Remove-PowerBIWorkspaceUser

Tar bort behörigheter till en Power BI-arbetsyta för den angivna användaren.

Syntax

Remove-PowerBIWorkspaceUser
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   -Id <Guid>
   -UserPrincipalName <String>
   [<CommonParameters>]
Remove-PowerBIWorkspaceUser
   [-Scope <PowerBIUserScope>]
   -UserPrincipalName <String>
   -Workspace <Workspace>
   [<CommonParameters>]

Description

Tar bort behörigheter för en angiven användare till en Power BI-arbetsyta med angivna indata och angivet omfång. Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Remove-PowerBIWorkspaceUser -Scope Organization -Id 23FCBDBD-A979-45D8-B1C8-6D21E0F4BE50 -UserEmailAddress john@contoso.com

Tar bort behörigheter för användare john@contoso.com på arbetsytan med ID 23FCBDBD-A979-45D8-B1C8-6D21E0F4BE50 i anroparens organisation.

Exempel 2

PS C:\> Remove-PowerBIWorkspaceUser -Scope Individual -Id 23FCBDBD-A979-45D8-B1C8-6D21E0F4BE50 -UserEmailAddress john@contoso.com

Tar bort behörigheter för john@contoso.com arbetsytan med ID 23FCBDBD-A979-45D8-B1C8-6D21E0F4BE50, vilket är ett arbetsavstånd som anroparen äger.

Parametrar

-Id

ID för arbetsytan som användaren ska tas bort från.

Type:Guid
Aliases:GroupId, WorkspaceId
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Scope

Anger omfånget för anropet. Enskilda arbetar mot endast arbetsytor som tilldelats anroparen. Organisationen arbetar mot alla arbetsytor i en klientorganisation (måste vara administratör för att initiera). Enskild är standardinställningen.

Type:PowerBIUserScope
Accepted values:Individual, Organization
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UserPrincipalName

Användarens huvudnamn (eller UPN, vanligtvis en e-postadress) för den användare vars behörigheter måste tas bort.

Type:String
Aliases:UserEmailAddress
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Workspace

Den arbetsyteentitet som användaren ska ta bort från.

Type:Workspace
Aliases:Group
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

System.Object