Send-RdsUserSessionMessage

Skickar ett systemmeddelande till en användarsession.

Syntax

Send-RdsUserSessionMessage
  [-TenantName] <String>
  [-HostPoolName] <String>
  [-SessionHostName] <String>
  [-SessionId] <Int32>
  [-MessageTitle] <String>
  [-MessageBody] <String>
  [-NoUserPrompt]
  [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Send-RdsUserSessionmessage skickar ett systemmeddelande till en angiven användarsession. Eftersom användarsessions-ID:t bara är unikt inom kontexten för en sessionsvärd kan en annan sessionsvärdserver dela samma användarsessions-ID. Sessionsvärden och sessions-ID:t som du anger med den här cmdleten identifierar unikt en session i en värdpool. Om sessions-ID:t inte finns sänds meddelandet till alla användarsessioner på sessionsvärden.

Exempel

Exempel 1: Skicka ett meddelande till en användarsession genom att ange all nödvändig information

PS C:\> Send-RdsUserSessionMessage -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -SessionHostName "sh1.contoso.com" -SessionId 1 -MessageTitle "Test announcement" -MessageBody "Test message."

Det här kommandot skickar ett meddelande till den angivna användarsessionen. Det här kommandot kräver att du har letat upp användarsessionen tidigare för att tillhandahålla all nödvändig information. Genom att köra Send-RdsUserSessionMessage-cmdleten utan NoUserPrompt-växeln uppmanas du att bekräfta att meddelandet skickas.

Exempel 2: Skicka ett meddelande till en användare genom att söka efter användarsessionen

PS C:\> Get-RdsUserSession -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" | where { $_.UserPrincipalName -eq "contoso\user1" } | Send-RdsUserSessionMessage -MessageTitle "Test announcement" -MessageBody "Test message." -NoUserPrompt

Det här kommandot använder cmdleten Get-RdsUserSession för att söka efter den specifika användarens session och skickar den sedan till cmdleten Send-RdsUserSessionMessage för att skicka ett meddelande till användarsessionen. Genom att köra Send-RdsUserSessionMessage-cmdleten med NoUserPrompt-växeln får du ingen ytterligare uppmaning om att bekräfta att meddelandet ska skickas.

Parametrar

-HostPoolName

Namnet på värdpoolen.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MessageBody

Brödtexten i det meddelande som du vill skicka till användarsessionen.

Type:String
Position:5
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MessageTitle

Rubriken på det meddelande som du vill skicka till användarsessionen.

Type:String
Position:4
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-NoUserPrompt

Växeln som anger att du vill koppla från användaren utan ytterligare bekräftelse.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SessionHostName

Namnet på sessionsvärden.

Type:String
Position:2
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-SessionId

Sessions-ID:t som korrelerar till användarsessionen som ska ta emot meddelandet.

Type:Int32
Position:3
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Namnet på klientorganisationen.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Indata

System.String

System.Int32

Utdata

System.Object