New-PowerBITable

Skapar ett nytt Power BI-tabellobjekt.

Syntax

New-PowerBITable
   -Name <String>
   [-Columns <Column[]>]
   [<CommonParameters>]

Description

Initierar skapandet av ett nytt Power BI-tabellobjekt. En tabell är en container för kolumner och rader och finns i datauppsättningar.

Exempel

Exempel 1

PS C:\>$col1 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col2 = New-PowerBIColumn -Name Data -DataType String
PS C:\>$table1 = New-PowerBITable -Name SampleTable1 -Columns $col1,$col2
PS C:\>
PS C:\>$col3 = New-PowerBIColumn -Name ID -DataType Int64
PS C:\>$col4 = New-PowerBIColumn -Name Date -DataType DateTime
PS C:\>$col5 = New-PowerBIColumn -Name Detail -DataType String
PS C:\>$col6 = New-PowerBIColumn -Name Result -DataType Double
PS C:\>$table2 = New-PowerBITable -Name SampleTable2 -Columns $col3,$col4,$col5,$col6
PS C:\>
PS C:\>$dataset = New-PowerBIDataSet -Name SampleDataSet -Tables $table1,$table2
PS C:\>
PS C:\>Add-PowerBIDataSet -DataSet $dataset

Det här exemplet instansierar en tabell med två kolumner och en annan tabell med fyra kolumner och instansierar en datauppsättning. Sedan skapas datauppsättningen i Power BI.

Parametrar

-Columns

En matris med kolumnobjekt.

Type:Column[]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Namnet på tabellen.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Utdata

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Datasets.Table