Add-Computer

Lägg till den lokala datorn i en domän eller arbetsgrupp.

Syntax

Add-Computer
  [-ComputerName <String[]>]
  [-LocalCredential <PSCredential>]
  [-UnjoinDomainCredential <PSCredential>]
  -Credential <PSCredential>
  [-DomainName] <String>
  [-OUPath <String>]
  [-Server <String>]
  [-Unsecure]
  [-Options <JoinOptions>]
  [-Restart]
  [-PassThru]
  [-NewName <String>]
  [-Force]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Add-Computer
  [-ComputerName <String[]>]
  [-LocalCredential <PSCredential>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-WorkgroupName] <String>
  [-Restart]
  [-PassThru]
  [-NewName <String>]
  [-Force]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Add-Computer lägger till den lokala datorn eller fjärrdatorerna i en domän eller arbetsgrupp, eller flyttar dem från en domän till en annan. Det skapar också ett domänkonto om datorn läggs till i domänen utan ett konto.

Du kan använda parametrarna för den här cmdleten för att ange en organisationsenhet (OU) och domänkontrollant eller för att utföra en oskyddad koppling.

Använd parametrarna Verbose och PassThru för att hämta resultatet av kommandot.

Exempel

Exempel 1: Lägg till en lokal dator i en domän och starta sedan om datorn

Add-Computer -DomainName Domain01 -Restart

Det här kommandot lägger till den lokala datorn i domänen Domain01 och startar sedan om datorn för att göra ändringen effektiv.

Exempel 2: Lägga till en lokal dator i en arbetsgrupp

Add-Computer -WorkgroupName WORKGROUP-A

Det här kommandot lägger till den lokala datorn i arbetsgruppen Workgroup-A.

Exempel 3: Lägga till en lokal dator i en domän

Add-Computer -DomainName Domain01 -Server Domain01\DC01 -PassThru -Verbose

Det här kommandot lägger till den lokala datorn i domänen Domain01 med domänkontrollanten Domain01\DC01.

Kommandot använder parametrarna PassThru och Verbose för att få detaljerad information om resultatet av kommandot.

Exempel 4: Lägga till en lokal dator i en domän med hjälp av OUPath-parametern

Add-Computer -DomainName Domain02 -OUPath "OU=testOU,DC=domain,DC=Domain,DC=com"

Det här kommandot lägger till den lokala datorn i domänen Domain02. Den använder OUPath-parametern för att ange organisationsenheten för de nya kontona.

Exempel 5: Lägga till en lokal dator i en domän med autentiseringsuppgifter

Add-Computer -ComputerName Server01 -LocalCredential Server01\Admin01 -DomainName Domain02 -Credential Domain02\Admin02 -Restart -Force

Det här kommandot lägger till Server01-datorn i domänen Domain02. Den använder parametern LocalCredential för att ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta till Server01-datorn. Den använder parametern Credential för att ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta datorer till domänen. Den använder parametern Restart (Starta om ) för att starta om datorn när kopplingsåtgärden har slutförts och parametern Force (Framtvinga ) för att förhindra bekräftelsemeddelanden från användaren.

Exempel 6: Flytta en grupp datorer till en ny domän

Add-Computer -ComputerName Server01, Server02, localhost -DomainName Domain02 -LocalCredential Domain01\User01 -UnjoinDomainCredential Domain01\Admin01 -Credential Domain02\Admin01 -Restart

Det här kommandot flyttar datorerna Server01 och Server02 och den lokala datorn från Domain01 till Domain02.

Den använder parametern LocalCredential för att ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta till de tre berörda datorerna. Den använder parametern UnjoinDomainCredential för att ange ett användarkonto som har behörighet att koppla från datorerna från domänen Domain01 och parametern Credential för att ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta datorerna till domänen Domain02. Den använder parametern Restart (Starta om ) för att starta om alla tre datorerna när flytten är klar.

Exempel 7: Flytta en dator till en ny domän och ändra namnet på datorn

Add-Computer -ComputerName Server01 -DomainName Domain02 -NewName Server044 -Credential Domain02\Admin01 -Restart

Det här kommandot flyttar Server01-datorn till Domain02 och ändrar datornamnet till Server044.

Kommandot använder den aktuella användarens autentiseringsuppgifter för att ansluta till Server01-datorn och koppla bort den från den aktuella domänen. Den använder parametern Credential för att ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta datorn till domänen Domain02.

Exempel 8: Lägg till datorer som anges i en fil i en ny domän

Add-Computer -ComputerName (Get-Content Servers.txt) -DomainName Domain02 -Credential Domain02\Admin02 -Options Win9xUpgrade -Restart

Det här kommandot lägger till datorerna som visas i Servers.txt filen i domänen Domain02. Den använder parametern Alternativ för att ange alternativet Win9xUpgrade . Parametern Starta om startar om alla nyligen tillagda datorer när kopplingsåtgärden har slutförts.

Exempel 9: Lägga till en dator i en domän med fördefinierade autentiseringsuppgifter för datorn

Det första kommandot ska köras av en administratör från en dator som redan är ansluten till domänen Domain03:

New-ADComputer -Name "Server02" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -String 'TempJoinPA$$' -AsPlainText -Force)

# Then this command is run from `Server02` which is not yet domain-joined:

$joinCred = New-Object pscredential -ArgumentList ([pscustomobject]@{
  UserName = $null
  Password = (ConvertTo-SecureString -String 'TempJoinPA$$' -AsPlainText -Force)[0]
})
Add-Computer -Domain "Domain03" -Options UnsecuredJoin,PasswordPass -Credential $joinCred

Den här kombinationen av kommandon skapar ett nytt datorkonto med ett fördefinierat namn och tillfälligt kopplingslösenord i en domän med hjälp av en befintlig domänansluten dator. En dator med det fördefinierade namnet ansluter sedan separat till domänen med endast datornamnet och det tillfälliga anslutningslösenordet. Det fördefinierade lösenordet används bara för att stödja kopplingsåtgärden och ersätts som en del av normala procedurer för datorkonton när datorn har slutfört kopplingen.

Parametrar

-ComputerName

Anger vilka datorer som ska läggas till i en domän eller arbetsgrupp. Standard är den lokala datorn.

Ange NetBIOS-namnet, en IP-adress (Internet Protocol) eller ett fullständigt kvalificerat domännamn för var och en av fjärrdatorerna. Om du vill ange den lokala datorn skriver du datornamnet, en punkt (.) eller "localhost".

Den här parametern förlitar sig inte på Windows PowerShell fjärrkommunikation. Du kan använda parametern Add-ComputerComputerName för även om datorn inte är konfigurerad för att köra fjärrkommandon.

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:String[]
Position:Named
Default value:Local computer
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Uppmanar dig att bekräfta innan du kör cmdleten.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Anger ett användarkonto som har behörighet att ansluta datorerna till en ny domän. Standard är den aktuella användaren.

Ange ett användarnamn, till exempel "User01" eller "Domain01\User01", eller ange ett PSCredential-objekt , till exempel ett som genereras av cmdleten Get-Credential . Om du skriver ett användarnamn uppmanas du att ange ett lösenord.

Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att ta bort datorn från den aktuella domänen använder du parametern UnjoinDomainCredential . Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta till en fjärrdator använder du parametern LocalCredential .

Type:PSCredential
Aliases:DomainCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DomainName

Anger den domän som datorerna läggs till i. Den här parametern krävs när datorerna läggs till i en domän.

Type:String
Aliases:DN, Domain
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Force

Undertrycker användarens bekräftelseprompt. Utan den här parametern Add-Computer måste du bekräfta tillägget av varje dator.

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-LocalCredential

Anger ett användarkonto som har behörighet att ansluta till de datorer som anges av parametern ComputerName . Standard är den aktuella användaren.

Ange ett användarnamn, till exempel "User01" eller "Domain01\User01", eller ange ett PSCredential-objekt , till exempel ett som genereras av cmdleten Get-Credential . Om du skriver ett användarnamn uppmanas du att ange ett lösenord.

Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att lägga till datorerna i en ny domän använder du parametern Autentiseringsuppgifter . Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att ta bort datorerna från den aktuella domänen använder du parametern UnjoinDomainCredential .

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:Current user
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-NewName

Anger ett nytt namn för datorn i den nya domänen. Den här parametern är endast giltig när en dator läggs till eller flyttas.

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Options

Anger avancerade alternativ för kopplingsåtgärden Add-Computer . Ange ett eller flera värden i en kommaavgränsad sträng.

De acceptabla värdena för den här parametern är:

 • KontoSkapa: Skapar ett domänkonto. Cmdleten Add-Computer skapar automatiskt ett domänkonto när en dator läggs till i en domän. Det här alternativet ingår för fullständighet.

 • Win9XUpgrade: Anger att anslutningsåtgärden är en del av en uppgradering av Windows-operativsystemet.

 • UnsecuredJoin: Utför en oskyddad koppling. Om du vill begära en oskyddad koppling använder du parametern Oskyddad eller det här alternativet. Om du vill skicka ett datorlösenord måste du använda det här alternativet i kombination med PasswordPass alternativet.

 • PasswordPass: Anger datorlösenordet till värdet för parametern Credential (DomainCredential) när en oskyddad koppling har utförts. Det här alternativet anger också att värdet för parametern Credential (DomainCredential) är ett datorlösenord, inte ett användarlösenord. Det här alternativet är endast giltigt när alternativet UnsecuredJoin har angetts. När du använder det här alternativet måste autentiseringsuppgifterna som anges för parametern -Credential ha ett null-användarnamn.

 • JoinWithNewName: Byter namn på datornamnet i den nya domänen till det namn som anges av parametern NewName . När du använder parametern NewName anges det här alternativet automatiskt. Det här alternativet är utformat för att användas med cmdleten Rename-Computer. Om du använder cmdleten Rename-Computer för att byta namn på datorn, men inte startar om datorn för att göra ändringen effektiv, kan du använda den här parametern för att ansluta datorn till en domän med dess nya namn.

 • JoinReadOnly: Använder ett befintligt datorkonto för att ansluta datorn till en skrivskyddad domänkontrollant. Datorkontot måste läggas till i den tillåtna listan för lösenordsreplikeringsprincip och kontolösenordet måste replikeras till den skrivskyddade domänkontrollanten före anslutningsåtgärden.

 • InstallInvoke: Anger flaggorna create (0x2) och delete (0x4) för parametern FJoinOptions för metoden JoinDomainOrWorkgroup . Mer information om metoden JoinDomainOrWorkgroup finns i JoinDomainOrWorkgroup-metoden för klassen Win32_ComputerSystem. Mer information om de här alternativen finns i NetJoinDomain-funktionen.

Den här parametern introducerades i Windows PowerShell 3.0.

Type:JoinOptions
Accepted values:AccountCreate, Win9XUpgrade, UnsecuredJoin, PasswordPass, DeferSPNSet, JoinWithNewName, JoinReadOnly, InstallInvoke
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-OUPath

Anger en organisationsenhet (OU) för domänkontot. Ange det fullständiga unika namnet på organisationsenheten inom citattecken. Standardvärdet är standard-OU för datorobjekt i domänen.

Type:String
Aliases:OU
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-PassThru

Returnerar ett objekt som representerar det objekt som du arbetar med. Som standard genererar denna cmdlet inga utdata.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Restart

Startar om datorerna som har lagts till i domänen eller arbetsgruppen. En omstart krävs ofta för att ändringen ska börja gälla.

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Server

Anger namnet på en domänkontrollant som lägger till datorn i domänen. Ange namnet i formatet DomainName\ComputerName. Som standard anges ingen domänkontrollant.

Type:String
Aliases:DC
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UnjoinDomainCredential

Anger ett användarkonto som har behörighet att ta bort datorerna från deras aktuella domäner. Standard är den aktuella användaren.

Ange ett användarnamn, till exempel "User01" eller "Domain01\User01", eller ange ett PSCredential-objekt , till exempel ett som genereras av cmdleten Get-Credential . Om du skriver ett användarnamn uppmanas du att ange ett lösenord.

Använd den här parametern när du flyttar datorer till en annan domän. Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta till den nya domänen använder du parametern Autentiseringsuppgifter . Om du vill ange ett användarkonto som har behörighet att ansluta till en fjärrdator använder du parametern LocalCredential .

Den här parametern introduceras i Windows PowerShell 3.0.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Unsecure

Utför en oskyddad anslutning till den angivna domänen.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Visar vad som skulle hända om cmdleten kördes. Cmdleten körs inte.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WorkgroupName

Anger namnet på en arbetsgrupp som datorerna läggs till i. Standardvärdet är "WORKGROUP".

Type:String
Aliases:WGN
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

String

Du kan skicka datornamn och nya namn till cmdleten Add-Computer .

Utdata

ComputerChangeInfo

När du använder parametern Add-ComputerPassThru returnerar ett ComputerChangeInfo-objekt. Annars genererar denna cmdlet inga utdata.

Kommentarer

 • I Windows PowerShell 2.0 misslyckas serverparametern Add-Computer för även när servern finns. I Windows PowerShell 3.0 ändras implementeringen av serverparametern så att den fungerar tillförlitligt.