TypeName-element för SelectionCondition för GroupBy

Anger en .NET-typ som utlöser villkoret. Det här elementet används när du definierar hur en ny grupp med objekt ska visas.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • EntrySelectedBy-element
  • SelectionCondition-element
  • TypeName-element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade TypeName element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för GroupBy Definierar ett villkor som måste finnas för att kontrolldefinitionen ska användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet på .NET-typen, till exempel System.IO.DirectoryInfo .

Kommentarer

Du kan inte ange elementet när det här elementet SelectionSetName har angetts. Mer information om hur du definierar urvalsvillkor finns i Definiera villkor för att visa data.

Se även

SelectionCondition-element för EntrySelectedBy för GroupBy

Skriva en PowerShell-formateringsfil