SelectionSetName-element för EntrySelectedBy för TableControl

Anger en uppsättning .NET-typer som använder den här posten i tabellvyn. Det finns ingen gräns för hur många urvalsuppsättningar som kan anges för en post.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • TableControl-element
  • TableRowEntries-element
  • TableRowEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionSetName-element

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element Definierar de .NET-typer som använder den här posten eller det villkor som måste finnas för att den här posten ska användas.

Textvärde

Ange namnet på urvalsuppsättningen.

Kommentarer

Urvalsuppsättningar används vanligtvis när du vill definiera en grupp med objekt som används i flera vyer. Du kanske till exempel vill skapa en tabellvy och en listvy för samma uppsättning objekt. Mer information om hur du definierar urvalsuppsättningar finns i Definiera uppsättningar med objekt för en vy.

Om du anger en urvalsuppsättning för en post kan du inte ange ett typnamn. Mer information om hur du anger en .NET-typ finns i TypeName-element för EntrySelectedBy för TableRowEntry.

Mer information om komponenterna i en tabellvy finns i Skapa en tabellvy.

Se även

EntrySelectedBy-element

Definiera uppsättningar med objekt för en vy

Skapa en tabellvy

Skriva en PowerShell-formateringsfil