Konfigurera e-postroutern

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Du kan konfigurera E-postrouter när du har installerat det. Vissa av de här konfigurationsuppgifterna är obligatoriska. Andra är valfria eftersom du kan använda dem för att aktivera följande funktioner:

 • Konfigurationsuppgift 1: Konfigurera profiler och (valfritt) konfigurera distributioner, med hjälp av Konfigurationshanterare för e-postrouter. Mer information finns i "Konfigurationshanterare för e-postrouter" senare i det här avsnittet.

 • Konfigurationsuppgift 2: Microsoft Dynamics CRM-användarna måste ha sina inkommande e-post åtkomsttyp som E-postrouter. Mer information finns i "Ange åtkomsttyp för e-post" senare i det här avsnittet.

 • Konfigurationsuppgift 3: (valfritt) Som en del av konfigurationen kan du distribuera regler. Mer information finns i "Distribuera regler för Inkorgen" senare i det här avsnittet.

 • Konfigurationsuppgift 4: (valfritt) Som en del av konfigurationen kan ange en vidarebefordrad postlåda. Mer information finns i "Ange en vidarebefordrad postlåda" senare i det här avsnittet.

I det här ämnet

Konfigurationshanterare för e-postrouter

Skydda autentiseringsuppgifter

Ange åtkomsttyp för e-post

Distribuera regler för Inkorgen

Konfigurera en vidarebefordrad postlåda

Konfigurationshanterare för e-postrouter

Konfigurationshanterare för e-postrouter är ett verktyg som du använder för att konfigurera E-postrouter.Konfigurationshanterare för e-postrouter har installerats med E-postrouter och kan köras när E-postrouter-installationen är klar.

E-postrouter-inställningar som konfigureras med hjälp av Konfigurationshanterare för e-postrouter sparas i Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml-filen som finns i mappen där E-postrouter är installerad.

E-postrouter har flera alternativ. Innan du kör Konfigurationshanterare för e-postrouter, bör du bestämma hur du vill konfigurera de här alternativen:

 • Konfiguration för inkommande.E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM stöder populära versioner av Exchange- eller POP3-e-postsystem för inkommande e-postmeddelanden.Mer information:Programvarukrav för e-postrouter i Microsoft Dynamics CRM

 • Utgående konfiguration.Microsoft Dynamics CRM ger endast stöd för Exchange Online-e-postsystem för utgående e-postmeddelanden.

 • Övervakningstyp för postlåda. Du kan konfigurera följande två typer av postlåda:

  • Vidarebefordrad postlåda. Om du väljer Vidarebefordrad postlåda när du kör Konfigurationshanterare för e-postrouter använder E-postrouter en enda postlåda för att bearbeta e-postmeddelanden. Sedan, för varje Microsoft Dynamics CRM-användare eller kö som tar emot e-postmeddelanden, måste du skapa en regel för användaren eller kön genom att köra Regeldistributionsguiden.

  • E-postrouter. Om e-postmeddelanden kan skickas som bifogade filer, men ditt e-postsystem inte tillåter regler, måste du konfigurera varje användare att använda E-postrouter-inställningen. Om du använder Exchange Server rekommenderar vi att du använder Övervakning av vidarebefordrad postlåda.

Mer information om E-postrouter-alternativ finns i E-postrouter. Se även Använd konfigurationshanterare för e-postrouter.

Om du vill starta Konfigurationshanterare för e-postrouter klickar du på Start, pekar på Alla program, pekar på E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM och klickar på Microsoft Dynamics CRMKonfigurationshanterare för e-postrouter.

Konfigurationsprofiler

Du måste konfigurera minst en profil för inkommande e-post och en profil för utgående e-post om du vill att E-postrouter ska kunna vidarebefordra e-post till och från Microsoft Dynamics CRM-organisationen. Beroende på hur komplext e-postsystemet är i din organisation kan du behöva skapa flera konfigurationsprofiler för inkommande och utgående e-post. Om din organisation t.ex. kräver E-postrouter-tjänster för inkommande e-post för flera e-postservrar måste du skapa en konfigurationsprofil för inkommande e-post för varje e-postserver.

Viktigt

På grund av prestandabegränsning vid åtkomst till Exchange Online bör E-postrouter inte konfigureras för lokal distribution av Microsoft Exchange Server eller POP3-konton när en profil även konfigureras för Exchange Online. Om du måste kommunicera med både Exchange Online och en Exchange Server-lokal eller POP3-e-postserver, kan du göra det med hjälp av flera instanser av E-postrouter (du kan bara installera en instans av E-postrouter på en dator). Anslutning till lokal Exchange Server och POP3-e-postservrar med flera profiler från samma E-postrouter-instans stöds.

Autentiseringstyper

Du måste ange vilken typ av autentisering som ska användas i E-postrouter för varje profil för inkommande och utgående e-post. Välj en av följande verifieringstyper beroende på vilken typ av e-postserver som används för att bearbeta inkommande e-post:

 • Windows Authentication. Detta är den enda autentiseringstypen om du använder Microsoft Exchange Server för inkommande e-post.

 • NTLM. Det här alternativet är bara tillgängligt om du använder en POP3-kompatibel server för inkommande e-post.

 • Klartext. Det här alternativet är bara tillgängligt om du använder antingen en POP3-kompatibel server eller Microsoft Exchange Online för inkommande e-post. För Microsoft Exchange Online är detta den enda tillgängliga autentiseringstypen.

För Exchange Server stöds endast Windows Authentication för profiler för inkommande e-post. För POP3-kompatibla servrar stöds NTLM och klartextautentisering för profiler för inkommande e-post.

Tips

Du kan konfigurera E-postrouter så att POP3-protokollet används med Exchange Server. POP3-tjänsten för Exchange Server är dock inaktiverad som standard. Information om hur du aktiverar POP3 finns i dokumentationen för Exchange Server.

Viktigt

Vid klartextautentisering överförs användarnamn och lösenord utan kryptering. Du rekommenderas att endast använda klartextautentisering tillsammans med Transport Layer Security (TLS) eller Secure Sockets Layer (SSL). Välj Använd SSL och ange ett lämpligt värde för din miljö i fältet Nätverksport (på fliken Avancerat). (Om du anger Exchange Online är alternativet Använd SSL inte tillgängligt eftersom du bara kan ansluta till Exchange Online via en https-anslutning.) Kontakta e-postadministratören om du vill kontrollera POP3-serverkraven.

Anteckning

Anonym SMTP-autentisering stöds endast för interna SMTP-servrar som inte är anslutna till Internet. De flesta SMTP-servrar stöder inte anonym autentisering. Om du vill se till att e-posttrafiken från E-postrouter inte störs kontaktar du e-postadministratören och kontrollerar SMTP-serverkraven.

Autentiseringsuppgifter

Beroende på vilka övriga alternativ du anger för en konfigurationsprofil kan ett eller flera nedanstående alternativ vara tillgängliga för att ange det användarnamn och lösenord som används i E-postrouter för att komma åt de brevlådor som profilen gäller.

Viktigt

Om du använder autentiseringsuppgifter som är giltiga för e-postservern men inte för en specifik brevlåda visas ett fel av typen "401 åtkomst nekad" när du försöker logga in.

Profiler för inkommande e-post stöder följande typer av autentiseringsuppgifter:

 • Lokalt systemkonto. För det här alternativet krävs förtroende mellan den dator där E-postrouter körs och den dator där Microsoft Exchange Server körs. För profiler för inkommande e-post är det här alternativet endast tillgängligt för Exchange Server (inte för Exchange Online eller andra POP3-kompatibla e-postservrar).

 • Användardefinierat. Det här alternativet är endast tillgängligt i lokala versioner av produkten. Det här alternativet är tillgängligt för alla typer av e-postservrar, protokoll och autentiseringstyper.

  För det här alternativet krävs att alla användare anger ett användarnamn och lösenord i dialogrutan Ange personliga alternativ (finns i avsnittet Arbetsyta i Microsoft Dynamics CRM-webbklienten). Detta gör att brevlådor kan övervakas i E-postrouter med hjälp av varje användares specifika autentiseringsuppgifter. Om en användares lösenord ändras, t.ex. när det blir för gammalt, måste användaren även ändra lösenordet i Microsoft Dynamics CRM så att postlådan kan fortsätta övervakas i E-postrouter. Det här alternativet är tillgängligt för Exchange Server, Exchange Online och andra POP3-kompatibla e-postservrar.

 • Angivet på annat sätt. Välj det här alternativet om du vill att E-postrouter ska autentisera med hjälp av autentiseringsuppgifter för en angiven användare. Det här alternativet är tillgängligt för alla typer av e-postservrar, protokoll och autentiseringstyper. Den angivna användaren måste ha fullständig åtkomst till alla brevlådor som den aktuella profilen gäller för. Om du vill ange flera uppsättningar av autentiseringsuppgifter måste du skapa en separat konfigurationsprofil för varje angiven användare.

Profiler för utgående e-post stöder följande typer av autentiseringsuppgifter. Mer information finns i hjälpavsnittet Konfigurationshanterare för e-postrouter.

 • Lokalt systemkonto. Välj det här alternativet om du väljer SMTP som e-postservertyp och du vill autentisera genom att använda det lokala systemkontot på datorn där E-postrouter körs. För det här alternativet krävs förtroende mellan den dator där E-postrouter körs och den dator där Exchange Server körs. Mer information finns i "Skydda Exchange Server och Outlook" i Operating system and platform technology security considerations for Microsoft Dynamics 365. Om du väljer det här alternativet måste antingen E-postrouter vara installerat på samma server som Microsoft Dynamics CRM-servern, eller också måste E-postrouter-datornamnet har registrerats under installationen av Microsoft Dynamics CRM-servern. Det här alternativet är tillgängligt endast när du väljer SMTP som servertyp för e-post och Windows-autentisering eller Anonym som autentiseringstyp.

 • Användardefinierat.

  Det här alternativet är tillgängligt i lokala och Service Provider-versioner av Microsoft Dynamics CRM, och när du använder Exchange Online som Exchange Server-typ.

  Välj det här alternativet om du vill att E-postrouter ska autentisera med hjälp av ett individuellt användarkonto eller postlåda.

 • Angivet på annat sätt. Det här alternativet gör att administratören kan konfigurera E-postrouter så att e-postmeddelanden skickas å varje avsändares vägnar, med hjälp av autentiseringsuppgifterna för ett angivet användarkonto. Den angivna användaren måste ha fullständig åtkomst till alla brevlådor som den aktuella profilen gäller för. Om du vill ange flera uppsättningar av autentiseringsuppgifter måste du skapa en separat konfigurationsprofil för varje angiven användare. Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer SMTP som servertyp för e-post och Anonym som autentiseringstyp.

 • Användartyp. Om du väljer Exchange Online som servertyp för e-post och Angivet på annat sätt som autentiseringsuppgifter måste du välja antingen Administratör eller Användare som användartyp. Välj Administratör om du vill använda en enda uppsättning autentiseringsuppgifter för att bearbeta flera postlådor, eller om du vill ange en annan uppsättning autentiseringsuppgifter för e-post för att behandla enskilda postlådor.

 • Åtkomsttyp. Om du väljer Exchange Online som servertyp för e-post, Angivet på annat sätt som autentiseringsuppgifter och Administratör som användartyp måste du välja antingen Ombudsåtkomst eller Skicka som som åtkomsttyp.

  • Ombudsåtkomst gör att e-post skickas som "Skicka för"-meddelanden.

  • Skicka som gör att e-post skickas som "Skicka som"-meddelanden.

Distributioner

Du kan länka en konfigurationsprofil för E-postrouter till Microsoft Dynamics CRM Online. Det är inte obligatoriskt, men att göra så ger fördelen att konfigurationsprofilen tilldelas användare för vilka ingen annan profil har tilldelats.

Du måste välja typ av Microsoft Dynamics CRM-system som E-postrouter ska ansluta till. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Mitt företag. Välj det här alternativet om Microsoft Dynamics CRM distribueras i företaget.

 • En onlineleverantör. Välj det här alternativet om distributionen som E-postrouter ansluter till är en onlineleverantörsdistribution av Microsoft Dynamics CRM.

 • Microsoft Dynamics CRM Online. Välj alternativet för att ansluta E-postrouter till en Microsoft Dynamics CRM Online-organisation.

Microsoft Dynamics CRM-server

Anger webbadressen (URL) för Microsoft Dynamics CRM-servern.

 • Om du ansluter till en lokal version på ditt företag, liknar formatet http://myCRMServer:5555/OrganizationUniqueName.

 • Om du ansluter till en tjänstleverantörsdistribution, kontakta din tjänstleverantör för att få rätt URL. Mer information finns i dokumentationen för tjänstleverantörer som är tillgänglig från Microsoft Download Center.

 • Om du ansluter till Microsoft Dynamics CRM Online och organisationen använder Microsoft-konto, ange:

 • Om du ansluter till Microsoft Dynamics CRM Online och organisationen använder Microsoft Office 365, ange:

Viktigt

Kontrollera att URL-adressen till Microsoft Dynamics CRM-distributionen är rättstavad.OrganizationUniqueName som ingår i URL: en måste stavas exakt som det visas i Microsoft Dynamics CRM-servern. För att bestämma OrganizationUniqueName, starta webbprogrammet för Microsoft Dynamics CRM som en användare som har rollen systemanpassare. Klicka på Inställningar och sedan på Anpassningar. På sidan Anpassningar, klicka på Resurser för utvecklare.OrganizationUniqueName visas under etiketten Unikt namn för organisationen.

En distributionstyp åt gången

Det finns två typer av distributioner: En typ omfattar bara distribution till Microsoft Dynamics CRMOnline. Den andra typen innehåller distributioner till antingen Mitt företag eller En onlineleverantör. Om du definierar flera distributioner för E-postrouter måste alla vara av samma typ. När du har skapat en distribution som använder en distributionstyp ska andra distributioner som du skapar vara av samma typ. (Om du vill skapa en distribution av annan typ, måste du först radera alla distributioner som för närvarande finns.)

Hämta autentiseringsuppgifter för e-post från Microsoft Dynamics CRM

I vissa fall måste E-postrouter få användarens autentiseringsuppgifter från Microsoft Dynamics CRM. Dock lagrar Microsoft Dynamics CRM användarnamn och lösenord endast när du har valt HTTPS som det protokoll som E-postrouter använder för åtkomst till Microsoft Dynamics CRM. Du kan ändra detta beteende så att Microsoft Dynamics CRM kan lagra och distribuera användarnamn och lösenord till E-postrouter över HTTP. Mer information finns i "HTTP-alternativ" i "Skydda autentiseringsuppgifter" senare i det här avsnittet.

Autentiseringsuppgifter

Du måste ange de autentiseringsuppgifter som ska användas i E-postrouter för att logga in på Microsoft Dynamics CRM-servern.

Om du vill använda Lokalt systemkonto (bara tillgängligt om du har valt distributionstypen Mitt företag) måste E-postrouter vara installerat på samma dator som Microsoft Dynamics CRM-servern, eller så måste den dator där E-postrouter är installerat vara medlem i Active Directory-säkerhetsgruppen PrivUserGroup.

Tips

För en lokal distribution av Microsoft Dynamics CRM finns datorn redan i säkerhetsgruppen PrivUserGroup om du angav E-postrouter-datorn under installationen av Microsoft Dynamics CRM-servern.

Konfigurera e-postroutning för flera konfigurationer och distributioner

Du kan lägga till eller redigera en E-postrouter-konfiguration som innehåller en enda inkommande och utgående metod som vidarebefordrar e-post till e-postservern. I den här konfigurationen måste du ange följande:

 • Ett namn på konfigurationsprofilen, för visning och referens.

 • Konfigurationsprofilens riktning: inkommande eller utgående.

 • E-postmeddelandets transporttyp, t.ex. Exchange eller POP3 för inkommande och SMTP för utgående.

Du kan också lägga till eller redigera E-postrouter-distributioner. En E-postrouter-distribution innehåller en URL till en dator för Microsoft Dynamics CRM-server, en konfiguration för inkommande och en utgående konfiguration. I ett E-postrouter-distributionsobjekt anger du följande komponenter:

 • URL till datorn för Microsoft Dynamics CRM-servern (obligatoriskt).

 • En standardkonfiguration för inkommande (valfritt).

 • En standardkonfiguration för utgående (valfritt).

Om du vill ange ytterligare driftsinställningar för en ny eller befintlig konfigurationsprofil, klicka på Avancerat i dialogrutan Konfigurationshanterare för e-postrouter.

Mer information finns i hjälpavsnittet Konfigurationshanterare för e-postrouter.

Skydda autentiseringsuppgifter

Om din organisation använder E-postrouter för att skicka och ta emot meddelanden för användare eller köer, bör du öka säkerheten. Du kan göra det med hjälp av HTTPS-protokollet eller genom att aktivera IPsec.

Anteckning

Det här problemet gäller bara för användare av lokal distribution av Microsoft Dynamics CRM.

HTTPS-alternativ

Vid bearbetning av e-post för en användare eller kö kräver E-postrouter autentiseringsuppgifter för användaren eller kön. Dessa autentiseringsuppgifter kan anges i Microsoft Dynamics CRM-webbprogrammet i dialogrutan Ange personliga alternativ (för användare) och i formuläret Köer (för köer).Microsoft Dynamics CRM lagrar uppgifterna i krypterad form i Microsoft Dynamics CRM-databasen.E-postrouter använder en nyckel som lagras i Microsoft Dynamics CRM-databasen för att dekryptera autentiseringsuppgifterna. Anropet som E-postrouter gör att få den här nyckeln genomdriver HTTPS. I Microsoft Dynamics CRM-servern kan E-postrouter-funktionerna på detta sätt vara standard, vilket innebär att du inte behöver vidta någon åtgärd för att behålla det här beteendet. Men om du inte vill använda HTTPS måste du ange en viss Windows-registernyckeln som beskrivs i följande avsnitt.

HTTP-alternativ

Om du inte vill använda HTTPS måste du ange en registernyckel för Windows på följande sätt:

 1. På Microsoft Dynamics CRM-servern, kontrollera värdet för registernyckeln DisableSecureDecryptionKey på sökvägen HKLM\Software\Microsoft\MSCRM. Om registernyckeln finns anger du värdet till 1. (Om nyckeln inte är närvarande eller 0, görs anrop från E-postrouter till Microsoft Dynamics CRM-servern med hjälp av HTTPS.) Inställning av värdet på nyckeln till 1 gör att E-postrouter kan hämta information från Microsoft Dynamics CRM-databasen via HTTP-protokollet.

 2. Om du har ändrat värdet för DisableSecureDecryptionKey gör du följande på Microsoft Dynamics CRM-servern: starta om Internet Information Services (IIS). För att göra detta, klicka på Start, klicka på Kör, skriv IISRESET och klicka på OK.

 3. (Rekommenderas) Aktivera säkra nätverksanslutningar, t.ex. Windows-brandväggen, för all kommunikation mellan Microsoft Dynamics CRM-servern och E-postrouter-datorn.Mer information:Översikt över Windows-brandväggen med avancerad säkerhet

Hantera certifikat för att använda e-postrouter med HTTPS

Om du använder Microsoft Dynamics CRM på HTTPS och en eller flera certifikat är inte signerade av en certifikatutfärdare, gör du följande på datorn där E-postrouter är installerad:

För Microsoft Dynamics CRM-certifikatet

 1. Om E-postrouter- tjänsten är konfigurerad att använda "kontot", importera den Microsoft Dynamics CRM certifikat i arkivet för betrodda av lokala datorkontot för datorn som den E-postrouter är installerad.

 2. Om E-postrouter-tjänsten är konfigurerad att använda ett annat specifikt användarkonto, importera Microsoft Dynamics CRM-certifikatet till arkivet för betrodda för den användarens konto på datorn som E-postrouter är installerad på.

För alla Exchange Server-certifikat:

 1. Om E-postrouter- tjänsten är konfigurerad att använda "LocalSystem", importera Exchange Server-certifikatet i arkivet för betrodda av det lokala datorkontot för datorn som E-postrouter är installerad på.

 2. Om E-postrouter-tjänsten är konfigurerad att ett annat specifikt användarkonto, importera Exchange Server-certifikatet till arkivet för betrodda av användarens konto på datorn där E-postrouter är installerad.

Ange åtkomsttyp för e-post

Innan en användare kan skicka och ta emot e-postmeddelanden som ska spåras i Microsoft Dynamics CRM måste du ändra åtkomsttyp för e-post som har angetts för användaren, som beskrivs i följande procedur.

Så här anger du åtkomsttyp för e-post

 1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

 2. Välj Användare. Sök efter användare vars inställningar du vill redigera. Du kan behöva gå till en annan sida.

 3. Klicka på namnet på användaren eller välj användaren och klicka på Redigera. Formuläret Användare öppnas. Du kan redigera meddelandealternativen i avsnittet Konfiguration av e-poståtkomst.

  Varning

  Som standard anger Microsoft Dynamics CRM åtkomsttypen för både inkommande e-post och utgående e-post till "Dynamics 365 för Outlook."

 4. För varje användare av webbprogrammet Microsoft Dynamics CRM vars e-post kommer att dirigeras av E-postrouter måste du ändra typen för inkommande till E-postrouter eller till Postlåda för vidarebefordran och den utgående typen till E-postrouter.

Konfigurera e-postroutern för Microsoft Dynamics CRM (online)

 1. Starta Konfigurationshanterare för e-postrouter.

 2. Klicka på fliken Distributioner.

 3. Klicka på Ny för att skapa en ny distribution.

 4. Kontrollera att alternativet Distribution har ställts in på Microsoft Dynamics CRMOnline. Om alternativet Microsoft Dynamics CRMOnline inte är tillgängligt, ta bort befintliga distributioner enligt förklaringen i följande anmärkning:

  Anteckning

  Det finns två typer av distributioner: En typ omfattar bara distribution till Microsoft Dynamics CRMOnline. Den andra typen innehåller distributioner till antingen Mitt företag eller En onlineleverantör. Om du definierar flera distributioner för E-postrouter måste alla vara av samma typ. När du har skapat en distribution som använder en distributionstyp ska andra distributioner som du skapar vara av samma typ. (Om du vill skapa en distribution av annan typ, måste du först radera alla distributioner som för närvarande finns.)

 5. Ange resten av den information som krävs för att definiera distributionen och klicka sedan på OK för att avsluta.

Distribuera regler för Inkorgen

En viktig del av vidarebefordan av e-postmeddelanden till dina Microsoft Dynamics CRM-system är placeringen av en Microsoft Exchange Server-inkorgsregel i Inkorgen för varje Microsoft Dynamics CRM-användare eller -kö. Denna regel skickar en kopia av varje meddelande som tas emot av en Microsoft Dynamics CRM-användare till Microsoft Dynamics CRM-systempostlådan. Från Microsoft Dynamics CRM-systempostlådan hämtar E-postrouter meddelandena och skapar en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics CRM.

För att distribuera dessa Microsoft Dynamics CRM-användarinkorgsregler, använd Regeldistributionsguiden som kan köras när som helst för att lägga till eller ändra regler för Inkorgen för dina Microsoft Dynamics CRM-användare.

Viktigt

Regeldistributionsguiden kan distribuera regler endast till Exchange Server-postlådor. Du kan inte använda Regeldistributionsguiden för att distribuera regler till POP3-e-postservrar.

Anteckning

För mer information om hur du installerar Regeldistributionsguiden, se Installera e-postroutern och regeldistributionsguiden i den här guiden.

Om du har valt att installera guiden som en del av E-postrouter-installationen, kan du öppna guiden genom att göra följande:

På den dator där du har installerat Regeldistributionsguiden, klicka på Start, peka på Alla program, peka på E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM och klicka på Regeldistributionsguiden.

Regeldistributionsguiden behöver inte köras på en dator med en instans av Exchange Server. För att köra Regeldistributionsguiden måste du:

 • Logga in som en Microsoft Dynamics CRM-användare med en säkerhetsroll. (Användare kan vara i läge med begränsad åtkomst).

 • Vara en lokal administratör på datorn där du kör guiden.

 • Ha Exchange Server-administrativa behörigheter.

För att distribuera regler för postlådan för en Microsoft Dynamics CRM-användare, måste den person som kör Regeldistributionsguiden ha Exchange Server-administrativa behörigheter för postlådan. Använd Exchange System Manager och Exchange Server-guiden Delegera för att utse Exchange Server-administratörer. Eller se till att den person som kör Regeldistributionsguiden har fullständig behörighet på Exchange Server-postlådans lagringsplats eller lagringsgrupp där användarnas postlådor finns.

Skapa regeln manuellt i Outlook

För POP3-e-postservrar som stöder e-postsystemets regler där ett e-postmeddelande kan skickas som en bifogad fil, kan du skapa regeln manuellt.

Anteckning

Innan du kan ange en vidarebefordrad postlåda i en regel, måste du skapa en postlåda och ange den som en vidarebefordrad postlåda. Mer information finns i "Ange en vidarebefordrad postlåda" i Konfigurationshanterare för e-postrouter-hjälpen.

 1. I Microsoft Office Outlook, klicka på Arkiv > Hantera regler och aviseringar.

 2. I dialogrutan Regler och aviseringar på fliken E-postregler klickar du på Ny regel

 3. Under Steg 1: Välj en mall väljer du Tillämpa regel på meddelanden som jag får och klickar på Nästa.

 4. Under Steg 1: Välj villkor väljer du när mitt namn finns i rutan till eller kopia och klickar på Nästa.

 5. Under Steg 1: Välj åtgärder väljer du vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp som en bilaga.

 6. Under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på personer eller offentlig grupp, i fönstret Person eller distributionslista anger du den vidarebefordrade postlådan, klickar på , väljer den i adressboken, klickar på Till och klickar på OK.

 7. Klicka på Slutför.

 8. Klicka på den nya regeln om du vill aktivera den och se till att den körs mot rätt Inkorg som visas i Använd ändringarna på den här mappen.

 9. Om du vill köra den här regeln på meddelanden som redan finns i Inkorgen klickar du på Kör regler nu från fönstret Regler och aviseringar.

Konfigurera en vidarebefordrad postlåda

Den vidarebefordrade postlådan används som en samlingslåda för e-postmeddelanden som har överförts från varje Microsoft Dynamics CRM-användares postlåda genom en serverregel. Den vidarebefordrade postlådan måste vara reserverad för E-postrouter-systemet och får inte användas som en postlåda för bearbetning av en enskild användare.

Innan du anger en vidarebefordrad postlåda, måste du skapa eller använda en befintlig Exchange Server- eller POP3-postlåda som kan reserveras för bearbetning av e-postmeddelanden som spåras av Microsoft Dynamics CRM. När du har angett en vidarebefordrad postlåda kan du köra Regeldistributionsguiden för att distribuera regler som används för att vidarebefordra e-postmeddelanden till den vidarebefordrade postlådan.

Anteckning

Om du anger en POP3-postlåda som vidarebefordrad postlåda måste du distribuera regler manuellt.Regeldistributionsguiden kan inte distribuera regler till en POP3-e-postserver. Information om hur du distribuerar regler manuellt finns i "Skapa regeln manuellt" ovan.

Ange eller ändra en vidarebefordrad postlåda

 1. Kontrollera att du har en postlåda att användas som vidarebefordrad postlåda. Om du inte gör det, se meddelandeserverns dokumentation för information om hur du skapar en postlåda. Om du väljer Exchange Server som inkommande e-postservertyp, måste du logga in till postlådan med en e-postklient som Microsoft Office Outlook eller Outlook på webben minst en gång för att slutföra skapandet av postlådan.

 2. Klicka på fliken Användare, köer och vidarebefordrade postlådor och klicka på Läs in data.

 3. När listan visas, klicka på fliken Vidarebefordrade postlådor och klicka på Ny. För att ändra en befintlig vidarebefordrad postlåda, klicka på Ändra.

 4. I dialogrutan Vidarebefordrad postlåda fyll i följande rutor och klicka på OK:

  • Namn. Ange ett namn för den vidarebefordrade postlådan. Det används för att visas i Konfigurationshanterare för e-postrouter och Regeldistributionsguiden.

  • E-postadress. Skriv e-postadressen för postlådan för vidarebefordran, till exempel forwardmailbox@contoso.com.

  • Konfigurationsprofil för inkommande. Välj den inkommande konfigurationsprofilen som ska kopplas till den vidarebefordrade postlådan. Du kan ha flera vidarebefordrade postlådor som använder olika inkommande konfigurationsprofiler.

  Anteckning

  Om du vill ta bort e-postmeddelanden i den vidarebefordrade postlådan när de har behandlats av E-postrouter, välj alternativet Ta bort meddelanden i vidarebefordrad postlåda efter bearbetning.

 5. Klicka på Publicera.

 6. Stoppa tjänsten Microsoft Dynamics CRM Email Router. För att göra det, på menyn Start, skriv services.msc och tryck på RETUR; eller klicka på Kör, skriv services.msc och tryck på RETUR. Högerklicka på tjänsten Microsoft Dynamics CRM Email Router-tjänst och klickar sedan på Stopp.

 7. Starta om tjänsten Microsoft Dynamics CRM Email Router. Det gör du i listan över tjänster, genom att högerklicka på Microsoft Dynamics CRM Email Router och sedan klicka på Starta.

 8. Klicka på OK och stäng sedan tjänstprogrammet.

Slutföra den vidarebefordrade postlådan

Om du vill använda en vidarebefordrad postlåda för att vidarebefordra e-postmeddelanden, måste du i Active Directory-katalogtjänsten skapa användaren och postlådan som ska användas för vidarebefordrad postlåda i E-postrouter.

Viktigt

Du måste logga in på den vidarebefordrade postlådan till minst en gång innan E-postrouter kan använda den för att bearbeta e-postmeddelanden.

Se även

Installera e-postroutern och regeldistributionsguiden
E-postrouter

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright