IpFilterRule Klass

IP-filterreglerna för IoT-hubben.

Alla obligatoriska parametrar måste fyllas i för att kunna skickas till Azure.

Arv
azure.mgmt.iothub._serialization.Model
IpFilterRule

Konstruktor

IpFilterRule(*, filter_name: str, action: Union[str, _models.IpFilterActionType], ip_mask: str, **kwargs)

Variabler

filter_name
str

Namnet på IP-filterregeln. Krävs.

action
str eller IpFilterActionType

Önskad åtgärd för begäranden som samlas in av den här regeln. Krävs. Kända värden är: "Acceptera" och "Avvisa".

ip_mask
str

En sträng som innehåller IP-adressintervallet i CIDR-notation för regeln. Krävs.