Dela via


Remove-RdsAppGroupUser

Tar bort en användares åtkomst till en appgrupp.

Syntax

Remove-RdsAppGroupUser
   [-TenantName] <String>
   [-HostPoolName] <String>
   [-AppGroupName] <String>
   [-UserPrincipalName] <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Remove-RdsAppGroupUser tar bort en användares åtkomst till den angivna appgruppen. Den här cmdleten tar bara in ett upn-namn (single user principal name) i taget och gäller endast för användare (inte grupper). Om du vill ta bort flera användare åt gången kan du använda Loop PowerShell-syntax. Den här cmdleten stöder inte grupper som UPN.

UPN måste finnas i Den Azure Active Directory som är associerad med klientorganisationen. Om användaren inte redan har tilldelats åtkomst till appgruppen lyckas cmdleten tyst.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Remove-RdsAppGroupUser -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -AppGroupName "officeApps" -UserPrincipalName "user1@contoso.com"

Det här kommandot tar bort användarens åtkomst till appgruppen.

Parametrar

-AppGroupName

Namnet på appgruppen.

Type:String
Position:2
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-HostPoolName

Namnet på värdpoolen.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Namnet på klientorganisationen.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-UserPrincipalName

Användarens huvudnamn (UPN) för den användare vars appgruppsåtkomst du vill ta bort.

Type:String
Position:3
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Indata

System.String

Utdata

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtUser