Get-PowerBIEncryptionKey

Hämtar krypteringsnyckeln för klientorganisationen.

Syntax

Get-PowerBIEncryptionKey []

Description

Hämtar krypteringsnyckeln som läggs till av organisationens klientadministratör.

Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount. Den här cmdleten kräver att den anropande användaren är klientadministratör för Power BI-tjänst.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Get-PowerBIEncryptionKey

Indata

None

Utdata

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]