Get-PowerBIImport

Returnerar en lista över Power BI-importer.

Syntax

Get-PowerBIImport
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  [-Filter <String>]
  [-First <Int32>]
  [-Skip <Int32>]
  [-WorkspaceId <Guid>]
  [<CommonParameters>]
Get-PowerBIImport
  -Id <Guid>
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  [-WorkspaceId <Guid>]
  [<CommonParameters>]
Get-PowerBIImport
  -Id <Guid>
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  -Workspace <Workspace>
  [<CommonParameters>]
Get-PowerBIImport
  -Name <String>
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  [-WorkspaceId <Guid>]
  [<CommonParameters>]
Get-PowerBIImport
  -Name <String>
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  -Workspace <Workspace>
  [<CommonParameters>]
Get-PowerBIImport
  [-Scope <PowerBIUserScope>]
  [-Filter <String>]
  [-First <Int32>]
  [-Skip <Int32>]
  -Workspace <Workspace>
  [<CommonParameters>]

Description

Hämtar en lista över Power BI-importer som matchar de angivna sökvillkoren och sökomfånget. Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Get-PowerBIImport

Returnerar alla Power BI-arbetsytor som den anropande användaren har tilldelats till (-Scope Individual).

Exempel 2

PS C:\> Get-PowerBIImport -Scope Organization

Returnerar alla Power BI-importer inom användarens organisation.

Parametrar

-Filter

OData-filter, skiftlägeskänsligt (elementnamn startar gemener). Stöds endast när -Scope Organization har angetts.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-First

Första (översta) listan med resultat.

Type:Int32
Aliases:Top
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Id

ID för importen som ska returneras.

Type:Guid
Aliases:ImportId
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Namnet på importen som ska returneras om det finns ett med det namnet. Skiftlägesokänslig sökning.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Scope

Anger omfånget för anropet. Enskilda returnerar endast importer som tilldelats anroparen. Organisationen returnerar alla importer inom en klientorganisation (måste vara administratör för att initiera). Enskild är standardinställningen.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Skip

Hoppar över den första uppsättningen resultat.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Workspace

Arbetsyta att filtrera resultat till; endast importer som tillhör den arbetsytan visas. Endast tillgängligt när -Scope är Individuellt.

Type:Workspace
Aliases:Group
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WorkspaceId

ID för arbetsytan att filtrera resultat till; endast importer som tillhör den arbetsytan visas. Endast tillgängligt när -Scope är Individuellt.

Type:Guid
Aliases:GroupId
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Microsoft.PowerBI.Common.Api.Reports.Import, Microsoft.PowerBI.Common.Api, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]