B. Grammatik

Den här bilagan innehåller sammanfattningar av de lexikala och syntaktiska grammatiker som finns i huvuddokumentet.

Tips

Notationen ~opt~ i syntaxdefinitionerna anger att den lexikala entiteten är valfri i syntaxen.

B.1 Lexikal grammatik

input:
  input-elements~opt~ signature-block~opt~

input-elements:
  input-element
  input-elements input-element

input-element:
  whitespace
  comment
  token

signature-block:
  signature-begin signature signature-end

signature-begin:
  new-line-character # SIG # Begin signature block new-line-character

signature:
  base64 encoded signature blob in multiple single-line-comments

signature-end:
  new-line-character # SIG # End signature block new-line-character

B.1.1 Radterminatorer

new-line-character:
  Carriage return character (U+000D)
  Line feed character (U+000A)
  Carriage return character (U+000D) followed by line feed character (U+000A)

new-lines:
  new-line-character
  new-lines new-line-character

B.1.2-kommentarer

comment:
  single-line-comment
  requires-comment
  delimited-comment

single-line-comment:
  # input-characters~opt~

input-characters:
  input-character
  input-characters input-character

input-character:
  Any Unicode character except a new-line-character

requires-comment:
  #requires whitespace command-arguments

dash:
  - (U+002D)
  EnDash character (U+2013)
  EmDash character (U+2014)
  Horizontal bar character (U+2015)

dashdash:
  dash dash

delimited-comment:
  <# delimited-comment-text~opt~ hashes >

delimited-comment-text:
  delimited-comment-section
  delimited-comment-text delimited-comment-section

delimited-comment-section:
  >
  hashes~opt~ not-greater-than-or-hash

hashes:
  #
  hashes #

not-greater-than-or-hash:
  Any Unicode character except > or #

B.1.3 Tomt utrymme

whitespace:
  Any character with Unicode class Zs, Zl, or Zp
  Horizontal tab character (U+0009)
  Vertical tab character (U+000B)
  Form feed character (U+000C)
  ` (The backtick character U+0060) followed by new-line-character

B.1.4-token

token:
  keyword
  variable
  command
  command-parameter
  command-argument-token
  integer-literal
  real-literal
  string-literal
  type-literal
  operator-or-punctuator

B.1.5-nyckelord

keyword: one of
  begin     break     catch    class
  continue    data      define   do
  dynamicparam  else      elseif   end
  exit      filter     finally   for
  foreach    from      function  if
  in       inlinescript  parallel  param
  process    return     switch   throw
  trap      try      until    using
  var      while     workflow

B.1.6-variabler

variable:
  $$
  $?
  $^
  $  variable-scope~opt~ variable-characters
  @  variable-scope~opt~ variable-characters
  braced-variable


braced-variable:
  ${  variable-scope~opt~  braced-variable-characters  }

variable-scope:
  global:
  local:
  private:
  script:
  using:
  workflow:
  variable-namespace

variable-namespace:
  variable-characters  :

variable-characters:
  variable-character
  variable-characters  variable-character

variable-character:
  A Unicode character of classes Lu, Ll, Lt, Lm, Lo, or Nd
  _  (The underscore character U+005F)
  ?

braced-variable-characters:
  braced-variable-character
  braced-variable-characters  braced-variable-character

braced-variable-character:
  Any Unicode character except
    }  (The closing curly brace character U+007D)
    `  (The backtick character U+0060)
  escaped-character

escaped-character:
  `  (The backtick character U+0060) followed by any Unicode character

B.1.7-kommandon

generic-token:
  generic-token-parts

generic-token-parts:
  generic-token-part
  generic-token-parts generic-token-part

generic-token-part:
  expandable-string-literal
  verbatim-here-string-literal
  variable
  generic-token-char

generic-token-char:
  Any Unicode character except
    {  }  (  )  ;  ,  |  &  $
    ` (The backtick character U+0060)
    double-quote-character
    single-quote-character
    whitespace
    new-line-character
    escaped-character

generic-token-with-subexpr-start:
  generic-token-parts $(

B.1.8-parametrar

command-parameter:
  dash first-parameter-char parameter-chars colon~opt~

first-parameter-char:
  A Unicode character of classes Lu, Ll, Lt, Lm, or Lo
  _ (The underscore character U+005F)
  ?

parameter-chars:
  parameter-char
  parameter-chars parameter-char

parameter-char:
  Any Unicode character except
    { } ( ) ; , | & . [
    colon
    whitespace
    new-line-character

colon:
  : (The colon character U+003A)

verbatim-command-argument-chars:
  verbatim-command-argument-part
  verbatim-command-argument-chars verbatim-command-argument-part

verbatim-command-argument-part:
  verbatim-command-string
  & non-ampersand-character
  Any Unicode character except
    |
    new-line-character

non-ampersand-character:
  Any Unicode character except &

verbatim-command-string:
  double-quote-character non-double-quote-chars
  double-quote-character

non-double-quote-chars:
  non-double-quote-char
  non-double-quote-chars non-double-quote-char

non-double-quote-char:
  Any Unicode character except
    double-quote-character

B.1.9-literaler

literal:
  integer-literal
  real-literal
  string-literal

B.1.9.1 Heltalslitteraler

integer-literal:
  decimal-integer-literal
  hexadecimal-integer-literal

decimal-integer-literal:
  decimal-digits numeric-type-suffix~opt~ numeric-multiplier~opt~

decimal-digits:
  decimal-digit
  decimal-digit decimal-digits

decimal-digit: one of
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

numeric-type-suffix:
  long-type-suffix
  decimal-type-suffix

hexadecimal-integer-literal:
  0x hexadecimal-digits long-type-suffix~opt~
  numeric-multiplier~opt~

hexadecimal-digits:
  hexadecimal-digit
  hexadecimal-digit decimal-digits

hexadecimal-digit: one of
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

long-type-suffix:
  l

numeric-multiplier: one of
  kb mb gb tb pb

B.1.9.2 Verkliga literaler

real-literal:
  decimal-digits . decimal-digits exponent-part~opt~ decimal-type-suffix~opt~ numeric-multiplier~opt~
  . decimal-digits exponent-part~opt~ decimal-type-suffix~opt~ numeric-multiplier~opt~
  decimal-digits exponent-part decimal-type-suffix~opt~ numeric-multiplier~opt~

exponent-part:
  e sign~opt~ decimal-digits

sign: one of
  +
  dash

decimal-type-suffix:
  d
  l

B.1.9.3 Stränglitteraler

string-literal:
  expandable-string-literal
  expandable-here-string-literal
  verbatim-string-literal
  verbatim-here-string-literal

expandable-string-literal:
  double-quote-character expandable-string-characters~opt~ dollars~opt~ double-quote-character

double-quote-character:
  " (U+0022)
  Left double quotation mark (U+201C)
  Right double quotation mark (U+201D)
  Double low-9 quotation mark (U+201E)

expandable-string-characters:
   expandable-string-part
   expandable-string-characters
   expandable-string-part

expandable-string-part:
  Any Unicode character except
    $
    double-quote-character
    ` (The backtick character U+0060)
  braced-variable
  $ Any Unicode character except
    (
    {
    double-quote-character
    ` (The backtick character U+0060)*
  $ escaped-character
  escaped-character
  double-quote-character double-quote-character

dollars:
  $
  dollars $

expandable-here-string-literal:
  @ double-quote-character whitespace~opt~ new-line-character
    expandable-here-string-characters~opt~ new-line-character double-quote-character @

expandable-here-string-characters:
  expandable-here-string-part
  expandable-here-string-characters expandable-here-string-part

expandable-here-string-part:
  Any Unicode character except
    $
    new-line-character
  braced-variable
  $ Any Unicode character except
    (
    new-line-character
  $ new-line-character Any Unicode character except double-quote-char
  $ new-line-character double-quote-char Any Unicode character except @
  new-line-character Any Unicode character except double-quote-char
  new-line-character double-quote-char Any Unicode character except @

expandable-string-with-subexpr-start:
  double-quote-character expandable-string-chars~opt~ $(

expandable-string-with-subexpr-end:
  double-quote-char

expandable-here-string-with-subexpr-start:
  @ double-quote-character whitespace~opt~ new-line-character expandable-here-string-chars~opt~ $(

expandable-here-string-with-subexpr-end:
  new-line-character double-quote-character @

verbatim-string-literal:
  single-quote-character verbatim-string-characters~opt~ single-quote-char

single-quote-character:
  ' (U+0027)
  Left single quotation mark (U+2018)
  Right single quotation mark (U+2019)
  Single low-9 quotation mark (U+201A)
  Single high-reversed-9 quotation mark (U+201B)

verbatim-string-characters:
  verbatim-string-part
  verbatim-string-characters verbatim-string-part

verbatim-string-part:
  *Any Unicode character except* single-quote-character
  single-quote-character single-quote-character

verbatim-here-string-literal:
  @ single-quote-character whitespace~opt~ new-line-character
    verbatim-here-string-characters~opt~ new-line-character
      single-quote-character *@*

verbatim-*here-string-characters:
  verbatim-here-string-part
  verbatim-here-string-characters verbatim-here-string-part

verbatim-here-string-part:
  Any Unicode character except* new-line-character
  new-line-character Any Unicode character except single-quote-character
  new-line-character single-quote-character Any Unicode character except @

B.1.10 Enkla namn

simple-name:
  simple-name-first-char simple-name-chars

simple-name-first-char:
  A Unicode character of classes Lu, Ll, Lt, Lm, or Lo
  _ (The underscore character U+005F)

simple-name-chars:
  simple-name-char
  simple-name-chars simple-name-char

simple-name-char:
  A Unicode character of classes Lu, Ll, Lt, Lm, Lo, or Nd
  _ (The underscore character U+005F)

B.1.11-typnamn

type-name:
  type-identifier
  type-name . type-identifier

type-identifier:
  type-characters

type-characters:
  type-character
  type-characters type-character

type-character:
  A Unicode character of classes Lu, Ll, Lt, Lm, Lo, or Nd
  _ (The underscore character U+005F)

array-type-name:
  type-name [

generic-type-name:
  type-name [

B.1.12-operatorer och skiljetecken

operator-or-punctuator: one of
  {  }  [  ]  (  )  @(  @{  $(  ;
  && || &  |  ,  ++ ..  ::  .
  !  *  /  %  +
  dash    dashdash
  dash and  dash band  dash bnot  dash bor
  dash bxor dash not  dash or   dash xor
  assignment-operator
  merging-redirection-operator
  file-redirection-operator
  comparison-operator
  format-operator

assignment-operator: one of
  =  dash =  +=  *=  /=  %=

file-redirection-operator: one of
  > >> 2> 2>> 3> 3>> 4> 4>>
  5> 5>> 6> 6>> *> *>> <

merging-redirection-operator: one of
  *>&1 2>&1 3>&1 4>&1 5>&1 6>&1
  *>&2 1>&2 3>&2 4>&2 5>&2 6>&2

comparison-operator: one of
  dash as      dash ccontains   dash ceq
  dash cge     dash cgt      dash cle
  dash clike    dash clt      dash cmatch
  dash cne     dash cnotcontains  dash cnotlike
  dash cnotmatch  dash contains    dash creplace
  dash csplit    dash eq       dash ge
  dash gt      dash icontains   dash ieq
  dash ige     dash igt      dash ile
  dash ilike    dash ilt      dash imatch
  dash in      dash ine      dash inotcontains
  dash inotlike   dash inotmatch   dash ireplace
  dash is      dash isnot     dash isplit
  dash join     dash le       dash like
  dash lt      dash match     dash ne
  dash notcontains dash notin     dash notlike
  dash notmatch   dash replace    dash shl*
  dash shr     dash split

format-operator:
  dash f

B.2 Syntaktisk grammatik

B.2.1 Grundläggande begrepp

script-file:
  script-block

module-file:
  script-block

interactive-input:
  script-block

data-file:
  statement-list

B.2.2-instruktioner

script-block:
  param-block~opt~ statement-terminators~opt~ script-block-body~opt~

param-block:
  new-lines~opt~ attribute-list~opt~ new-lines~opt~ param new-lines~opt~
    ( parameter-list~opt~ new-lines~opt~ )

parameter-list:
  script-parameter
  parameter-list new-lines~opt~ , script-parameter

script-parameter:
  new-lines~opt~ attribute-list~opt~ new-lines~opt~ variable script-parameter-default~opt~

script-parameter-default:
  new-lines~opt~ = new-lines~opt~ expression

script-block-body:
  named-block-list
  statement-list

named-block-list:
  named-block
  named-block-list named-block

named-block:
  block-name statement-block statement-terminators~opt~

block-name: one of
  dynamicparam begin process end

statement-block:
  new-lines~opt~ { statement-list~opt~ new-lines~opt~ }

statement-list:
  statement
  statement-list statement

statement:
  if-statement
  label~opt~ labeled-statement
  function-statement
  flow-control-statement statement-terminator
  trap-statement
  try-statement
  data-statement
  inlinescript-statement
  parallel-statement
  sequence-statement
  pipeline statement-terminator

statement-terminator:
  ;
  new-line-character

statement-terminators:
  statement-terminator
  statement-terminators statement-terminator

if-statement:
  if new-lines~opt~ ( new-lines~opt~ pipeline new-lines~opt~ ) statement-block
    elseif-clauses~opt~ else-clause~opt~

elseif-clauses:
  elseif-clause
  elseif-clauses elseif-clause

elseif-clause:
  new-lines~opt~ elseif new-lines~opt~ ( new-lines~opt~ pipeline new-lines~opt~ ) statement-block

else-clause:
  new-lines~opt~ else statement-block

labeled-statement:
  switch-statement
  foreach-statement
  for-statement
  while-statement
  do-statement

switch-statement:
  switch new-lines~opt~ switch-parameters~opt~ switch-condition switch-body

switch-parameters:
  switch-parameter
  switch-parameters switch-parameter

switch-parameter:
  -regex
  -wildcard
  -exact
  -casesensitive
  -parallel

switch-condition:
  ( new-lines~opt~ pipeline new-lines~opt~ )
  -file new-lines~opt~ switch-filename

switch-filename:
  command-argument
  primary-expression

switch-body:
  new-lines~opt~ { new-lines~opt~ switch-clauses }

switch-clauses:
  switch-clause
  switch-clauses switch-clause

switch-clause:
  switch-clause-condition statement-block statement-terimators~opt~

switch-clause-condition:
  command-argument
  primary-expression

foreach-statement:
  foreach new-lines~opt~ foreach-parameter~opt~ new-lines~opt~
    ( new-lines~opt~ variable new-lines~opt~ in new-lines~opt~ pipeline
    new-lines~opt~ ) statement-block

foreach-parameter:
  -parallel

for-statement:
  for new-lines~opt~ (
    new-lines~opt~ for-initializer~opt~ statement-terminator
    new-lines~opt~ for-condition~opt~ statement-terminator
    new-lines~opt~ for-iterator~opt~
    new-lines~opt~ ) statement-block
  for new-lines~opt~ (
    new-lines~opt~ for-initializer~opt~ statement-terminator
    new-lines~opt~ for-condition~opt~
    new-lines~opt~ ) statement-block
  for new-lines~opt~ (
    new-lines~opt~ for-initializer~opt~
    new-lines~opt~ ) statement-block

for-initializer:
  pipeline

for-condition:
  pipeline

for-iterator:
  pipeline

while-statement:
  while new-lines~opt~ ( new-lines~opt~ while-condition new-lines~opt~ ) statement-block

do-statement:
  do statement-block new-lines~opt~ while new-lines~opt~ ( while-condition new-lines~opt~ )
  do statement-block new-lines~opt~ until new-lines~opt~ ( while-condition new-lines~opt~ )

while-condition:
  new-lines~opt~ pipeline

function-statement:
  function new-lines~opt~ function-name function-parameter-declaration~opt~ { script-block }
  filter new-lines~opt~ function-name function-parameter-declaration~opt~ { script-block }
  workflow new-lines~opt~ function-name function-parameter-declaration~opt~ { script-block }

function-name:
  command-argument

function-parameter-declaration:
  new-lines~opt~ ( parameter-list new-lines~opt~ )

flow-control-statement:
  break label-expression~opt~
  continue label-expression~opt~
  throw pipeline~opt~
  return pipeline~opt~
  exit pipeline~opt~

label-expression:
  simple-name
  unary-expression

trap-statement:
  trap new-lines~opt~ type-literal~opt~ new-lines~opt~ statement-block

try-statement:
  try statement-block catch-clauses
  try statement-block finally-clause
  try statement-block catch-clauses finally-clause

catch-clauses:
  catch-clause
  catch-clauses catch-clause

catch-clause:
  new-lines~opt~ catch catch-type-list~opt~ statement-block

catch-type-list:
  new-lines~opt~ type-literal
  catch-type-list new-lines~opt~ , new-lines~opt~ type-literal

finally-clause:
  new-lines~opt~ finally statement-block

data-statement:
  data new-lines~opt~ data-name data-commands-allowed~opt~
  statement-block

data-name:
  simple-name

data-commands-allowed:
  new-lines~opt~ -supportedcommand data-commands-list

data-commands-list:
  new-lines~opt~ data-command
  data-commands-list , new-lines~opt~ data-command

data-command:
  command-name-expr

inlinescript-statement:
  inlinescript statement-block

parallel-statement:
  parallel statement-block

sequence-statement:
  sequence statement-block

pipeline:
  assignment-expression
  expression redirections~opt~ pipeline-tail~opt~
  command verbatim-command-argument~opt~ pipeline-tail~opt~

assignment-expression:
  expression assignment-operator statement

pipeline-tail:
  | new-lines~opt~ command
  | new-lines~opt~ command pipeline-tail

command:
  command-name command-elements~opt~
  command-invocation-operator command-module~opt~ command-name-expr command-elements~opt~

command-invocation-operator: one of
  &  .

command-module:
  primary-expression

command-name:
  generic-token
  generic-token-with-subexpr

generic-token-with-subexpr:
  No whitespace is allowed between ) and command-name.
  generic-token-with-subexpr-start statement-list~opt~ ) command-name

command-name-expr:
  command-name
  primary-expression

command-elements:
  command-element
  command-elements command-element

command-element:
  command-parameter
  command-argument
  redirection

command-argument:
  command-name-expr

verbatim-command-argument:
  --% verbatim-command-argument-chars

redirections:
  redirection
  redirections redirection

redirection:
  merging-redirection-operator
  file-redirection-operator redirected-file-name

redirected-file-name:
  command-argument
  primary-expression

B.2.3-uttryck

expression:
  logical-expression

logical-expression:
  bitwise-expression
  logical-expression -and new-lines~opt~ bitwise-expression
  logical-expression -or new-lines~opt~ bitwise-expression
  logical-expression -xor new-lines~opt~ bitwise-expression

bitwise-expression:
  comparison-expression
  bitwise-expression -band new-lines~opt~ comparison-expression
  bitwise-expression -bor new-lines~opt~ comparison-expression
  bitwise-expression -bxor new-lines~opt~ comparison-expression

comparison-expression:
  additive-expression
  comparison-expression comparison-operator new-lines~opt~
  additive-expression

additive-expression:
  multiplicative-expression
  additive-expression + new-lines~opt~ multiplicative-expression
  additive-expression dash new-lines~opt~ multiplicative-expression

multiplicative-expression:
  format-expression
  multiplicative-expression \ new-lines~opt~ format-expression
  multiplicative-expression / new-lines~opt~ format-expression
  multiplicative-expression % new-lines~opt~ format-expression

format-expression:
  range-expression
  format-expression format-operator new-lines~opt~ range-expression

range-expression:
  array-literal-expression
  range-expression .. new-lines~opt~ array-literal-expression

array-literal-expression:
  unary-expression
  unary-expression , new-lines~opt~ array-literal-expression

unary-expression:
  primary-expression
  expression-with-unary-operator

expression-with-unary-operator:
  , new-lines~opt~ unary-expression
  -not new-lines~opt~ unary-expression
  ! new-lines~opt~ unary-expression
  -bnot new-lines~opt~ unary-expression
  + new-lines~opt~ unary-expression
  dash new-lines~opt~ unary-expression
  pre-increment-expression
  pre-decrement-expression
  cast-expression
  -split new-lines~opt~ unary-expression
  -join new-lines~opt~ unary-expression

pre-increment-expression:
  ++ new-lines~opt~ unary-expression

pre-decrement-expression:
  dashdash new-lines~opt~ unary-expression

cast-expression:
  type-literal unary-expression

attributed-expression:
  type-literal variable

primary-expression:
  value
  member-access
  element-access
  invocation-expression
  post-increment-expression
  post-decrement-expression

value:
  parenthesized-expression
  sub-expression
  array-expression
  script-block-expression
  hash-literal-expression
  literal
  type-literal
  variable

parenthesized-expression:
  ( new-lines~opt~ pipeline new-lines~opt~ )

sub-expression:
  $( new-lines~opt~ statement-list~opt~ new-lines~opt~ )

array-expression:
  @( new-lines~opt~ statement-list~opt~ new-lines~opt~ )

script-block-expression:
  { new-lines~opt~ script-block new-lines~opt~ }

hash-literal-expression:
  @{ new-lines~opt~ hash-literal-body~opt~ new-lines~opt~ }

hash-literal-body:
  hash-entry
  hash-literal-body statement-terminators hash-entry

hash-entry:
  key-expression = new-lines~opt~ statement

key-expression:
  simple-name
  unary-expression

post-increment-expression:
  primary-expression ++

post-decrement-expression:
  primary-expression dashdash

member-access: Note no whitespace is allowed after
  primary-expression.
  primary-expression . member-name
  primary-expression :: member-name

element-access: Note no whitespace is allowed between primary-expression and [.
  primary-expression [ new-lines~opt~ expression new-lines~opt~ ]

invocation-expression: Note no whitespace is allowed after
  primary-expression.
  primary-expression . member-name argument-list
  primary-expression :: member-name argument-list

argument-list:
  ( argument-expression-list~opt~ new-lines~opt~ )

argument-expression-list:
  argument-expression
  argument-expression new-lines~opt~ , argument-expression-list

argument-expression:
  new-lines~opt~ logical-argument-expression

logical-argument-expression:
  bitwise-argument-expression
  logical-argument-expression -and new-lines~opt~ bitwise-argument-expression
  logical-argument-expression -or new-lines~opt~ bitwise-argument-expression
  logical-argument-expression -xor new-lines~opt~ bitwise-argument-expression

bitwise-argument-expression:
  comparison-argument-expression
  bitwise-argument-expression -band new-lines~opt~ comparison-argument-expression
  bitwise-argument-expression -bor new-lines~opt~ comparison-argument-expression
  bitwise-argument-expression -bxor new-lines~opt~ comparison-argument-expression

comparison-argument-expression:
  additive-argument-expression
  comparison-argument-expression comparison-operator
    new-lines~opt~ additive-argument-expression

additive-argument-expression:
  multiplicative-argument-expression
  additive-argument-expression +  new-lines~opt~ multiplicative-argument-expression
  additive-argument-expression dash new-lines~opt~ multiplicative-argument-expression

multiplicative-argument-expression:
  format-argument-expression
  multiplicative-argument-expression \ new-lines~opt~ format-argument-expression
  multiplicative-argument-expression / new-lines~opt~ format-argument-expression
  multiplicative-argument-expression % new-lines~opt~ format-argument-expression

format-argument-expression:
  range-argument-expression
  format-argument-expression format-operator new-lines~opt~ range-argument-expression

range-argument-expression:
  unary-expression
  range-expression .. new-lines~opt~ unary-expression

member-name:
  simple-name
  string-literal
  string-literal-with-subexpression
  expression-with-unary-operator
  value

string-literal-with-subexpression:
  expandable-string-literal-with-subexpr
  expandable-here-string-literal-with-subexpr

expandable-string-literal-with-subexpr:
  expandable-string-with-subexpr-start statement-list~opt~ )
    expandable-string-with-subexpr-characters expandable-string-with-subexpr-end
  expandable-here-string-with-subexpr-start statement-list~opt~ )
    expandable-here-string-with-subexpr-characters
    expandable-here-string-with-subexpr-end

expandable-string-with-subexpr-characters:
  expandable-string-with-subexpr-part
  expandable-string-with-subexpr-characters expandable-string-with-subexpr-part

expandable-string-with-subexpr-part:
  sub-expression
  expandable-string-part

expandable-here-string-with-subexpr-characters:
  expandable-here-string-with-subexpr-part
  expandable-here-string-with-subexpr-characters expandable-here-string-with-subexpr-part

expandable-here-string-with-subexpr-part:
  sub-expression
  expandable-here-string-part

type-literal:
  [ type-spec ]

type-spec:
  array-type-name new-lines~opt~ dimension~opt~ ]
  generic-type-name new-lines~opt~ generic-type-arguments ]
  type-name

dimension:
  ,
  dimension ,

generic-type-arguments:
  type-spec new-lines~opt~
  generic-type-arguments , new-lines~opt~ type-spec

B.2.4-attribut

attribute-list:
  attribute
  attribute-list new-lines~opt~ attribute

attribute:
  [ new-lines~opt~ attribute-name ( attribute-arguments new-lines~opt~ ) new-lines~opt~ ]
  type-literal

attribute-name:
  type-spec

attribute-arguments:
  attribute-argument
  attribute-argument new-lines~opt~ , attribute-arguments

attribute-argument:
  new-lines~opt~ expression
  new-lines~opt~ simple-name
  new-lines~opt~ simple-name = new-lines~opt~ expression