans-ID:t är unikt, även om du har flera sessioner som körs på en enda dator.

Instans-ID:t lagras i egenskapen InstanceID för objektet som representerar en PSSession. Om du vill hitta InstanceID för PSSessions i den aktuella sessionen skriver Get-PSSession | Format-Table Name, ComputerName, InstanceIddu .

Type:Guid[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Name

Anger en matris med egna namn på sessioner. Den här cmdleten stänger de PSSessioner som har de angivna egna namnen. Jokertecken tillåts.

Eftersom det egna namnet på en PSSession kanske inte är unikt bör du överväga att även använda parametern WhatIf eller Confirm i Remove-PSSession kommandot när du använder parametern Namn.

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-Session

Anger sessionsobjekt för PSSessioner som ska stängas . Ange en variabel som innehåller PSSessioner eller ett kommando som skapar eller hämtar PSSessioner, till exempel ett New-PSSession - eller Get-PSSession -kommando. Du kan också skicka ett eller flera sessionsobjekt till Remove-PSSession.

Type:PSSession[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-VMId

Anger en matris med ID för virtuella datorer. Den här cmdleten startar en interaktiv session med var och en av de angivna virtuella datorerna. Om du vill se de virtuella datorer som är tillgängliga för dig använder du följande kommando:

Get-VM | Select-Object -Property Name, ID

Type:Guid[]
Aliases:VMGuid
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-VMName

Anger en matris med namn på virtuella datorer. Den här cmdleten startar en interaktiv session med var och en av de angivna virtuella datorerna. Om du vill se de virtuella datorer som är tillgängliga för dig använder du cmdleten Get-VM .

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Visar vad som skulle hända om cmdleten kördes. Cmdleten körs inte.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

PSSession

Du kan skicka ett sessionsobjekt till den här cmdleten.

Utdata

None

Denna cmdlet returnerar inga utdata.

Kommentarer

PowerShell innehåller följande alias för Remove-PSSession:

 • Alla plattformar:

  • rsn
 • Parametern Id är obligatorisk. Om du vill ta bort alla PSSessioner i den aktuella sessionen skriver du Get-PSSession | Remove-PSSession.

 • En PSSession använder en beständig anslutning till en fjärrdator. Skapa en PSSession för att köra en serie kommandon som delar data. För mer information ange Get-Help about_PSSessions.

 • PSSessioner är specifika för den aktuella sessionen. När du avslutar en session stängs de PSSessioner som du skapade i sessionen med två skäl.