New-PowerBIWorkspace

Skapar en ny Power BI-arbetsyta.

Syntax

New-PowerBIWorkspace
   -Name <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Skapar en ny Power BI-arbetsyta med den aktuella användaren som arbetsyteadministratör.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> New-PowerBIWorkspace -Name "New Workspace"

Skapar en ny Power BI-arbetsyta med namnet "Ny arbetsyta" och lägger till den aktuella användaren som arbetsyteadministratör.

Parametrar

-Name

Namnet som ska tilldelas den nya arbetsytan. Om namnet matchar en annan arbetsyta i organisationen misslyckas åtgärden.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

System.Object